Boneco U650 Betjeningsvejledning

Mærke
Boneco
Kategori
befugtere
Model
U650
Type
Betjeningsvejledning
dk
139
Brugsanvisning
dk
140
Forord
TillykkemedditkøbafultralydsbefugterenU600/U650!
Vidstedu,attørluftirummene:
• udtørrerslimhinderne,giverspruknelæberogsviende
øjne?
• fremmerluftvejsinfektionerog-sygdomme?
• førertiludmattelse,træthedogkoncentrations-
problemer?
• belasterhusdyrogstueplanter?
• fremmerdannelsenafstøvogforhøjerstatisk
elektricitetafplastikfiber-tekstiler,gulvtæpperog
plastikgulve?
• beskadigertræmøblerogisærparketgulve?
• forstemmermusikinstrumenter?
Generelt
Indendørsklimaetersomregelbehageligt,nårdenrelative
fugtighedliggermellem40–60%.Luftbefugterenkon-
trollererautomatiskdenønskedeogindstilledeluftfugtig-
hed.Hvisluftenerfortør,tænderbefugterenautomatisk.
Nårdenønskedeluftfugtighedernået,slukkerbefugteren
automatisk.
Sikkerhedsoplysninger
• Læshelebrugsanvisningengrundigtigenneminden
ibrugtagning,oggemdentilsenerebrug.
• Apparatetmåkuntilsluttesvekselstrøm–medden
spænding,dererspecificeretpåapparatetstypeskilt.
• Luftbefugterenmåkunbrugesindendørsogindenfor
despecificeredetekniskedata.Fejlagtiganvendelseaf
apparatetkanbringesundhedoglivifare.
• Børnerikkeopmærksommepåfarenvedanvendelse
afelapparater.Børnskalderforholdesunderkonstant
opsyn,nårdebefindersiginærhedenafluftbefugteren.
(Billedenr.1).
• Personer,derikkeerfortroligemedbrugsanvisningen,
samtbørnogpersoner,derindtager.Lægemidler
ellererunderindflydelseafalkoholellerstoffer,må
udelukkendebetjeneapparatetunderopsyn.
• Luftbefugterenmåaldrigtagesibrug,hvisenledning
elleretstikerbeskadiget(2),hvisapparatetsvigter,
ellerhvisdeterfaldetned(3)ellerpåandenmådeer
blevetbeskadiget.
• Luftbefugterenmåkunbruges,nårdenerkomplet
samlet.
• Reparationerpåelapparatermåkunudføresaffagfolk
(4).Enfejlagtigreparationkanudsættebrugerenfor
betydeligefarer.
• Stikketskaltagesudafstikkontakten,hvergangvand-
beholderenfyldes/tømmes,førhver
rengøring,førhvermontering/demonteringafenkelte
dele,ogførdenflyttes.
• Stikaldrighåndeninditågebefugterrummet,nårappa-
rateteribrug.Pågrundafhøjfrekvenssvingningen,kan
membranenblivemegetvarm.
• Stikketmåaldrigtagesudafstikkontaktenmedvåde
hænderellervedattrækkeiledningen.
• Apparatetmåkunplacerespåenfladogtøroverflade
(5).
• Apparatetmåikkestillesdirektepågulvetellerved
sidenafetvarmeapparat.Hvisdenudsprøjtedevand-
tågerammergulvet,førdenerfuldstændigfordampet,
kangulvetblivebeskadiget(6).Viacceptererikke
nogenansvarlighedforskader,dereropståetgrundet
forkertplaceringafapparatet.
• Ultralydstågebefugterenskalplaceressåhøjtsom
muligt(7),foreksempelpåetbord,enkommodeeller
lignende.
• Påfyldaldrigvandgennemdysen.
•
Bundskålenmåaldriglæggesivandellerandrevæsker.
• Apparatetskalanbringespåensådanmåde,atdet
ikkekanvælte(8).
• Nårapparatetikkeeribrug,skalstikkettagesud
afstikkontakten.
• Ledningenmåikkedækkesafetgulvtæppeellerandre
ting.Apparatetskalplaceressåledes,atmanikke
snubleroverledningen.
• Apparatetmåikkebrugesiomgivelser,hvorderer
brandfarligtgods,gasellerdampe.
• Apparatetmåikkeudsættesforregnogmåikke
brugesifugtigeomgivelser.
• Stikikkefremmedlegemeriapparatet.
• Luftindtagogtågeudtagskalaltidholdesfri.
