Exido 245-046 Brugermanual

Mærke
Exido
Kategori
elkedler
Model
245-046
Type
Brugermanual
245-046/052
DK Ledningsfri elkedel i børstet aluminium ..........................2
SE Sladdlös vattenkokare i borstat aluminium......................5
NO Ledningsfri vannkoker i børstet aluminium ......................8
FI Johdoton vedenkeitin harjattua alumiinia ......................11
UK Cordless kettle in brushed aluminium finish
....................14
DE
Schnurloser Wasserkocher aus gebürstetem Aluminium ......17
PL Czajnik bezprzewodowy z matowego aluminium............20
RU Беспроводной чайник из матового алюминия..........23
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 1
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din nye
elkedel, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager elkedlen i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug
for at genopfriske din viden om elkedlens
funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af elkedlen
Forkert brug af elkedlen kan medføre
personskade og beskadige elkedlen.
Anvend kun elkedlen til det, den er beregnet
til. Producenten er ikke ansvarlig for skader,
der opstår som følge af forkert brug eller
håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
Elkedlen må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Elkedlen må kun være tændt, når der er vand
i den.
•Vandstanden i elkedlen må ikke være under
det minimale (0,5 l) eller over det maksimale
(1,7 l) påfyldningsniveau, der er markeret på
vandstandsmåleren på ydersiden af elkedlen.
Elkedlen eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Når elkedlen er i brug, bør den holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under
opsyn, når elkedlen anvendes.
Undlad at berøre elkedlens yderside under
brug, da den bliver varm. Hold kun ved
håndtag og låg. Pas på den varme damp, når
låget åbnes.
Elkedlen er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udendørs brug.
Placering af elkedlen
Anbring altid elkedlen bagest på
køkkenbordet i sikker afstand fra brændbare
genstande såsom gardiner, duge eller
lignende.
Anbring altid elkedlen, så tuden vender væk
fra andre overflader, da dampen fra det
kogende vand kan beskadige disse.
Elkedlen må ikke tildækkes.
Lad ikke ledningen hænge ud over
bordkanten, og hold den væk fra varme
genstande og åben ild.
Sørg for, at ledningen til elkedlens base er
rullet helt ud.
Ledning, stik og stikkontakt
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket
er beskadiget, og brug ikke elkedlen, hvis
dette er tilfældet, eller hvis den har været tabt
eller er blevet beskadiget på anden måde.
Hvis elkedlen, ledningen eller stikket er
beskadiget, skal elkedlen efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret
reparatør, da der ellers er risiko for at få
elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
elkedlen selv.
•Tag stikket ud af stikkontakten ved
rengøring, og når elkedlen ikke er i brug.
Undlad at trække i ledningen, når du tager
stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i
eller snuble over elkedlens ledning eller en
eventuel forlængerledning.
OVERSIGT
1. Låg
2. Vandstandsmåler
3. Base
4. Åbningsknap til låg
5. Startknap
6. Stopknap
7. Kontrollampe
2
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 2
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden du anvender elkedlen første gang (eller
efter længere tids opbevaring uden brug), bør
elkedlen koges igennem 3 gange.
1. Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt
igennem.
2. Fyld elkedlen til maksimummærket med
vand, og tænd den som beskrevet under
"Brug af elkedlen". Lad vandet koge.
3. Hæld vandet ud, når det har kogt.
Gentag den proces, der er beskrevet i punkt 2-3,
3 gange.
BRUG AF ELKEDLEN
1. Åbn låget (1) ved at trykke på
åbningsknappen (4).
2. Hæld friskt koldt vand i elkedlen. Elkedlen
skal som minimum indeholde vand op til
minimummærket (0,5 l) og som maksimum
indeholde vand op til maksimummærket
(1,7 l) på vandstandsmåleren (2).
3. Luk låget igen.
4. Anbring elkedlen på basen (3) ved at stille
den, så studsen på basen passer ind i hullet
i bunden af elkedlen.
5. Sæt stikket til basen i stikkontakten, og
kontrollér, at der er tændt for stikkontakten.
6. Tænd for elkedlen ved at trykke på
startknappen. Kontrollampen (7) tænder, og
elkedlen begynder at varme vandet op.
Vandet vil koge i løbet af få minutter alt efter
mængden af vand i elkedlen. Hvis du ønsker at
afbryde kogningen, kan du altid slukke for
elkedlen ved at trykke på stopknappen. Når
vandet er i kog, slukker elkedlen automatisk ved
hjælp af den indbyggede termostat.
Kontrollampen slukker.
Tørkogesikring
Hvis du tænder for elkedlen uden at have fyldt
vand i, slår tørkogesikringen automatisk elkedlen
fra. Elkedlen vil virke igen efter et par minutter.
Opbevaring
Hvis elkedlen skal opbevares i længere tid uden
brug, kan ledningen rulles op omkring basens
inderside. Sørg for, at elkedlen er ren og tør,
inden den gemmes bort.
RENGØRING
Før rengøring skal stikket tages ud af
stikkontakten, og elkedlen skal køle af.
Elkedlens udvendige overflader rengøres
bedst med en let fugtig klud. Elkedlen må
ikke nedsænkes i nogen form for væske!
Sørg for, at der ikke trænger vand ind i
studsen på basen og hullet i bunden af
elkedlen.
•Brug ikke nogen form for stærke eller
slibende rengøringsmidler på elkedlen eller
tilbehøret. Brug aldrig en skuresvamp eller
lignende til rengøring af elkedlen, da
overfladen kan tage skade.
Elkedlens kalkfilter kan afmonteres ved at
åbne låget, tage fat om kalkfilteret og
forsigtigt løfte det op. Rengør kalkfilteret
med en blød børste.
