Facom 921 A1 Brugermanual

Mærke
Facom
Kategori
Elværktøj
Model
921 A1
Type
Brugermanual
Protège meule intégral
Built-in wheel guard
Durchgehender Schleifteller-Schutz
Volledige slijpschijfbeschermer
Protege-muela integral
Proteggi mola integrale
Protecção integral do disco
Wbudowana osłona tarczy
Fuld beskyttelse af slibeskive
Ενσωµατωµένος προφυλακτήρας
Heltäckande skivskydd
Kiinteä laikansuojus
Kompletní ochrana brusného kotouče
Teljes korongvédő
Apărătoare a roţii integrată
Цялостен предпазител на шлифовъчния диск
Zabudovaný ochranný kryt kotúča
Встроенная защита абразивного диска
Innebygget skivebeskyttelse
Gachette de sécurité
Safety trigger
Sicherheits-Druckschalter
Veiligheidshendel
Gatillo de seguridad
Pulsante di sicurezza
Gatilho de segurança
Spust z zabezpieczeniem
Med sikkerhedsudløser
Σκανδάλη ασφαλείας
Säkerhetsavtryckare
Säkerhetsavtryckare
Turvaliipaisin
Bezpečnostní spoušť
Biztonsági retesz
Trăgaci de siguranţă
Предпазен спусък
Bezpečnostná spúšť
Предохранительная собачка
Sikkerhetsklemme
NU-V.AG50F_0616.indd 2 17/06/2016 13:26:59
DA
ADVARSEL!
INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION. DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF MASKINEN.
DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB.
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.
IBRUGTAGNING AF MASKINEN
• SLIBEMASKINER UDSTYRET MED AFGRATNINGSSKIVER ELLER SKÆRESKIVER, ER KUN BERE
-
GNET TIL SLIBNING OG AFGRATNING AF METALDELE OG DELE I LEGERINGER (ALUMINIUM,
MESSING, BRONZE MV.). FACOM FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR, HVIS UDSTYRET BENYTTES
TIL ANDRE FORMÅL.
Resterende risici
På trods af anvendelsen af de relevante sikkerhedsregler og implementering af sikkerhedsa-
nordningerne kan det ikke undgås, at der er visse resterende risici. Disse er:
- Høreskade.
- Risiko for kvæstelser på grund af flyvende partikler.
- Risiko for forbrændinger pga. tilbehør der bliver varmt under drift.
- Risiko for kvæstelser på grund af lang tids brug.
- Risiko for støv fra farlige stoffer.
DENNE MASKINE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER.
Vinkelsliberen er blevet udviklet specielt til anvendelse for professionel skæring, slibning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne vinkelsliber er et professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn have kontakt med værktøjet. Opsyn er nødvendigt, når uerfarne operatører
bruger dette værktøj.
- Mindre børn og svagelige. Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt uden opsyn af
mindre børn eller svagelige personer.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn), der har nedsat
fysisk, følemæssig eller mental kapacitet, manglende erfaring, kendskab eller færdigheder,
medmindre de bliver overvåget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må
aldrig være alene med dette produkt.
Maskinen og tilbehøret skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejle
-
dning. Hvis maskinen anvendes til andre formål, kan det medføre risiko for, at der opstår en
farlig situation for personer og omgivelser.
• Dette maskinen skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med
de gældende lokale og nationale regler for manuelle trykluftværktøjer.
• Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for værktøjskom-
ponenterne, skal maskinen bruges ved et maksimalt indgangslufttryk på 6,2 bar og med en
lufttilførselsslange, der har en indvendig diameter på 10 mm.
• Hvis det anførte maksimale driftstryk på 6,2 bar overskrides, medfører det risiko for, at
der opstår farlige situationer, såsom for høj hastighed, brud på elementer, et højere moment
eller en højere kraft, der kan ødelægge maskinen og tilbehøret eller det emne, som der
arbejdes på.
• Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er sikkert
monteret.
• Gør ikke vold på slanger og koblinger.
• Der skal altid bruges ren, tør luft ved og smurt et maksimalt lufttryk på 6,2 bar. Støv,
korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj.
• Maskinen må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker så som petroleum,
dieselolie eller benzin.
• Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal udskiftes.
• Det anbefales af bruge en slangeafstiver.
Montering af kobling direkte på lufttilslutningen gør maskinen tungere og mindre håndterligt.