• Manmåaldrigsættesigellerståpåapparatet,eller
stillegenstandepådet.
• Påfyldikketilsætningsstoffer,såsomæteriskeolier,
flydendevaskemidlerogduftstoffer.Dissetilsætnings-
stofferbeskadigerapparatet!Apparater,dererbeska-
digetpågrundaftilsætningsstoffer,erikkedækketaf
garantien.
• Menneskerogdyrkanikkehøreultralydsbølgerne,
somerfuldstændigufarlige.
dk
142
Beskrivelse af apparatet Vandpåfyldning
Slukaltidforapparatet,førvandbeholderenfjernes.
Stikaldrighåndeninditågebefugterrummet,når
apparateteribrug.
Apparatetmåikkeanvendes,hvisvandbeholderenertom!
Apparatetslukkerautomatisk,hvisvandstandenerunder
minimum.
• rsikkerpå,atderikkeernogenfremmedlegemeri
vandbeholderen.
• Fjernlågettilvandbeholderenfratanken(11).Fyld
tankenmedfrisk,koldtvandfrahanen(12).Lågettil
vandbeholderen lukkes forsvarligt! Anbring vandtanken
påunderdelen(13).Dermåikketilsættesnogettil
vandet(14)!
• Apparatetsledningstikkesistikkontakten,ogappara-
tettændes(15).
Udpakning
• Tagapparatetforsigtigtudafemballagen.
• Fjernplastikposenfraapparatet.
• Kontrolléroplysningerneomnettilslutningpåtype-
skiltet.
• Opbevarapparatetioriginalemballagen,hvisduikke
benytterdetheleåret.
Ibrugtagning
Finddetbedstestedforluftbefugteren:
• Stilikkeapparatetdirektepåetgulvmedvarmei,
ellervedsidenafetvarmeapparat.
Fugtighedenfratågenkanbeskadigegulvoverfladen
(6og7)(seSikkerhedsoplysninger).
• Dysenmåikkerettesdirektemodplanterellergen-
stande.Derskalværemindst50cmafstand(10).
• Lægafkalkningspatronenietfad,fyldtmedvand,
imindst24timer.Foratopnådenfuldeeffekt,skal
granulatethavelovtilatopsugevand.
• Afkalkningspatronenskaltypiskudskifteshveranden
ellertredjemåned.Afhængigtafvandetshårdhedskal
patronenmåskeudskiftesoftereellermeresjældent.
• Læsom,hvordanvandbeholderenskalpåfyldesi
afsnittet«Vandpåfyldning»(12).
• Anbringvandtankenpåunderdelen(13).
• Apparatetsledningsættesistikdåsen,ogapparatet
tændespåtænd-sluk-kontakten(15).
• Apparatetopnårfuldkapacitet,cirka10–15minutter,
efterdeterblevettændt.
• Værsikkerpå,atledningenikkefastklemmes(9).
Apparatetmåikkeanvendes,hvisledningener
beskadiget(2).
Membran
Dyse(drejelig)
Tågebefugter-
kammer
Vandbeholder
Børste
Afkalkningspatron
Underdel
Betjeningspanel
Lågtilvandbeholder
Tågebefugterrum
IonicSilverStick
®
(ekstraudstyr)
dk
143
Vandforureningskontrol
(anbefalet ekstraudstyr)
IonicSilverStick
®
(ISS)anvenderdenantimikrobiellevirk-
ningisølvogsikreretårsoptimalvandrenholdelseialle
AIR-O-SWISS-ogBONECO-luftbefugtere.ISSvirker,såsn-
artdenkommerikontaktmedvand,ogsåselvomapparatet
erslukket.ISSmåkunbrugesiluftbefugtere.Placeringenaf
ISSiapparatetkansespåbilledenr.16.Stikikkehånden
inditågebefugterrummet,nårapparateteribrug.Slukførst
apparatet.
Der må ikke anvendes duftstoffer
Kom IKKE nogen tilsætningsstoffer i vandet (fx æteriske
olier, duftstoffer eller flydende vaskemidler)! Selv den
mindste smule kan beskadige vandbeholdermaterialet.
Materialet egner sig ikketil brugen af tilsætningsstoffer.
Enenestedråbeernoktilatbeskadigevandbeholderen
oggøreapparatetubrugeligt.Etapparat,dererbeskadiget
somfølgeafbrugenaftilsætningsstoffer,dækkesikkeaf
garantien.