Kalkfilteret monteres igen ved at sætte
tappen i bunden af kalkfilteret i det
tilsvarende hul på indersiden af elkedlen og
derefter forsigtigt trykke kalkfilteret fremad
mod elkedlens tud, til det klikker på plads.
AFKALKNING
Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der
med tiden aflejres kalk i selve elkedlen. Denne
kalk kan løsnes ved hjælp af eddikesyre (IKKE
almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner,
der bl.a. fås i supermarkeder.
1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand,
eller følg anvisningerne på
kalkfjerneremballagen.
2. Hæld opløsningen i elkedlen, og tænd for
elkedlen.
3. Lad opløsningen koge op 2 gange, og hæld
den derefter ud.
4. For at fjerne de sidste rester af kalk og
eddikesyre skal du hælde koldt vand i
elkedlen igen (op til maksimummærket), og
tænde for den.
5. Hæld vandet ud, når det har kogt.
6. Gentag den proces, der er beskrevet under
punkt 4-5, 3 gange.
3
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 3
Elkedlen er nu klar til brug igen.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette
symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med
almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre
korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af
elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU
kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige
genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse
tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du
købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale
myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan
du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat
for en voldsom behandling eller lidt anden
form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl
på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til
at foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl
4
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 4
INTRODUKTION
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din
vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder vattenkokaren
för första gången. Vi rekommenderar även att du
sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av vattenkokaren
Felaktig användning av vattenkokaren kan
orsaka personskador och skador på
vattenkokaren.
Använd endast vattenkokaren för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren har inget
ansvar för skador som uppstår på grund av
felaktig användning eller hantering (läs mer i
Garantivillkor).
•Vattenkokaren får endast anslutas till 230 V,
50 Hz.
•Vattenkokaren får inte sättas på om det inte
är vatten i den.
•Vattennivån i vattenkokaren får inte
understiga markeringen för lägsta nivå (0,5 l)
eller överstiga markeringen för högsta nivå
(1,7 l) på vattennivåvisaren på
vattenkokarens utsida.
•Varken vattenkokaren eller sladden får
placeras i vatten eller annan vätska.
Låt aldrig vattenkokaren stå obevakad när
den är igång och håll barn under uppsikt.
Undvik att vidröra vattenkokarens utsida när
den används, eftersom den blir varm. Rör
endast handtaget och locket. Se upp för
den heta ånga som stiger upp när locket
öppnas.
•Vattenkokaren lämpar sig inte för
kommersiellt bruk eller bruk utomhus.
Placering av vattenkokaren
Placera alltid vattenkokaren längst in på en
köksbänk och på säkert avstånd från
brännbart material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Placera alltid vattenkokaren så att pipen är
vänd bort från andra ytor, eftersom ångan
från kokande vatten kan orsaka skador.
Täck inte över vattenkokaren.
Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett
bord eller en köksbänk och se till att den
inte kommer i kontakt med varma föremål
eller öppen eld.
Se till att sladden till vattenkokarens sockel
har vecklats ut helt.
Sladd, stickpropp och eluttag
Kontrollera regelbundet att sladden eller
stickkontakten inte är skadad och använd
inte vattenkokaren i så fall eller om den
tappats eller skadats på något annat sätt.
Om vattenkokaren, sladden eller
stickproppen är skadade, måste
vattenkokaren undersökas och om
nödvändigt repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall finns risk för elektriska
stötar. Försök aldrig laga apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid
rengöring eller när enheten inte används.
Undvik att dra i sladden när du drar ut den
ur uttaget. Håll i stickproppen i stället.
Kontrollera att det inte går att dra ur eller
snubbla över vattenkokaren eller någon
förlängningssladd.
5
SE
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 5
BESKRIVNING
1. Lock
2. Vattennivåvisare
3. Sockel
4. Utlösningsknapp för lock
5. På-knapp
6. Av-knapp
7. Indikatorlampa
INNAN VATTENKOKAREN ANVÄNDS
FÖRSTA GÅNGEN
Innan du använder vattenkokaren för första
gången (eller om den har stått oanvänd en längre
tid) bör den låtas koka tre gånger.
1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga.
2. Fyll vattenkokaren med vatten till
markeringen för högsta nivå och sätt på den
enligt beskrivningen i avsnittet "Använda
vattenkokaren". Låt vattnet koka upp.
3. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
Upprepa proceduren i punkterna 2-3 tre gånger.
ANVÄNDA VATTENKOKAREN
1. Öppna locket (1) genom att trycka på
utlösningsknappen (4).
2. Häll friskt vatten i vattenkokaren. Vattnet ska
nå någonstans mellan markeringarna för
lägsta nivå (0,5 l) och högsta nivå (1,7 l) på
vattennivåvisaren (2).
3. Stäng locket igen.
4. Placera vattenkokaren på sockeln (3) så att
kopplingen i sockeln passar in i hålet på
vattenkokarens undersida.
5. Anslut sockeln till ett vägguttag.
6. Sätt på vattenkokaren genom att trycka på
på-knappen. Indikatorlampan (7) tänds och
vattnet i vattenkokaren börjar hettas upp.
Vattnet kokar inom några få minuter, beroende på
mängden vatten i vattenkokaren. Om du vill
avbryta kokningen kan du stänga av
vattenkokaren när som helst genom att trycka på
av-knappen. När vattnet kokar stängs
vattenkokaren av automatiskt, tack vare den
inbyggda termostaten. Indikatorlampan släcks.
Säkerhetsfunktion för torrkokning
Om du sätter på vattenkokaren utan att det finns
något vatten i den stänger säkerhetsfunktionen,
som förhindrar att vattenkokaren torrkokar, av
kokaren automatiskt.