• Trykluftsmaskinen skal udstyres med og tilsluttes trykluftsforsyningen ved hjælp af
lynkoblinger, så den er nemmere at stoppe i tilfælde af fare.
Efter
maskinen
levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele
de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.
• Da der kan opstå mange farer, skal du læse og forstå sikkerhedsanvisningerne før installa-
tion, brug, reparation, vedligeholdelse, udskiftning af tilbehør på vinkelsliberen eller arbejde
i nærheden af denne. Undladelse af dette kan medføre alvorlig personskade.
• Det er kun kvalificerede og uddannede operatører, der må installere, justere eller bruge
vinkelsliberen.
• Der må ikke ændres på vinkelsliberen. Ændringer kan reducere effektiviteten af
sikkerhedsforanstaltningerne og øge operatørens risiko.
• Sikkerhedsinstruktionerne må ikke fjernes, giv dem til operatøren.
• Brug ikke vinkelsliberen, hvis den er blevet beskadiget.
• Vær opmærksom på, at fejl i arbejdsemnet eller tilbehør, eller i selve det indsatte værktøj,
kan frembringe projektiler med høj hastighed.
• Sørg for, at arbejdsemnet er sikkert fastgjort.
• Sørg for, at slibeskiven er sikkert og korrekt fastgjort til vinkelsliberen.
• Sørg for, at afskærmningen er på plads, er i god stand og korrekt monteret; sørg for at
afskærmningen bliver regelmæssigt kontrolleret.
• Kontroller, at flangerne, bliver anvendt og er i god stand, som specificeret af producenten,
f.eks. at de er fri for revner og grater, og at de er plane.
• Kontroller, at spindlen og spindelgevindet ikke er beskadiget eller slidt.
• Sørg for, at gnister og støv fra brugen ikke udgør en fare.
• Undgå kontakt med den roterende spindel og den monterede skive for at undgå at skære i
hænder og andre kropsdele.
• Operatører og vedligeholdelsespersonale skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjets
volumen, vægt og kraft.
• Bevar en afbalanceret kropsstilling, og brug sikkert fodtøj.
• Når der arbejdes oven over hovedet, skal der bæres sikkerhedshjelm.
• Ved afskæring skal arbejdsemnet understøttes således, at skæregangen holdes i konstant
eller stigende bredde under hele afskæringen.
• Hvis det slibende produkt klumper sig sammen i skæregangen, skal vinkelsliberen slukkes,
og hjulet frigøres. Kontroller, at skiven stadig er fastgjort korrekt og ikke er beskadiget, før
brugen fortsættes.
• Slibeskiver og skæreskiver må ikke anvendes til sideslibning. Vinkelslibere må ikke
anvendes over de maksimale perifere hastigheder for et slibende produkt.
• Operatøren skal holde øje med, at der ikke er omkringstående personer i nærheden.
• Gnister fra vinkelslibning kan antænde tøj og forårsage alvorlige forbrændinger. Sørg for,
at gnister ikke lander på tøjet. Bær brandhæmmende tøj, og hav en spand vand i nærheden.
• Efterse slibeskiven før brug. Anvend ikke slibeskiver, som (muligvis) kan have været tabt,
eller der er hakket, revnet eller på anden måde defekt.
• Sørg for, at slibeskiven er korrekt monteret og tilspændt før brug, og lad vinkelsliberen
køre uden belastning i mindst 1 min. i en sikker position. Stop straks, hvis der er betydelige
vibrationer, eller andre defekter opdages, og find årsagen til disse defekter.
• Sørg for at forhindre, at spindelenden berører bunden af hullet i skåle, kegler eller propper
med gevindhuller, beregnet til at blive monteret på maskinspindler, ved at kontrollere deres
dimensioner og andre relevante data.
• I tilfælde hvor slibeskiverne medfølger eller anvendes med reducerende adaptere eller
børster, skal brugeren sikre, at adapteren eller børsten ikke kommer i kontakt med
flangefladen, og at spændekraften giver tilstrækkelig rotations-aktion til at undgå at
slibeskiven skrider.
• I tilfælde hvor flanger leveres i flere typer og slibestørrelser, skal du altid montere de
korrekte flanger til den slibning, der skal udføres.
• Undgå direkte kontakt med det indsatte værktøj under og efter brug, da det kan være
varmt og skrapt.
• Slibeskiverne skal opbevares og håndteres med forsigtighed i henhold til FACOM
instruktionerne.
