Ryobi RBV26 Brugervejledning

Mærke
Ryobi
Kategori
græsstrimmere
Model
RBV26
Type
Brugervejledning
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
84
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
INDLEDNING
Denne maskine har mange funktioner, som letter brugen af
den. Sikkerhed, ydelse og pålidelighed har haft topprioritet
ved konstruktionen af denne maskine for at gøre den nem
at vedligeholde og bruge.
GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
TILSIGTET BRUG:
Dette produkt er beregnet til klipning af skarpe,
vertikale kanter langs stier, indkørsler eller ved kanter
til blomsterbede. Det er kun påtænkt til klipning i græs
eller anden blød, grøn vegetation. Det er ikke påtænkt
til klipning i andre retninger end vertikal eller i andre
materialer end græs og anden blød vegetation. Det er ikke
påtænkt til brug med elektrisk motor.
ADVARSEL:
Læs og forstå alle anvisninger. Følges
alle nedenstående anvisninger ikke, kan
det medføre elektrisk stød, brand og/eller
kulilteforgiftning, som kan medføre død eller
alvorlig personskade.
Tillad ikke børn eller ikke-instruerede personer at
bruge maskinen.
Start eller kør aldrig motoren indendørs.
Udstødningen er giftig og kan dræbe.
Brug altid øjenbeskyttelse med sideværn mærket EN
166 samt ørebeskyttelse. Hvis dette ikke gøres, kan
partikler blive slynget ind i øjnene, ligesom det kan
medføre anden personskade.
Alle tilskuere, børn og dyr skal være mindst 15 m
væk.
Vær iført lange bukser, lange ærmer, støvler og
handsker. Vær ikke iført løsthængene tøj, shorts,
sandaler, smykker af enhver art og vær ikke barfodet.
For at nedsætte risikoen for personskade på
grund af ting, der trækkes ind i de roterende dele,
må du ikke være iført løsthængende tøj, sjaler,
halskæder og lignende. Langt hår skal bindes op
over skulderniveau for at forhindre, at det vikles ind
i roterende dele.
Betjen ikke denne maskine, hvis du er træt, syg eller
under ind ydelse af alkolhol, narkotika eller medicin.
Brug ikke maskinen under dårlige lysforhold.
Hold alle kropsdele væk fra maskinens roterende
dele og varme over ader.
Under støvede forhold skal du bruge en ansigtsmaske
for at nedsætte risikoen for personskade forbundet
med indhalering af støv.
Tjek arbejdsområdet inden brugen. Fjern alle ting
såsom sten, glasskår, søm, ledninger og snor, som
kan slynges væk eller blive viklet ind i maskinen.
Sørg for et godt fodfæste og hold balancen. Stræk
dig ikke. Hvis du strækker dig, kan du miste balancen
og komme til at berøre varme over ader.
Produktet må aldrig betjenes uden gnistfangsskærm;
denne skærm  ndes i lydpotten.
Inden opbevaring skal motoren være kølet helt af.
Brug kun Ryobi reservedele og tilbehør. I modsat
fald kan ydelsen nedsættes, ligesom der kan opstå
personskade.
Vedligehold maskinen i henhold til
brugervejledningens vedligeholdelsesinstruktioner.
Tjek inden hvert brug maskinen for løse skruer,
brændsto ækager osv. Udskift beskadige dele.
Inden rengøring, reparation og inspektion skal du
slukke for motoren og sikre, at alle bevægelige dele
er stoppet. Fjern tændrørsledningen fra tændrøret for
at forhindre utilsigtet start.
Service på blæseren/støvsugeren må kun udføres
af kvali cerede fagfolk. Service og vedligeholdelse
udført af ikke-kvali cerede fagfolk kan medføre
personskade og skade produktet.
Brug kun identiske reservedele ved servicering af
blæseren/støvsugeren. Brug af ikke autoriserede
dele kan medføre personskade og skade produktet.
Brug ikke maskinen på en stige, på et tag, i et træ
eller andre steder med dårlig støtte. Et godt fodfæste
på en fast over ade giver bedre kontrol med
blæseren/støvsugeren i uventede situationer.
SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER
Hold altid blæseren/støvsugeren i højre hånd
under brugen. Se Afsnittet Betjening senere i
brugervejledningen for bl.a. korrekt stilling ved
støvsugning.
For at nedsætte risikoen for tab af hørelse på grund
af lydniveauet, skal der anvendes høreværn.
For at nedsætte risikoen for personskade forbundet
med berøring af roterende dele, skal du stoppe
motoren, inden du anbringer eller fjerner tilbehør.
Brug ikke maskinen uden afskærmninger på plads.
Fjern altid tændrørsledningen fra tændrøret, inden du
udfører vedligeholdelse eller skal tjekke bevægelige
dele.
Ret ikke blæserdysen mod personer eller kæledyr.
Kør aldrig maskinen uden blæserøret anbragt.
Maskinen har en låsemekanisme, som gør, at den
ikke kan starte uden røret anbragt.
Anbring aldrig noget inde i røret.
Brug den kun som anvist i brugervejledningen.
Brug ikke støvsugeren uden en støvsugerpose
anbragt. Flyvende partikler man medføre alvorlig
960413007-01.indd 84960413007-01.indd 84 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
85
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
personskade. Luk altid støvsugerposen helt inden
brugen.
Roterende skovlblade kan forårsage alvorlig
personskade. Stop motoren og kontroller,
at skovlhjulene er stoppet, inden du åbner
støvsugerlugen eller monterer/skifter rør. Stik ikke
hænderne eller andre ting ind i støvsugerrøret, når
det er monteret på maskinen.
Kør aldrig maskinen uden det korrekt udstyr
monteret. Når den bruges som blæser, skal du altid
anbringe blæserøret og lukke lugen. Når den bruges
som støvsuger, skal du altid anbringe støvsugerrøret
og -posen. Når maskinen kører, skal du, for at undgå
yvende partikler, kontrollere, at støvsugerposens
lynlås er helt lukket. (Bemærk: Maskinen har en
låsemekanisme, som forhindrer den i starte, hvis ikke
alle rørene er monteret)
Undgå situationer, som kan antænde
støvsugerposen. Arbejd ikke i nærheden af åben
ild. Støvsug ikke varm aske fra ildsteder, griller
osv. Støvsug ikke cigarer og cigaretter, medmindre
skoddene er helt kolde.
BRÆNDSTOFPÅFYLDNING
Brændstof er meget brandfarligt. Træf forholdsregler
for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade.
Opbevar brændstof på et koldt, velventileret sted,
på sikker afstand af gnist og/eller  ammedannende
udstyr.
Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt
beregnet til dette formål.
Fyld kun brændstof på udendørs og ryg ikke, mens
du gør det.
Kom brændstof på, inden maskinen startes. Fjern
aldrig brændstoftankens dæksel og kom aldrig
brændstof på, mens motoren kører eller er varm.
Ryg ikke, når du håndterer brændstof.
Bland og opbevar brændstof i en beholder, der er
godkendt til brændstof.
Bland brændstof udendørs og på et sted uden
gnister eller  ammer.
Løsn brændstofdækslet langsomt for at frigøre tryk
og for at forhindre, at der trænger brændstof ud
omkring dækslet.
Stram brændstofdækslet efter påfyldning.
Produktet skal rengøres for evt. spildt brændstof. Flyt
produktet mindst 9m bort fra tankningsstedet, inden
motoren startes.
Forsøg ikke under nogen omstændigheder at
afbrænde spildt brændstof.
For at nedsætte risikoen for brand og forbrændinger,
skal du håndtere brændstof forsigtigt. Det er meget
brandfarligt.
Hvis der er spildt brændstof, må du ikke starte
motoren. Flyt i stedet maskinen væk fra spildområdet
og undgå antændingskilder, indtil brændstofdampene
er forsvundet.
Sæt altid brændstoftank- og beholderdæksler sikkert
på plads igen.
Inden transport i et køretøj skal du tømme
brændstoftanken og spænde maskinen godt fast.