Vattenkokaren fungerar igen efter några minuter.
Förvaring
Om du ska lägga undan vattenkokaren och inte
använda den på ett tag, kan du rulla ihop sladden
runt sockelns insida. Kontrollera att vattenkokaren
är ren och torr innan du stoppar undan den.
RENGÖRING
Före rengöring drar du ut stickproppen ur
vägguttaget och låter vattenkokaren svalna
helt.
Rengör vattenkokarens externa ytor med en
fuktig trasa. Vattenkokaren får inte doppas
ner i någon form av vätska.
Kontrollera att inget vatten tränger in i
kopplingen i sockeln eller hålet på
vattenkokarens undersida.
Använd inga starka eller slipande
rengöringsmedel för rengöring av
vattenkokaren och tillbehören. Använd aldrig
en tvättsvamp med slipverkan eller liknande
för att rengöra vattenkokaren, eftersom ytan
kan skadas.
Vattenkokarens kalkfilter kan tas bort genom
att öppna locket, ta tag i kalkfiltret och
försiktigt lyfta ur det. Rengör kalkfiltret med
en mjuk borste.
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 6
Du sätter tillbaka kalkfiltret genom att sätta
stiftet på kalkfiltret i motsvarande hål inuti
vattenkokaren och sedan försiktigt dra
kalkfiltret framåt mot vattenkokarens pip tills
det hamnar på plats med ett klick.
AVKALKNING
Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar kan
bildas inuti vattenkokaren. Dessa kalkavlagringar
kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig
vinäger) eller avkalkningsmedel som går att köpa
i bl.a. livsmedelsbutiker.
1. Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml kallt
vatten, eller följ instruktionerna på
förpackningen till avkalkningsmedlet.
2. Häll lösningen i vattenkokaren och sätt på
den.
3. Låt lösningen koka upp två gånger och häll
sedan ut den.
4. För att ta bort de sista resterna av kalk och
ättiksyra häller du kallt vatten i
vattenkokaren igen (upp till markeringen för
högsta vattennivå) och sätter på den.
5. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
6. Upprepa procedurerna i punkterna 4-5 tre
gånger.
Vattenkokaren kan nu användas igen.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med
följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant
avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i
vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering av avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modifierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon annan
form av skada
om fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen
På grund av konstant utveckling av våra
produkter, både på funktions- och designsidan,
förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra
produkter utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
7
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 7
INNLEDNING
For å få mest mulig glede av den nye
vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom
bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du
tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå
opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av vannkokeren
Feilaktig bruk av vannkokeren kan føre til
personskader og skader på vannkokeren.
Ikke bruk vannkokeren til andre formål enn
den er beregnet til. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som skyldes feilaktig
bruk eller håndtering (se også
garantibestemmelsene).
•Vannkokeren skal kun kobles til 230 V, 50 Hz.
•Vannkokeren må ikke slås på uten at det er
fylt på vann.
•Vannivået i vannkokeren må ikke være under
minimumsnivået (0,5 l) og ikke over
maksimumsnivået (1,7 l) som er angitt på
vannstandsmåleren inne i vannkokeren.
•Ikke legg vannkokeren eller ledningen i vann
eller annen væske.
Ikke forlat vannkokeren mens den er på, og
hold øye med barn.
Unngå å ta på utsiden av vannkokeren når
den er i bruk, da den blir varm. Ta bare på
håndtaket og lokket. Vær forsiktig så du ikke
brenner deg på varm damp når du åpner
lokket.
•Vannkokeren er ikke egnet for kommersiell
eller utendørs bruk.
Plassering av vannkokeren
Plasser alltid vannkokeren innerst på
kjøkkenbenken i sikker avstand fra brennbare
gjenstander som gardiner, duker og lignende.
Plasser alltid vannkokeren slik at tuten er
vendt bort fra andre gjenstander, da damp
fra det kokende vannet kan ødelegge dem.
•Vannkokeren må ikke tildekkes.
Ikke la ledningen henge over bord- eller
benkekanten og hold den unna varme
gjenstander og åpen ild.
Pass på at ledningen til vannkokersokkelen
er trukket helt ut.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Kontroller regelmessig at ledningen eller
støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk
vannkokeren hvis dette er tilfellet, eller hvis
den har falt i bakken eller er skadet på annen
måte.
Hvis vannkokeren, ledningen eller støpselet
er skadet, må vannkokeren kontrolleres og
om nødvendig repareres av autorisert
servicepersonale. Hvis så ikke skjer,
foreligger det fare for elektrisk støt. Ikke
forsøk å reparere apparatet selv.
•Trekk støpselet ut av kontakten ved
rengjøring og når vannkokeren ikke er i bruk.
Ikke trekk i ledningen for å ta støpselet ut av
kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller
snuble i ledningen til vannkokeren eller en ev.
skjøteledning.
OVERSIKT
1. Lokk
2. Vannstandsmåler
3. Sokkel
4. Utløserknapp for lokk
5. På-knapp
6. Av-knapp
7. Kontrollampe
8
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 8
FØR DU TAR APPARATET I BRUK
FØRSTE GANG
Før du bruker vannkokeren første gang (eller
dersom den ikke har vært i bruk på lang tid), bør
den kokes ut tre ganger.
1. Les nøye gjennom sikkerhetsreglene.
2. Fyll vannkokeren med vann til
maksimumsmerket og slå den på som
beskrevet under "Bruke vannkokeren". La
vannet koke.
3. Hell ut vannet når det er kokt.
Gjenta fremgangsmåten under punkt 2–3 tre
ganger.
BRUKE VANNKOKEREN
1. Åpne lokket (1) ved å trykke på
utløserknappen (4).