14
16
10
12
11
13
R
RENT DESIRED
15
dk
144
C) Funktion med forvarmning af vand
Medknappen«C»kanforvarmningafvandslåstileller
fra(Symbolet Dvises).Nårfunktionenerslåettil,bliver
vandetforvarmettil80°C,førdetsendesindigebefugter-
rummet.Dettagerca.10til15minutterforvandetibunden
atblivevarmt.Hereftersendesdampudved40°C.Dethar
denfordel,atrumtemperaturenikkesænkes,ogsamtidig
forbedresvandetskvalitetvæsentligt.
D) Indikator for forvarmning
C) Indikator for påfyldning (rød)
Deterletatsedenaktuellevandmængdeidengennemsi-
gtigetank.Apparatetadvarer,nårvandtankenertom.Den
rødelampefortomvandtanklyser(symbolE).Yderligere
oplysningerfindesikapitlet«Opfyldningaftanken». Det
rødesymbolEkanstadiglyseinoglesekundermeden
genopfyldtbeholder,indtilbundenerfyldtmedvand.
A) Tænd/sluk
Apparatettændesvedatdrejedrejekontaktenmeduret,og
samtidigændresforstøvningenfralavtilhøj.
B) Hygrostat (regulering af luftfugtighed)
Detønskedefugtighedsniveaukanindstillesvedatdreje
kontaktenmeduret.Vianbefalerenrelativluftfugtighedpå
40–60%.Detteniveaukanopnåsvedatdrejekontakten,
tildenstårnæstenlodret.Målenøjagtighedener+/-5%.
Nårluftfugtighedenkommeroverdenønskedeværdi,slår
apparatetautomatiskfra.Apparatetslukkerikke,hviskon-
taktendrejesheltmodhøjre.Dervedindstillesapparatettil
konstantfunktion.
Drift U600
A
C
B
D
E
dk
145
C) Timer
VedhjælpafCkanfunktionstidenindstilles–mellem1-8
timer eller konstant funktion (CO). Symbol G viser den
aktuelletidsindstilling,(1t/2t/3t/4t/5t/6t/7t/8t/CO).Efterfå
sekunderskiftesderautomatisktildenaktuelleværdi.
D) Dampudslip
(indstilling af dampmængde)
Vedattrykkefleregangepåknappen«D»kanmængden
afdampudslipreguleres.Symbolet H viser, hvilket niveau
(lav/middel/høj)derervalgt.
E) Funktion med forvarmning af vand
Medknappen«E»kanforvarmningafvandslåstilellerfra
(Symbolet Ivises).Nårfunktionenerslåettil,blivervan-
detforvarmettil80°C,førdetsendesinditågebefugter-
rummet.Dettagerca.10til15minutterforvandetibunden
atblivevarmt.Hereftersendesderdampudved40°C.Det
hardenfordel,atrumtemperaturenikkesænkes,ogsamti-
digforbedresvandetskvalitetvæsentligt.
F) Automatikfunktion og dvaletilstand
Medknappen«F»kanautomatikogdvaletilstandaktiveres.
Trykengangforataktivereautomatikfunktionen(displayet
viser Symbolet J),ogdenoptimaleluftfugtighedreguleres
afhængigtaftemperaturen.Reguleringenfølgerdampuds-
lipsmængden og den aktuelle værdi.Apparatet sættes i
dvaletilstandvedattrykketogangepåknappen(displayet
viser Symbolet K),erværdienforluftfugtighedautomatisk
sattil50–65%;tidsindstillingenerautomatisk6timer;
ogforvarmningerslåettiloglysetidisplayetreduceres
automatisk.Desudenbliver dampudslipsmængden regu-
leretiforholdtilforskellenmellemdenønskedeogden
gældendeværdi.
Indstillingenforhygrostatogdampudslipkanikkeændres.
SåsnartdertrykkespåknappenBellerD,vilenhedenikke
længereværeiauto-ellerdvaletilstand.
A) Tænd/sluk og dæmpning af displayet
DertændesforapparatetvedattrykkepåknappenA.Ved
attrykkepåknappentogangeslåsdæmpningsfunktionen
til,oglysetidisplayetreduceresautomatisk(symbol N
visesidisplayet).Ændresderindstillingerpåapparatet,ly-
serdisplayetkortop,indendetigendæmpes.Derslukkes
forapparatetvedattrykketregangepåA.Denneknap
anvendesogsåtilatnulstillekontrollampenforrengøring
(vedatholdedennede).