• Skridning, snublen og fald er hovedårsager til ulykker på arbejdspladsen. Vær opmærksom
på glatte overflader forårsaget af brug af værktøjet og også på snublefaren pga. af udlagte
luftslanger eller hydrauliske slanger.
• Gå frem med forsigtighed i uvante omgivelser. Der kan være skjulte farer, såsom
elektricitet eller andre brugslinjer.
• Kontroller, at der ikke er elkabler, gasrør osv., som kan udgøre en risiko, hvis de beska
-
diges under brug af værktøjet.
• Betjen og vedligehold vinkelsliberen, som anbefalet i denne vejledning, for at minimere
udsendelse af støv og røg.
• Ret udstødningen i en retning, så ophvirvlen af støv i støvede omgivelser minimeres mest
muligt.
NU-V.AG50F_0616.indd 27 17/06/2016 13:27:26
ANVENDELSE AF MASKINEN
• Før maskinen anvendes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen farlig interaktion med
de nærmeste omgivelser (eksplosionsfarlig gas, letantændelig eller farlig væske, ukendt
kanalisering, ventilationsskakt, elkabler eller lignende).
• Før maskinen tilsluttes luftforsyningen, skal det kontrolleres, at udløseren ikke er blokeret i
aktiv position, og at intet indstillings- eller monteringsværktøj er forblevet på maskinen.
• Kontroller, at maskinen er tilsluttet nettet ved hjælp af en lynkobling, og at der er en
stopventil i nærheden til øjeblikkelig afbrydelse af luftforsyningen i tilfælde af en blokering,
et brud eller et andet uheld.
• Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den roterende ende af
maskinen.
• Værktøjet tændes og sættes på “on” ved at løsne sikkerhedsgrebet. Sørg for, at dets
maksimale, sikre driftshastighed ikke kommer over den, der er angivet på typepladen på
afklipningsværktøjet. Før der tændes for værktøjet, skal du kontrollere, at skæreskiven er
korrekt monteret og spændt korrekt. Brug kun skæreskiver med nominel kapacitet over
20.000 omdr./min. og med en diameter på 50 mm og midterhulsdiameter på maks. 10 mm.
Den anbefalede hjuldiameter må ikke overskrides. Hvis huldiameteren er større, vil hjulet
komme til at slingre.
Hvis luftforsyning, slanger og koblinger er i orden, og værktøjet ikke fungerer korrekt, bør
du tagen det hen til den nærmeste autoriserede FACOM reparationscenter.
• Under opstart og betjening af trykluftmaskinen, skal man forsøge at forudse og
være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer.
Kontroller, at den enhed, der arbejdes på, fastholdes sikkert.
Slip straks udløseren i tilfælde af en blokering, og afbryd maskinen fra trykluftsforsyningen.
• Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af FACOM.
• Brug af reservedele, som ikke er originale FACOM produkter, kan resultere i sikkerhedsri
-
sici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og annullerer alle garantier.
Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet
personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede FACOM servicecenter.
Ved brug af en flad skruetrækker drejes justeringsskruen for at reducere/øge
hastigheden.
Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller
nedslidte luftslanger og tilbehør.
Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt
gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige
for operatørens hænder og arme. Brug af maskinen bør ophøre,
hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse
i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af
maskinen genoptages.
Maskinen må ikke løftes i luftslangen.
Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt
fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt
under brug af dette maskinen.
Anvend ikke en maskine, hvis De er påvirket af narkotika, alkohol,
medicin eller er træt.
Anvend beskyttelsesudstyr såsom briller, handsker, sikkerhedssko
og høreværn.
Forbliv påpasselig, og udvis fornuftig sans og opmærksomhed
under anvendelse af maskinen.
Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal
afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør
til dette maskinen, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde
på maskinen.
Ved arbejde med bestemte materialer kan eksponeringen over for
støvet være sundhedsfarligt.
Det er vigtig at kende det bearbejdede materiales sammensæt-
ning og anvende relevant sikkerhedsudstyr. Anvend maksimal
beskyttelse i tilfælde af tvivl.
ADVARSEL!
• I tilfælde hvor der skabes støv og røg, skal der gives prioritet til at kontrollere dette ved
udledningsstedet.
• Alle integrerede funktioner eller udstyr for opsamling, udledning eller undertrykkelse af
luftbåret støv eller røg skal anvendes korrekt og vedligeholdes i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
• Forbrugsstoffer/isatte værktøjer skal vælges, vedligeholdes og udskiftes ifølge vejledningen for
at forhindre unødvendig forøgelse af støv og røg.