2. Fyll vannkokeren med friskt vann.
Vannkokeren må minst fylles opp til
minimumsmerket (0,5 l), men ikke høyere
enn til maksimumsmerket (1,7 l) på
vannstandsmåleren (2).
3. Lukk lokket igjen.
4. Sett vannkokeren i sokkelen (3) ved å
plassere den slik at koblingen i sokkelen
passer inn i hullet på undersiden av
vannkokeren.
5. Sett støpselet i stikkontakten og kontroller
ev. at strømmen er slått på.
6. Slå på vannkokeren ved å trykke på
knappen. Kontrollampen (7) lyser og
vannkokeren begynner å varme opp vannet.
Vannet koker i løpet av noen minutter avhengig
av hvor mye vann det er i vannkokeren. Hvis du
vil avbryte kokingen, kan du når som helst slå av
vannkokeren ved å trykke på av-knappen. Når
vannet koker, slås vannkokeren automatisk av
takket være den innebygde termostaten. Dermed
slukkes kontrollampen.
Sikkerhetsfunksjon for å unngå tørrkoking
Hvis du slår på vannkokeren uten at det er vann i
den, hindrer sikkerhetsfunksjonen at
vannkokeren tørrkoker ved at vannkokeren slås
av automatisk.
Vannkokeren vil fungere igjen etter et par
minutter.
Oppbevaring
Hvis vannkokeren skal oppbevares et sted i en
lengre periode uten at den brukes, kan ledningen
rulles sammen rundt innsiden av sokkelen.
Kontroller at vannkokeren er ren og tørr før du
setter den bort til oppbevaring.
RENGJØRING
•Trekk støpselet ut av kontakten og la
vannkokeren avkjøles før rengjøring.
•Vannkokerens utside rengjøres med en
fuktig klut. Vannkokeren må ikke legges i
noen form for væske.
Pass på at det ikke kommer vann inn i
koblingen i sokkelen eller i hullet på
undersiden av vannkokeren.
Ikke bruk sterke eller slipende
rengjøringsmidler på vannkokeren eller
tilbehøret. Ikke bruk grytesvamp eller
lignende for å rengjøre vannkokeren, da
dette kan ødelegge overflaten.
Vannkokerens kalkfilter kan fjernes ved å
åpne lokket, gripe kalkfilteret og ta det
forsiktig ut. Rengjør kalkfilteret med en myk
børste.
Kalkfilteret settes på plass igjen ved å stikke
tappen på filteret inn i det tilhørende hullet
inne i vannkokeren og deretter skyve filteret
forsiktig fremover mot vannkokerens tut
inntil det klikker på plass.
AVKALKING
Vannet i springen inneholder kalk som kan føre til
kalkavleiringer inne i vannkokeren.
Kalkavleiringene kan fjernes ved hjelp av
eddiksyre (IKKE vanlig husholdningseddik) eller
avkalkingsmiddel som du får kjøpt i supermarked
osv.
1. Bland 100 ml eddiksyre med 300 ml kaldt
vann, eller følg anvisningene på emballasjen
til avkalkingsmiddelet.
2. Hell blandingen over i vannkokeren og slå
den på.
3. La blandingen koke opp to ganger og tøm
den ut.
4. For å fjerne de siste restene av kalk og
eddiksyre fyller du vannkokeren med kaldt
vann (opp til maksimumsmerket) og slår den
på.
5. Hell ut vannet når det er kokt.
9
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 9
6. Gjenta fremgangsmåten under punkt 4–5 tre
ganger.
Vannkokeren er nå klar til bruk.
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med
følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen
med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk
avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning,
håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr
til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen
medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig
å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta
kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige
myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal
gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gjelder ikke
dersom bruksanvisningen ikke er fulgt
dersom det er foretatt uautoriserte inngrep i
apparatet
dersom apparatet er blitt uheldig håndtert,
utsatt for hard behandling eller skadet på
annen måte
ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på
strømnettet
På grunn av den kontinuerlige utviklingen av
produktene våre med hensyn til funksjon og
design forbeholder vi oss retten til å endre
produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Det tas forbehold om trykkfeil.
10
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 10
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan
hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet.
Näin voit perehtyä vedenkeittimen eri
toimintoihin myöhemminkin.
TURVAOHJEET
Vedenkeittimen normaali käyttö
•Vedenkeittimen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa
laitetta.
Käytä vedenkeitintä vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole
vastuussa virheellisestä käytöstä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
•Vedenkeitin voidaan kytkeä vain verkkoon,
jonka jännite on 230 V, 50 Hz.
Älä käynnistä vedenkeitintä tyhjänä.
Keittimen vesimäärä ei saa alittaa keittimen
ulkosivulla näkyvän vesimäärän ilmaisimen
minimirajaa (0,5 l) eikä ylittää sen
maksimirajaa (1,7 l).
Älä aseta vedenkeitintä tai johtoa veteen tai
muuhun nesteeseen.
Älä jätä vedenkeitintä valvomatta ja
huolehdi, etteivät lapset pääse keittimen
lähelle sen ollessa käytössä.
Vältä koskettamasta vedenkeittimen
ulkopintaa sen ollessa käytössä, sillä pinta
kuumenee. Koske ainoastaan kahvaan ja
kanteen. Varo kuumaa höyryä, kun avaat
kannen.
Tätä vedenkeitintä ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai ulkokäyttöön.
Vedenkeittimen sijoittaminen
Aseta vedenkeitin keittiötason perälle ja
riittävän kauas verhoista, pöytäliinoista ja
muista syttyvistä materiaaleista.
Aseta vedenkeitin niin, ettei nokka osoita
muihin pintoihin. Nokasta nouseva
vesihöyry saattaa vahingoittaa niitä.