B) Hygrostat (regulering af luftfugtighed)
VedhjælpafBindstillesdenønskedeluftfugtighedi%.Vi
anbefalerenrelativluftfugtighedpå40–60%.Målenøjag-
tighedener+/-5%.Nårluftfugtighedenkommeroverden
ønskedeværdi,slårapparatetautomatiskfra.Vedindstilling
visesdenønskedeværdi(symbol DESIRED).Efterfåse-
kunderskiftesautomatisktildenaktuellefugtighedsværdi
(symbol CURRENT).
Drift U650 G) Indikator for timer
H) Indikator for dampudslip
I) Indikator for forvarmning
J) Indikator for autotilstand
K) Indikator for dvaletilstand
L) Indikator for påfyldning
Deterletatsedenaktuellevandmængdeidengennem-
sigtigetank.Derudovervilapparatetsdisplay(L)vise,når
derskalpåfyldesvand.
Seyderligereoplysningerikapitlet«Fyldningafbeholde-
ren».SymboletLkanblivevedmedatlyseinoglesekun-
dermedengenopfyldtbeholder,indtilbundenerfyldtmed
vand.
M) Rengøring
NårdisplayetviserSymbolMog«CLEAN»,anbefalesdetat
rengøreapparatet.Symboletvisesautomatiskhveranden
uge,nårapparateteribrug.Symboletslukkesvedatholde
knappen«A»nedeica.10–15sekunder.
N) Visning af displaydæmpning
Displaydæmpningfra
Displaydæmpningtil
YderligereoplysningerunderpunktA
CURRENT
TIME
DESIRED
A
C
D
EF
M
L
H
G
I
K
B
J N
dk
146
Rengøring/vedligeholdelse
Sluk altid for apparatet, før vandbeholderen
fjernes.Stikikkehåndeninditågebefugterrum-
met,nårapparateteribrug.
• Slukforapparatet(17),ogtagstikketudafstikkontak-
ten(18),førapparatetrengøres.
• Vandbeholderenogtågebefugterrummetskalrengøres
regelmæssigtengangomugen(anvendkunvand
udenrengøringsmiddel)(19).
• Tågebefugterrummetskalafkalkesregelmæssigtmed
almindeligtafkalkningsmiddel(20).Skylafkalknings-
midletgodtudmedmasserafvand.
• Sådanfjernesdysen(21):Drejdysen,indtildysensog
dyseringenspilmarkeringerstårudforhinanden.Fjern
nudysen,hvordetopilmarkeringerbefindersig,idet
deninderstedeltrækkesopad.
20
18
R
RENT DESIRED
19
17
21
dk
147
Vigtigt
• Paspå,atderikkekommervandindidenunderstedel
afapparatet(22).
• Deinderstedelerengøresmedenblødklud.Brugald-
rigbenzin,vinduespudsemiddelelleropløsningsmidler
(23).
• Brugudelukkendebørstentildenugentligerengøring
afmembranen(24).
• Skiftvandetivandbeholderenmindst1gangpr.uge.
ACIDACID
23
22 24
dk
148
•Vendbundenivejretpåplastikkoppenogpatronen,
ogrystdem,indtilaltgranulatetbefindersigipatronen
(32).
•Fjernplastikkoppenogdetlyserødeskumplaststykke
frapatronen(33),oggemdemtilsenerebrug(pakken
medharpikstilgenopfyldningindeholder3genopfyld-
ningsposer)(34).
• Luklåget(35).
• Komafkalkningspatronenietfad,fyldtmedvand,i
mindst24timer(38).Foratopnådenfuldeeffektskal
granulatethavelovtilatopsugevand.
• Drejnupatronenpålågettilvandbeholderen(39).Luk
lågettilvandbeholderenforsvarligt!Stilvandtankenpå
underdelen(40).
Mulighed B: Udskift hele patronen
• Tagvandtankenfraunderdelenogdrejlågettilvandbe-
holderenaf(25).
• Kalkpatronenerplaceretpåindersidenaflågettilbe-
holderen.Skrupatronenaflågetmoduret(26).Vigtigt:
SmidIKKElågettilbeholderenud!
• Smiddenbrugtepatroniaffaldsspanden(36).
• Tagdennyeafkalkningspatronudafemballagen(37).
• Komafkalkningspatronenietfad,fyldtmedvand,i
mindst24timer(38).Foratopnådenfuldeeffekt,skal
granulatethavelovtilatopsugevand.