Arbejde med visse materialer skaber emission af støv og røg, der forårsager potentielle eksplosive
omgivelser.
• Udsættelse for høje støjniveauer kan give varige høretab og andre problemer, såsom tinnitus
(ringen, brummen, fløjten eller summen for ørerne) Derfor er risikoanalyse og implementering af
beskyttelser mod disse farer meget vigtig.
• Passende beskyttelse til at reducere risikoen kan omfatte foranstaltninger, såsom dæmpnings
-
materialer til at forhindre, at arbejdsemnet ”ringer”.
• Betjen og vedligehold vinkelsliberen som anbefalet i brugsvejledningen for at undgå en
unødvendig forøgelse af støjen.
• Forbrugsstoffer/isatte værktøjer skal vælges, vedligeholdes og udskiftes ifølge brugsvejlednin-
gen for at forhindre unødvendig forøgelse af støj.
• Bær varmt tøj, når du arbejder i kolde omgivelser, og hold hænderne varme og tørre.
• Betjen og vedligehold vinkelsliberen som anbefalet i brugsvejledningen for at undgå en
unødvendig forøgelse af vibrationsniveauerne.
• Lad ikke det indsatte værktøj ’klapre’ mod arbejdsemnet, da dette kan medføre en betydelig
stigning i vibrationen.
• Forbrugsstoffer/isatte værktøjer skal vælges, vedligeholdes og udskiftes ifølge brugsvejlednin
-
gen for at forhindre unødvendig forøgelse af vibrationsniveauerne.
• Hold værktøjet i et let, men sikkert greb, der tager højde for den modstyrke, der kræves af
hånden, da risikoen der kommer fra vibration, generelt er større, når der holdes i et meget
stramt greb.
• Brug opsugninger hvor de leveres sammen med de limede slibeskiver.
• Ret aldrig luft direkte mod dig selv eller andre.
• Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Kontrollér altid, om der er beskadigede
eller løse slanger og fittings.
• Når der anvendes universelle drejekoblinger (klo-koblinger), skal der monteres låsestifter, og
kabeltilkoblingssikring skal anvendes som sikring mod mulig slange-til-værktøj og slange-til-
slange tilkoblingsfejl.
VEDLIGEHOLDELSE
Din FACOM vinkelsliber er blevet udviklet til at fungere over længere tid med et minimum
af vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og
regelmæssig rengøring.
Smøring
For hver otte timers drift, skal der, hvis et smøreapparat ikke anvendes på trykluft-
netværket, indsprøjtes 1/2 til 1 cm3 gennem maskinens indgangsstuds.
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kradse kemikalier til rengøring af
ikke-metalliske dele af værktøjet. Disse kemikalier kan svække de plastmaterialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet; neddyp aldrig værktøjet i væske.
NU-V.AG50F_0616.indd 28 17/06/2016 13:27:27
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT PRODUKTET V.AG50F
– MINI
VINKELSLIBER
Ø 50 MM AF MÆRKET FACOM
– ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE
– OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN
ISO 11148-7: 2012
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af den tekniske fi l og fremfører denne erklæring på vegne af Facom.
20.03.2016
Teknisk direktør
IBRUGTAGNING AF MASKINEN
NØDSTOPVENTIL
* k = måleusikkerhed i dB ** k = måleusikkerhed i m/s²
SMØRING
Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse maskinen. Vi anbefaler
følgende fi lter-, smøreanordnings- og reguleringsenhend: FACOM N.580.
For hver otte timers brug skal der indsprøjtes 1/2 - 1 cm
3
smøremiddel
gennem maskinens indsugningsdel, hvis der ikke anvendes en smøreanord-
ning på trykluftsforsyningen.
Markus Rompel
Reference
Nominel hastighed
Gennemsnitligt
luftforbrug
Arbejdstryk Vægt Størrelse
omdr./min l/min bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
Reference Afgratningsskive Motoreffekt
Midterhulsdia-
meter
Maks.
skivebredde
Lydniveau Vibrationsniveau
m/s
2
Tryk dB(A) Effekt dB(A) Tryk dB(C)
mm kW
mm mm
k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
MINIVINKELSLIBER MÅ IKKE BENYTTES UDEN SIKKERHEDSSKJOLD
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 29 17/06/2016 13:27:28
/

Denne vejledning er også velegnet til