Älä peitä vedenkeitintä.
Älä päästä johtoa riippumaan pöydän/tason
reunan ylitse, ja pidä se poissa kuumien
esineiden ja liekkien läheltä.
•Varmista, että alustasta lähtevä johto on
täysin ojennettuna.
Johto, pistoke ja pistorasia
•Tarkista virtajohto ja pistoke säännöllisesti,
äläkä käytä vedenkeitintä, jos ne ovat
vaurioituneet tai jos vedenkeitin on
pudonnut tai muuten vaurioitunut.
Jos vedenkeitin, virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on
sähköiskuriskin välttämiseksi tarkistettava ja
tarvittaessa korjattava keitin. Älä yritä itse
korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun keitin täytyy
puhdistaa tai kun sitä ei käytetä.
Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
•Varmista, ettei vedenkeittimen virtajohtoon
tai jatkojohtoon voi kompastua.
OSAT
1. Kansi
2. Vesimäärän ilmaisin
3. Alusta
4. Kannen irrotuspainike
5. Virtakytkin
6. Sammutuskytkin
7. Merkkivalo
11
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 11
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
Keitä keittimessä vettä 3 kertaa, ennen kuin käytät
sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on ollut
pitkään käyttämättömänä).
1. Lue turvaohjeet huolellisesti.
2. Lisää keittimeen vettä maksimirajaan saakka
ja kytke keitin päälle kohdassa
"Vedenkeittimen käyttö" kuvatulla tavalla.
Lämmitä vesi kiehuvaksi.
3. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.
Toista kohdat 2–3 kolme kertaa.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖ
1. Avaa kansi (1) painamalla irrotuspainiketta
(4).
2. Kaada keittimeen raikasta vettä. Täytä
vedenkeitin vähintään vesimäärän ilmaisimen
(2) minimirajaan (0,5 l), mutta enintään
maksimirajaan (1,7 l) saakka.
3. Sulje kansi uudelleen.
4. Aseta keitin alustaansa (3) niin, että keittimen
pohjassa oleva aukko tulee alustassa olevan
liittimen päälle.
5. Kytke alusta pistorasiaan ja tarkista, että
pistorasiaan tulee virta.
6. Kytke keitin päälle painamalla virtakytkintä.
Merkkivalo (7) syttyy ja vedenkeitin alkaa
kuumentaa vettä.
Vesi kiehuu muutaman minuutin sisällä.
Kiehumisaika riippuu veden määrästä. Jos haluat
keskeyttää veden kuumentamisen, voit
sammuttaa keittimen koska tahansa painamalla
sammutuskytkintä. Kun vesi kiehuu,
vedenkeittimen sisäinen termostaatti sammuttaa
keittimen automaattisesti. Tällöin merkkivalo
sammuu.
Kuiviinkiehumissuojaus
Jos kytket keittimen päälle tyhjänä, keittimen
kuiviinkiehumissuojaus katkaisee keittimestä
virran automaattisesti.
Keitin alkaa toimia uudelleen viiden minuutin
kuluttua.
Säilytys
Jos keitintä säilytetään pidempi aika ilman
käyttöä, johto voidaan kiertää alustan sisään.
Tarkista, että keitin on puhdas ja kuiva, ennen kuin
laitat sen säilytyspaikkaan.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että
vedenkeitin on täysin jäähtynyt ennen
puhdistusta.
Puhdista keittimen ulkopinnat kostealla
liinalla. Älä upota vedenkeitintä mihinkään
nesteeseen.
Huolehdi, että alustan liittimeen tai
vedenkeittimen pohjassa olevaan aukkoon ei
pääse vettä.
Älä käytä keittimen tai sen lisäosien
puhdistuksessa vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita. Älä koskaan puhdista
vedenkeitintä hankaussienellä tai vastaavalla,
koska keittimen pinta saattaa vaurioitua.
Vedenkeittimen kalkkisuodatin voidaan
poistaa avaamalla kansi, ottamalla kiinni
kalkkisuodattimesta ja nostamalla se
varovasti ulos. Puhdista kalkkisuodatin
pehmeällä harjalla.
Kalkkisuodatin laitetaan takaisin paikalleen
asettamalla suodattimessa oleva tappi
keittimessä sitä varten olevaan reikään ja
työntämällä sitten kalkkisuodatinta varovasti
eteenpäin keittimen nokkaa kohti, kunnes
suodatin napsahtaa paikalleen.
KALKINPOISTO
Tavallisesta vesijohtovedestä voi irrota kalkkia
kerrokseksi vedenkeittimen sisäpintoihin.
Kalkkikerros voidaan irrottaa etikkahapolla (EI
tavallisella etikalla) tai kaupoissa myytävällä
kalkinpoistoaineella.
1. Sekoita 100 ml etikkahappoa 300 ml:aan
kylmää vettä tai noudata
kalkinpoistoainepakkauksessa olevia ohjeita.
2. Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä
keitin.
3. Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois
keittimestä.
4. Poista kalkin ja etikkahapon jäämät
kaatamalla vedenkeittimeen kylmää vettä
uudelleen (maksimirajaan saakka) ja
käynnistämällä keitin.
12
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 12
5. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.
6. Toista kohdat 4–5 kolme kertaa.
Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja
tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa
sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle
hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai se
on kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon
häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme
itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
13
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 13
INTRODUCTION
To get the best out of your new kettle, please read
through these instructions carefully before using it
for the first time. We also recommend that you
keep the instructions for future reference, so that
you can remind yourself of the functions of your
kettle.
SAFETY MEASURES
Normal use of the kettle
Incorrect use of the kettle may cause
personal injury and damage to the kettle.