Når du tømmer brændstoftanken, skal du gøre det
på et velventileret sted og bruge en beholder, der er
godkendt til opbevaring af brændstof.
Vælg en bar jordover ade, stop motoren og lad den
køle ned, inden du kommer brændstof på.
Gem disse anvisninger. Læs dem jævnligt og brug
dem til at instruere andre, der kan komme til at bruge
maskinen. Hvis du låner maskinen til andre, skal du
også låne dem disse anvisninger.
Bær høreværn under arbejdet med produktet.
Arbejde med lignende værktøjer i nærheden øger
faren for personskader.
Vær opmærksom på, at høreværn begrænser evnen
til at høre advarsler (alarmer eller råb). Operatøren
skal være ekstra opmærksom på, hvad der sker i
arbejdsområdet.
Der er rapporteret om, at vibrationer fra
håndholdte værktøjer kan være medvirkende til
en tilstand kaldet Raynauds syndrom hos visse
personer. Symptomerne herpå kan være prikken,
følelsesløshed og blegning af  ngrene, der normalt
viser sig ved kuldepåvirkning.
Faktorer som arvelighed, udsættelse for kulde og
fugt, kost, rygning og arbejdsvaner menes alle at
medvirke til udviklingen af disse symptomer. Der
ndes forholdsregler, som operatøren kan træffe for
at begrænse påvirkningen fra vibrationer:
a) Hold kroppen varm i koldt vejr. Brug handsker, så
hænder og håndled holdes varme under arbejdet.
Der er rapporteret om, at koldt vejr er en væsentlig
faktor til Raynauds syndrom.
b) Motionér efter hver arbejdsperiode for at øge
blodcirkulationen.
c) Hold hyppige arbejdspauser. Begræns
eksponeringen for vibrationer pr. dag.
Hvis du mærker nogen af symptomerne på denne
tilstand, skal du straks ophøre med arbejdet og søge
læge.
For at begrænse faren for støvinhalation kan man
fugte arbejdsområdet en smule, inden der blæses
eller suges.
Inden man anvender blæseren, kan man bruge en
rive eller en kost til at løsne tungere affaldsstykker,
nedfaldne grene eller andet affald.
Hvis der er fare for nedfaldende genstande, skal man
bære hjelm.
960413007-01.indd 85960413007-01.indd 85 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
86
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SYMBOLER
Nogle af nedenstående symboler bruges i forbindelse med denne maskine. Studer dem og vær klar over deres
betydning. Med korrekt forståelse af disse symboler betjener du maskinen bedre og sikre
re.
SYMBOL NAVN FORKLARING
Sikkerhedsalarm Indikerer en potentiel fare for den personlige sikkerhed.
Læs brugervejledningen
For at nedsætte risikoen for personskade, skal brugeren, inden maskinen
bruges, læse og forstå brugervejledningen.
Anvend øje- og
ørebeskyttelse
Brug altid øjenbeskyttelse med sideværn mærket EN 166 samt
ørebeskyttelse, når du bruger maskinen.
Støvsugerluge Kør ikke maskinen, hvis støvsugerlugen ikke er låst.
Langt hår Langt hård kan trækkes ind i luftindtaget.
Blæserrør Kør ikke maskinen uden blæserrørene monteret.
Løsthængende tøj Løsthængende tøj kan trækkes ind i luftindtaget.
Brændstof og smøremidler
Anvend blyfri benzin til brug i køretøjer og med oktantal 91 [(R + M)/2)]
eller højere. Denne maskine drives af en tocylindret motor, som kræver
forblandet benzin og totaktsolie.
Hold tilskuere på afstand Alle tilskuere, især børn og dyr, skal være mindst 15 m fra arbejdsområdet.
Rikochettering Fare for rikochettering.
Følgende signalord og betydninger redegør for risikoniveauerne ved brug af denne maskine.
SYMBOL SIGNAL BETYDNING
FARE:
Angiver en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død
eller alvorlig personskade.
ADVARSEL:
Angiver en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død
eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG:
Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor
or moderate injury.
