König CMP-ADSL2ROU20 Specifikation

Mærke
König
Kategori
routere
Model
CMP-ADSL2ROU20
Type
Specifikation
20
DANSK
Installation
Internet
1. Anbring den medfølgende strømadapter i strømstikket.
2. Forbind ADSL signalkablet til stemmespitteren.
3. Forbind det medfølgende RJ-11 kabel til stemmesplitteren og modemmet/routeren.
4. Forbind det medfølgende RJ-11 kabel til stemmesplitteren og telefonen.
5. Forbind det medfølgende RJ-45 kabel til modemmet/routeren og Pc’en (eller skift).
6. Stil strømkontakten på ON (TÆNDT)
7. Forbind modemmet/routeren til Pc’en med det medfølgende USB kabel i stedet for med et RJ-45
kabel (installer den medfølgende driver for at muliggøre denne handling).
8. Når du ønsker at tilbagestille modemmet/routeren, skal du trykke på RESET (TILBAGESTIL)
knappen.
Beskrivelse af LED indikatoren
LED indikator Beskrivelse
PWR Altid TÆNDT Indikerer, at der er tændt for apparatet
SYS Blinker Indikerer, at systemet fungerer korrekt
DSL Altid TÆNDT Indikerer, at DSL forbindelse til terminal er OK
Blinker Indikerer, at DSL kablet implementerer datanegotiering med terminal
LAN Altid TÆNDT Indikerer, at apparatet er forbundet til Pc’en
Blinker Indikerer, at apparatet sender og modtager data fra Pc’en
USB Blinker Indikerer, at USB forbindelsen er OK og sender og modtager data
Indlogning på modemmet/routeren
Gennese til: http://192.168.1.1
Brugernavn: admin
Password: admin
For at se den komplette brugervejledning og for installation af software, åbn venligst den
medfølgende cd.
21
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks. når der
kræves service, KUN åbnes af en autoriseret tekniker. Frakobl produktet
stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem. Udsæt ikke
produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af
forkert brug af dette produkt.
Generelt:
Design og specikationer kan ændres uden varsel.
Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres
respektive ejere og anses herved som sådan.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der ndes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
NORSK
Installasjon
Internet
1. Bruk det inkluderte strømadapteret og plugg det inn i strømkontakten.
2. Bruk din ADSL-signalkabel og plugg den inn i ADSL-splitteren.
3. Bruk den inkluderter RJ-11-kabelen og plugg den inn i ADSL-splitteren og modemet/ruteren.
4. Bruk den inkluderter RJ-11-kabelen og plugg den inn i ADSL-splitteren og din telefon.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE
FORSIGTIG:
/