Use the kettle for its intended purpose only.
The manufacturer is not responsible for any
damage resulting from incorrect use or
handling (see also Guarantee Terms).
The kettle may only be connected to 230 V,
50 Hz.
The kettle should not be switched on unless
there is water in it.
The water level in the kettle must not be
below the minimum (0.5 l) or above the
maximum (1.7 l) filling level marked on the
water level gauge on the outside of the
kettle.
The kettle or cord must not be placed in
water or any other liquid.
Never leave the kettle unattended when in
use and keep an eye on children.
•Avoid touching the outside of the kettle when
in use, as it becomes hot. Touch the handle
and lid only. Be careful of hot steam when
opening the lid.
This kettle is not suitable for commercial or
outdoor use.
Positioning the kettle
Always place the kettle at the back of a
kitchen counter at a safe distance from
flammable objects such as curtains,
tablecloths or similar.
Always position the kettle so that the spout is
turned away from other surfaces, as steam
from the boiling water may damage them.
Do not cover the kettle.
Do not allow the cord to hang over the edge
of a table/counter, and keep it away from hot
objects and naked flames.
Ensure that the cord to the kettle base is fully
extended.
Cord, plug and mains socket
Check regularly that the cord or plug is not
damaged and do not use the kettle if it is, or
if it has been dropped or damaged in any
other way.
If the kettle, cord or plug is damaged, it must
be inspected and, if necessary, repaired by
an authorised repair engineer, otherwise
there is a risk of electric shock. Never try to
repair the appliance yourself.
Remove the plug from the socket when
cleaning, or when the kettle is not in use.
•Avoid pulling the cord when removing the
plug from the socket. Instead, hold the plug.
Check that it is not possible to pull or trip
over the kettle or any extension cord.
KEY
1. Lid
2. Water level gauge
3. Base
4. Release button for lid
5. On switch
6. Off switch
7. Indicator light
14
UK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 14
PRIOR TO FIRST USE
Before using the kettle for the first time (or
following a long period without use), the kettle
should be boiled 3 times.
1. Read the safety instructions through
carefully.
2. Fill the kettle with water to the maximum
mark and switch it on as described in
"Using the kettle". Allow the water to boil.
3. Pour the water out once it has boiled.
Repeat the process described in points 2-3 three
times.
USING THE KETTLE
1. Open the lid (1) by pressing the release
button (4).
2. Pour fresh water into the kettle. The kettle
must be filled to at least the minimum mark
(0.5 l), but no higher than the maximum
mark (1.7 l) indicated on the water level
gauge (2).
3. Close the lid again.
4. Place the kettle on its base (3) by
positioning it so the connector on the base
fits into the hole on the underside of the
kettle.
5. Plug the base in and check that it is
switched on at the wall.
6. Switch the kettle on by pressing the on
switch. The indicator light (7) comes on and
the kettle begins to heat up the water.
The water will boil within a few minutes,
depending on the amount of water in the kettle.
If you want to interrupt the boiling, you can turn
the kettle off at any time by pressing the off
switch. Once the water is boiling, the kettle will
automatically switch off thanks to the integrated
thermostat. The indicator light goes out.
Safety feature for boiling dry
If you switch the kettle on without there being
any water in it, the safety feature that prevents
the kettle from boiling dry automatically switches
the kettle off.
The kettle will work again after a few minutes.
Storage
If the kettle is to be stored for any length of time
without use, the cord can be rolled up around
the inside of the base. Check that the kettle is
clean and dry before storing.
CLEANING
Before cleaning, remove the plug from the
wall socket and allow the kettle to cool
down.
Clean the external surfaces of the kettle
with a damp cloth. The kettle must not be
submerged in any form of liquid.
Make sure that no water gets into the
connector on the base or the hole in the
underside of the kettle.
Do not use any kind of strong or abrasive
cleaning agent on the kettle or accessories.
Never use a scouring sponge or similar to
clean the kettle, as the surface may be
damaged.
The kettle’s limescale filter can be removed
by opening the lid, taking hold of the
limescale filter and carefully lifting it out.
Clean the limescale filter with a soft brush.
The limescale filter is replaced by putting
the pin on the limescale filter into the
corresponding hole inside the kettle and
then carefully pushing the limescale filter
forward towards the kettle’s spout until it
clicks into place.
DESCALING
The lime content of ordinary tap water means
limescale may be deposited inside the kettle.
This limescale may be loosened using acetic
acid (NOT ordinary vinegar) or descaler, available
in supermarkets, etc.
1. Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold
water, or follow the instructions on the
descaler packaging.
2. Pour the solution into the kettle and switch
it on.
3. Allow the solution to boil twice and then
pour it out.
4. To remove the final residues of limescale
and acetic acid, pour cold water into the
kettle again (up to the maximum mark) and
switch it on.
5. Pour the water out once it has boiled.
15
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 15
6. Repeat the process described under points
4-5 three times.
The kettle is now ready for use again.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this
symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical and
electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return the used
equipment to the retailer from whom you purchased it, if
you are purchasing new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities for further
information on what you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has suffered
any other form of damage
if faults have arisen as a result of faults in
your electricity supply.
Due to the constant development of our products
in terms of function and design, we reserve the
right to make changes to the product without
prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing
errors.
16
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 16
EINLEITUNG
Lesen Sie diese Anleitung vor der
Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch. Heben Sie
die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin
nachschlagen können.
SICHERHEITSHINWEISE
Wichtige Hinweise
Der unsachgemäße Gebrauch des
Wasserkochers kann zu Verletzungen und
zu Schäden am Gerät führen.
•Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die
durch unsachgemäßen Gebrauch
verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Der Wasserkocher darf nur mit 230 V, 50 Hz,
betrieben werden.