FORSIGTIG:
(Uden sikkerhedsalarmsymbol) Angiver en situation, som kan medføre skade på
omgivelser.
960413007-01.indd 86960413007-01.indd 86 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
87
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
BESKRIVELSE
Fig. 1a.
1. Nedre støvsugerrør
2. Støvsugerpose
3. Adapter
4. Fartpilot
5. Gashåndtag
6. Øvre støvsugerrør
7. Brændstofdæksel
8. Startgreb
9. Starthåndtag
10. Øvre håndtag
11. Tænd /sluk-kontakt
12. Sikkerhedskontakt på blæsesiden
13. Primerpære
14. Støvsugerhåndtag
Fig. 1b
15. Øvre blæserrør
16. Lugeknap
17. Indgangsdæksel
18. Nedre blæserrør
19. Sikkerhedskontakt på sugesiden
Fig. 2
15. Øvre blæserrør
18. Nedre blæserrør
19. Sikkerhedskontakt på sugesiden
Fig. 3
2. Støvsugerpose
3. Adapter
Fig. 4
20. Udstikkende indstik
21. Adapter anbragt i støvsugerpose
22. Forhøjet låsetap med kontakt-indsats-metalplade
Fig. 5
23. Samling støvsugerpose
24. Skrue på indgangsluge
25. Sugeindgangs-dækseltap
17. Indgangsdæksel
19. Sikkerhedskontakt på sugesiden
Fig. 6
26. Støvsugeråbning
27. Låsetap
28. Samling støvsugerrør
29. Skrue til fastholdelse af støvsugerrør
17. Indgangsdæksel
19. Sikkerhedskontakt på sugesiden
Fig. 7
8. Startgreb og -snor
30. Hurtigstartetiket
5. Gashåndtag
11. Tænd /sluk-kontakt
9. Starthåndtag
13. Primerpære
Fig. 8
12. Sikkerhedskontakt på blæsesiden
19. Sikkerhedskontakt på sugesiden
Fig. 9
31. Højhastighedsdyse
Fig. 10
4. Fartpilot
5. Gashåndtag
Fig. 11
12. Sikkerhedskontakt på blæsesiden
19. Sikkerhedskontakt på sugesiden
Fig. 12
32. Dæksel luft ler
33. Drej på drejeknappen for at åbne og lukke
Fig. 13
32. Dæksel luft ler
34. Luft ler
EGENSKABER
PRODUKT-SPECIFIKATIONER
Motorvolumen ....................................................... 26 cm
3
Lufthastighed ..................................................... 320 km/h
Luftvolumen ......................................................11 m
3
/min
Vægt ....................................................................... 4,3 kg
Mærkeeffekt ............................................................ 0,6Kw
Motorhastighed (max)..................................... 9000 o/min
Motorhastighed (tomgang) ................... 3000–4600 o/min
Lydeffektniveau iht. EN 15503:2009 bilag A (blæser/
indsugning)
Tophastighed .........................................83,3 / 82,8 dB(A)
Tomgangskørsel ....................................72,4 / 71,1 dB(A)
Udsendt ækvivalent A-vægtet lydtryksniveau ...................
...............................................................83,3 / 82,8 dB(A)
Lydtryksniveau ved operatørposition (blæser/indsugning)
Tophastighed .........................................96,4 / 96,6 dB(A)
Tomgangshastighed ..............................81,3 / 81,6 dB(A)
Udsendt ækvivalent A-vægtet lydtryksniveau ...................
...............................................................88,7 / 88,9 dB(A)
Usikkerhed ved lydtryksmåling .............................3 dB(A)
Vibrationsværdi ved håndtag iht. EN 15503:2009 bilag B
Blæsermodus (forhåndtag/baghåndtag)
Tophastighed ...........................................1,63 / 1,57 m/s
2
Tomgangshastighed ................................0,80 / 0,78 m/s
2
Ækvivalent vibrationsværdi total ................0,96/0,93 m/s
2
960413007-01.indd 87960413007-01.indd 87 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
88
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Sugemodus (forhåndtag / baghåndtag) tophastighed
.................................................................1,63 / 1,60 m/s
2
Tomgangshastighed ................................0,80 / 0,76 m/s
2
Ækvivalent vibrationsværdi total ................0,96/0,93 m/s
2
Usikkerhed ved vibrationsmåling .........................1,5 m/s
2
KEND DIN BLÆSER/STØVSUGER
Se  guerne 1a - 1b.