• Drejnupatronenpålågettilvandbeholderen(39).Luk
lågettilvandbeholderenforsvarligt!Stilvandtankenpå
underdelen(40).
Udskiftning af afkalkningspatron
Sluk altid for apparatet, før vandbeholderen
fjernesfraapparatet.Stikikkehåndeninditåge-
befugterrummet,nårapparateteribrug!
Patronenskaludskifteshverandenellertredjemåned.Hvis
vandetermegetrdt,kandetværenødvendigtatudskifte
patronentidligere.Hvidtstøvinærhedenafapparateteret
sikkerttegnpå,atpatronenerbrugtop.Hvisderstadig-
vækdanneshvidaflejringvedapparatetefterudskiftning
afpatronen,rduforsikredigom,atdetanvendtevander
ubehandlet.Hvisvandetløbergennemetafkalkningsanlæg
ihjemmet,førdetanvendesiapparatet,vilderlæggesig
saltinærhedenafapparatet.
Mulighed A: Udskift granulatet
• Tagvandtankenfraunderdelenogdrejlågettilvand-
beholderenaf(25).
• Kalkpatroneneranbragtpåindersidenaflågettil
beholderen.Skrukalkpatronenaflågetmoduret(26).
Vigtigt:SmidIKKElågettilbeholderenud!
• Åbnpatronen(27).
• Smidpatronensindhold(granulat)(28)iaffaldsspan-
den.Forsigtig!Granulatpåetglatgulvermegetfedtet!
•Anbringdetmedfølgendelyserødeskumplaststykke
midtipatronen.Skubdetikkenedpåbunden,dadet
vilværevanskeligtatfjernedetbagefter(29).
•Hældindholdetafengenopfyldningsposemedharpiks
idenplastikkop,derfølgermedpakkenmedharpikstil
genopfyldning(30).
•Anbringdentommepatronmedproppenimidtenpå
plastikkoppen(31).
25
26
27 28
dk
150
Opbevaring af apparatet i længere perioder
Gørapparatetrentsombeskrevet,ogladdetblivefuld-
stændigttørt.Opbevardetsåvidtmuligtioriginalemballa-
genpåettørtsted,derikkeerforvarmt.
Bortskaffelse
Returner det udtjenteapparat til forhandleren
med henblik på sagkyndig affaldshåndtering.
Dukanindhenteyderligereoplysningeromde
forskellige bortskaffelsesmuligheder hos de lo-
kalemyndighederellerpåkommunekontoret.
Garanti
Garantibestemmelserneerfastlagtafvoresrepræsentanti
detlandhvorapparatetsælges.Kontaktvenligstforhand-
leren,hvisderpåtrodsafstrengkvalitetskontrolalligevel
skulleopståenmangel. Hvisenreparationerpåkrævet
under garantien, er fremlæggelse af købsbevis absolut
nødvendig.Reparationerpåelektriskeapparaterskalaltid
udføresaffagfolk.Fagmæssigtukorrektereparationerkan
medførevæsentligefarerforbrugerenogmedfører,atga-
rantienbortfalder.
Tekniske data
Netspænding 230–240V/50Hz
Effektforbrug 40 / 125–140W*
Luftfugtighedskapacitet 400/550g/h*
Tilbefugtningafrumoptil 60 m
2
/150m
3
Vandbeholderkapacitet 5.5liter
Mål 280x240x355mm
Vægt(tom) 4.0kg
Lydniveauveddrift <25dB(A)
Tilbehør Afkalkningspatron
ekstraudstyr:IonicSilverStick
®
(ISS)
*Veddriftmedforopvarmningtil80°C
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Apparatetvirkerikke Stikketerikkesati Sætstikketistikkontakten
Intetvandivandbeholderen Fyldvandibeholderen
(displayet«vandbeholdertom»blinker)
Intettågebefugtningsudslip Luftfugtighedsindstillingenerlavere Sætluftfugtighedsindstillingenhøjere
end luftfugtigheden i rummet
Vaskemiddelrester Gørapparatetrentmedklartvand
Forlidttågebefugtningsudslip Vandtemperaturenerforlav Indstiltågebefugtningsudslippettilhøjeste
trin.Efter10min.arbejderapparatetkorrekt
igen
Kalkaflejringpåmembranen Gørmembranenren
Hvidaflejring Afkalkningspatrontom Udskiftmedennyafkalkningspatroneller
inærhedenafapparatet harpiks
Sådan afhjælpes fejl
/