Der Wasserkocher darf nur eingeschaltet
werden, wenn sich darin Wasser befindet.
Der Wasserstand muss zwischen den
Markierungen für den Mindestpegel (MIN)
und dem Höchstpegel (MAX) liegen. Sie
finden die beiden Markierungen in der
Wasserstandsanzeige.
•Wasserkocher und Kabel dürfen nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht
werden.
Lassen Sie den eingeschalteten
Wasserkocher niemals unbeaufsichtigt und
achten Sie auf Kinder, die sich in der Nähe
des Geräts aufhalten.
Das Gerät wird im Betrieb sehr heiß. Fassen
Sie nur den Handgriff an. Vorsicht! Beim
Hochklappen des Deckels tritt heißer Dampf
aus.
Der Wasserkocher ist nicht für den
gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch
im Freien geeignet.
Aufstellen des Wasserkochers
Stellen Sie den Wasserkocher immer hinten
auf der Küchentheke auf und sorgen Sie für
einen Sicherheitsabstand zu brennbaren
Gegenständen wie Gardinen, Tischdecken
usw.
Stellen Sie den Wasserkocher stets so auf,
dass der Ausguss nicht auf andere Möbel
o.ä. zeigt, da der Wasserdampf zu Schäden
führen kann.
Den Wasserkocher niemals zudecken.
Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante
der Küchentheke hängen und verlegen Sie
es nicht in die Nähe von heißen
Gegenständen oder offenem Feuer
(Gasherd).
•Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz
ausgerollt ist.
Kabel, Stecker und Steckdose
Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder
Stecker beschädigt sind. Falls Sie eine
Beschädigung feststellen oder das Gerät
heruntergefallen ist, darf es nicht mehr
verwendet werden.
Falls Sie eine Beschädigung von Gerät,
Kabel oder Stecker feststellen, muss das
Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt
repariert werden. Versuchen Sie nicht, das
Gerät selbst zu reparieren.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker
aus der Steckdose.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um es aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie
stattdessen am Stecker.
Das Kabel ist so zu verlegen, dass niemand
darüber stolpern kann.
17
DE
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 17
ERLÄUTERUNG
1. Deckel
2. Wasserstandsanzeige
3. Standfuß
4. Entriegelungsknopf für Deckel
5. Einschalter
6. Ausschalter
7. Kontrollleuchte
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Vor dem ersten Gebrauch des Wasserkochers
und nach längerem Nichtgebrauch sollte die
Kanne dreimal ausgekocht werden.
1. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen
sorgfältig durch.
2. Füllen Sie bis zum Höchststand Wasser in
den Wasserkocher und schalten Sie das
Gerät ein (vgl. „Gebrauch des
Wasserkochers"). Warten Sie, bis das
Wasser kocht.
3. Das Wasser, wenn es gekocht hat,
wegschütten.
Wiederholen Sie den unter 2 bis 3 beschriebenen
Vorgang insgesamt drei Mal.
GEBRAUCH DES WASSERKOCHERS
1. Drücken Sie auf die Freigabetaste (4), um
den Deckel (1) zu öffnen.
2. Gießen Sie frisches Wasser in die Kanne. Der
Wasserpegel muss zwischen der
Mindestmarke (0,5 l) und der Höchstmarke
(1,7 l) der Wasserstandsanzeige liegen.
3. Schließen Sie den Deckel wieder.
4. Stellen Sie den Wasserkocher auf den
Standfuß (3). Dabei muss der Standfuß an
der Unterseite des Wasserkochers einrasten.
5. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose
an.
6. Schalten Sie den Wasserkocher mit dem
Einschalter ein. Die Kontrolllampe (7) leuchtet
und das Gerät heizt das Wasser auf.
Das Wasser kocht nach wenigen Minuten. Sie
können den Kochvorgang jederzeit abbrechen,
indem Sie das Gerät ausschalten. Sobald das
Wasser kocht, schaltet ein Thermostat das Gerät
automatisch aus. Die Kontrollleuchte erlischt.
Automatische Sicherheitsabschaltung
Wenn Sie den Wasserkocher einschalten, aber
vergessen haben, Wasser einzufüllen, schaltet
sich das Gerät aus Sicherheitsgründen
automatisch aus.
Nach einigen Minuten ist der Wasserkocher
wieder funktionsfähig.
Aufbewahrung
Wenn Sie den Wasserkocher längere Zeit nicht
verwenden wollen, können Sie das Kabel einrollen
und im Standfuß unterbringen. Sie sollten den
Wasserkocher reinigen, bevor Sie ihn wegstellen.
REINIGUNG
Der Wasserkocher darf erst gereinigt werden,
nachdem er vollständig abgekühlt ist und der
Stecker gezogen wurde.
Reinigen Sie die äußeren Flächen des
Wasserkochers mit einem feuchten Tuch. Der
Wasserkocher darf nicht in Flüssigkeiten
getaucht werden.
Insbesondere in den Anschluss am Standfuß
und die Öffnung an der Unterseite der Kanne
darf kein Wasser gelangen.
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 18
•Wasserkocher und Zubehör nicht mit
starken oder schleifenden
Reinigungsmitteln säubern. Niemals einen
Scheuerschwamm zum Reinigen des
Wasserkochers verwenden.
Der Kalkfilter des Wasserkochers kann
entfernt werden, indem der Deckel geöffnet
und der Kalkfilter vorsichtig herausgehoben
wird . Reinigen Sie den Kalkfilter mit einem
weichen Pinsel.
Um den Kalkfilter wieder einzusetzen,
stecken Sie den Stift des Kalkfilters in die
Aussparung des Wasserkochers und
drücken den Kalkfilter nach unten, bis er
einrastet.