Sikker brug af denne maskine kræver, at man forstår
oplysningerne om maskinen i denne brugervejledning
og af opgaven, der skal udføres. Inden du begynder at
bruge denne maskine, skal du gøre dig bekendt med alle
betjeningsfunktioner og sikkerhedsregler.
BLÆSERRØR OG DYSER
Blæserrøret kan samles og installeres på blæseren uden
brug af værktøj.
SIKKERHEDSKONTAKTER
Produktet har sikkerhedskontakter. Produktet kan
kun starte, hvis begge metalkontakter er indsat i
sikkerhedskontakterne. Herved reduceres faren for
utilsigtet berøring med roterende dele.
FARTPILOT
Med fartpiloten kan brugeren betjene blæseren uden at
skulle holde hånden på gashåndtaget. Motorens fart
nedsættes ved at skubbe fartpilotens håndtag fremad.
HØJHASTIGHEDSDYSE MED BLADSKRABEJERN
Højhastighedsdysen er idéel til våde og klæbrige blade.
Den gør det muligt at rive våde blade og vådt affald under
brugen af blæseren.
MOTOR
Blæseren har en kraftig, 26cm
3
motor, stærk nok til
vanskeligt blæse- og støvsugningsarbejde.
START EASY™
Start Easy™ funktionen muliggør nem og hurtig start.
GASHÅNDTAG
Blæseren kan bruges ved enhver hastighed mellem
tomgang og fuld gas.
STØVSUGER / LYDPOTTE
Konvertering af blæseren til en støvsuger/lydpotte er nemt
og gøres med en stjerneskruetrækker.
STØVSUGERPOSE
Støvsugerposen anbringes nemt på blæseren med
adapteren til støvsugerposen.
STØVSUGERHÅNDTAG
Det gør det til et nemt job at støvsuge.
STØVSUGERRØR
Støvsugerrørene monteres på blæseren ved hjælp af en
stjerneskruetrækker.
SAMLING
UDPAKNING
Maskinen skal samles.
Fjern forsigtig maskinen og alt tilbehør fra æsken.
Kontroller, at alle delene, der er anført på pakkelisten,
ndes.
ADVARSEL:
Brug ikke maskinen, hvis nogle af delene på
pakkelisten allerede er monteret på maskinen,
når du pakker den ud. Dele på denne liste er
ikke monteret på maskinen af fabrikanten og
skal monteres af kunden. Brug af en maskine,
der er forkert samlet, kan medføre alvorlige
personskader.
Undersøg omhyggeligt maskinen og kontroller, at der
ikke er sket skade eller brud under forsendelsen.
Skil dig ikke af med indpakningsmaterialet, indtil
maskinen er undersøgt og fungerer tilfredsstillende.
SAMLING AF BLÆSERRØRENE
Se Fig. 2
Indsæt den ene ende af det nedeste rør i den ene
ende af det øverste rør.
Indpas de udstikkende tappe på blæserhusets
udgang til indstikkene på det øvre rør. Skub dem
sammen og stram til ved at dreje rundt. Kontroller, at
plastikudløseren er trykket ind, så låseenheden kan
gribe fat og gøre klar til arbejde. Tjek stramheden
efter det indledende brug og genstram om
nødvendigt.
Luk indgangsdækslet, og spænd skruen på dækslet;
kontrollér samtidigt, at metalkontakten er indsat i
sikkerhedskontakten.
Træk skyderen ud af sikkerhedskontakten; drej
dernæst rørene, og fjern dem fra blæsehusets
udgang.
MONTERING AF STØVSUGERPOSE
Se Fig. 3 og 4.
Fjern blæserøret fra blæseren ved at trække
metalkontakten af, vride den og fjerne den fra
blæsehusets udgang.