ENTKALKEN
Nach längerem Gebrauch setzt sich Kalk im
Wasserkocher ab. Der Kalk kann durch
Essigsäure (nicht durch Haushaltsessig) oder
einen handelsüblichen Entkalker gelöst werden.
1. 100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem
Wasser mischen oder den Anweisungen für
den Entkalker folgen.
2. Die Mischung in den Wasserkocher füllen
und das Gerät einschalten.
3. Die Lösung zweimal aufkochen lassen und
anschließend wegschütten.
4. Zur Entfernung von Rückständen die Kanne
bis auf MAX mit kaltem Wasser füllen und
den Wasserkocher anschalten.
5. Das Wasser, wenn es gekocht hat,
wegschütten.
6. Wiederholen Sie den unter 4 bis 5
beschriebenen Vorgang insgesamt drei Mal.
Danach ist der Wasserkocher wieder
einsatzbereit.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG
UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit
normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da
Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden
muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat
für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die
Handhabung und das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte innerhalb der
EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an
speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in
bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie
gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden,
sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit
Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den
örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten
über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu
erfahren
GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Garantie erlischt:
falls die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden
falls unbefugte Eingriffe am Gerät
vorgenommen wurden
•wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder
fahrlässig bzw. mutwillig beschädigt wurde
sofern Defekte auf eine fehlerhafte
Netzstromversorgung zurückzuführen sind
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der
Produkte behält sich der Hersteller das Recht auf
Änderungen ohne Vorankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.
19
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 19
WPROWADZENIE
Aby wykorzystaç w pe∏ni mo˝liwoÊci tego
czajnika, przed pierwszym u˝yciem nale˝y
dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà.
Radzimy równie˝ zachowaç instrukcj´ na
przysz∏oÊç, aby w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o
wróciç do zawartych w niej informacji na temat
funkcji urzàdzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE
BEZPIECZE¡STWA
Normalne korzystanie z czajnika
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie czajnika mo˝e
spowodowaç obra˝enia cia∏a oraz
uszkodzenie urzàdzenia.
Z czajnika nale˝y korzystaç wy∏àcznie
zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent
nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody wynikajàce z niew∏aÊciwego
u˝ytkowania bàdê obchodzenia si´ z
urzàdzeniem (zobacz tak˝e „Warunki
gwarancji").
Czajnik wolno pod∏àczaç jedynie do pràdu o
napi´ciu 230 V i cz´stotliwoÊci 50 Hz.
Nie nale˝y w∏àczaç pustego
(nienape∏nionego wodà) czajnika.
Poziom wody w czajniku nie mo˝e byç
ni˝szy od minimalnego poziomu (0,5 l) ani
wy˝szy od maksymalnego poziomu
nape∏nienia (1,7 l), oznaczonego na
wskaêniku poziomu wody, na zewnàtrz
czajnika.
Czajnika oraz jego przewodu nie nale˝y
zanurzaç w wodzie ani jakimkolwiek innym
p∏ynie.
Nie wolno zostawiaç czajnika bez dozoru,
je˝eli jest w∏àczony lub jeÊli w pobli˝u
znajdujà si´ dzieci.
Nie dotykaç zewn´trznej cz´Êci w∏àczonego
czajnika, poniewa˝ cz´Êç ta nagrzewa si´.
Wolno dotykaç jedynie uchwytu i pokrywy.
Uwa˝aç na goràcà par´ podczas otwierania
pokrywy.
Czajnik nie jest przeznaczony do u˝ytku na
wolnym powietrzu ani w celach
komercyjnych.
Wybór miejsca na czajnik
Czajnik nale˝y ustawiç z dala od kraw´dzi
blatu kuchennego oraz przedmiotów
∏atwopalnych, takich jak zas∏ony, obrusy itp.
Czajnik nale˝y zawsze umieszczaç w takim
miejscu, aby para wydobywajàca si´ z
dziobka podczas gotowania wody nie mia∏a
kontaktu z powierzchniami, które mog∏yby
zostaç przez nià uszkodzone.
Czajnika nie wolno zakrywaç.
Przewód sieciowy nie mo˝e zwisaç z
kraw´dzi sto∏u lub blatu. Nale˝y umieszczaç
go z dala od goràcych przedmiotów i êród∏a
otwartego ognia.
Upewnij si´, ˝e przewód si´gajàcy podstawy
czajnika jest w pe∏ni rozwini´ty.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Nale˝y regularnie sprawdzaç stan przewodu
i wtyczki. Je˝eli sà one uszkodzone bàdê jeÊli
czajnik zosta∏ upuszczony albo dosz∏o do
jakiegokolwiek innego uszkodzenia,
urzàdzenia nie wolno u˝ywaç.
Je˝eli czajnik, przewód lub wtyczka uleg∏y
uszkodzeniu, nale˝y je dok∏adnie
skontrolowaç, a w razie koniecznoÊci oddaç
do naprawy przez osob´ do tego
upowa˝nionà. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem. Nie
wolno naprawiaç urzàdzenia samodzielnie.
Wyjmij wtyczk´ z gniazdka podczas
czyszczenia lub je˝eli czajnik nie jest
u˝ywany.
Przy wyciàganiu wtyczki z gniazdka nie
nale˝y ciàgnàç za przewód. Wyjmuj jà,
trzymajàc za wtyczk´.
Upewnij si´, ˝e przewód czajnika lub
przed∏u˝acz sà odpowiednio zabezpieczone i
nie istnieje ryzyko ich szarpni´cia lub
potkni´cia si´ o nie.
20
PL
245046_IM 21/06/06 15:06 Side 20
/

Denne vejledning er også velegnet til