Lyn støvsugerposen op og anbring adapteren inden
i som vist. Skub adapteren til støvsugerposen
gennem åbningen overfor lynlåsen. Når den er
korrekt anbragt, skal adapterens brede ende be nde
sig inde i støvsugerposen.
960413007-01.indd 88960413007-01.indd 88 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
89
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Indstil de forhøjede riller på sugepose-adapteren i
forhold til de forhøjede låsetappe på blæsehusets
udgang; skub pose-adapteren ind i huset. Vrid
den, til den låser; pres metalkontakten ind i
sikkerhedskontaktens rille for at sikre, at kontakten
er i indgreb og klar til drift.
Drej støvsugerposen, indtil skulderstroppen vender
opad.
Kontroller, støvsugerposen er lynet til og lukket,
inden maskinen startes.
MONTERING AF STØVSUGERRØRENE
Se Fig. 5 og 6.
ADVARSEL:
Roterende skovlblade kan forårsage alvorlig
personskade. Stop motoren og kontroller,
at skovlhjulene er stoppet, inden du åbner
støvsugerlugen eller monterer/skifter rør.
Stik ikke hænderne eller andre ting ind
i støvsugerrøret, når det er monteret på
maskinen.
Installation af støvsugerrørene:
Sørg for, at det øvre og nedre støvsugerrør sidder
korrekt sammen ved at indpasse de udstikkende
tappe med det tilsvarende hul på det øvre
støvsugerrør. De to rør bliver til ét rør, når de er sat
sammen. Dette skal kun gøres én gang.
Tryk lugetappen ned med en lige skruetrækker
og løsn skruen på lugen for at åbne støvsugerens
indgangsluge.
Indpas tapperne på huset med rørsamlingen.
Spænd skruerne på det øverste sugegør til, så
blæsehuset fastlåses. Kontrollér, at metalkontakten
på sugerøret er indsat i sikkerhedskontakten.
Fjernelse af støvsugerrørene:
Løsn skruerne på det øvre støvsugerrør ved at dreje
dem mod urets retning.
Fjern støvsugerrørsamlingen fra blæserhuset.
Luk støvsugerindgangslugen ved at stramme skruen
på lugen.
SÅDAN GØR DU
BEMÆRK: Produktet har sikkerhedskontakter i blæse-
og sugeåbningssiderne. Produktet kan kun starte, hvis
begge metalkontakter er indsat i sikkerhedskontakterne.
Når man bruger produktet i blæsemodus ( g. 8), skal
metalkontakten på blæserøret og døren være indsat
i de respektive sikkerhedskontakter. Når man bruger
produktet i sugemodus ( g. 11), sker det på samme
måde som i sugemodus; dvs. at metalkontakten på
adapterrøret og sugerøret skal være indsat i de respektive
sikkerhedskontakter.
ADVARSEL:
Bliv ikke skødesløs blot fordi du kender
maskinen. Husk, at en brøkdel af et sekunds
skødesløshed er nok til at medføre alvorlig
personskade.
ADVARSEL:
Maskinen må ikke betjenes i nærheden af åbne
vinduer.
ADVARSEL:
Brug altid øjenbeskyttelse med sideværn
mærket EN166 samt ørebeskyttelse. Hvis
dette ikke gøres, kan partikler blive slynget
ind i øjnene, ligesom det kan medføre anden
personskade.
ANVENDELSESMULIGHEDER
Maskinen kan anvendes til nedenstående opgaver:
Til fjernelse af blade og andet affald fra græsplænen
Til at holde dæk og indkørsler fri for blade og
fyrrenåle.
Til opsugning af blade fra græsplænen
BLANDING AF BRÆNDSTOF
Denne maskine drives af en tocylindret motor, som kræver
forblandet benzin og totaktsolie. Blandingen skal være i
forholdet 50:1.
BEMÆRK: Vi anbefaler, at der KUN anvendes Ryobi
(nøjagtig blanding) eller G-olie til maskinen.
BLANDING AF BRÆNDSTOFFET:
Brug en ren beholder, som er godkendt til brug med
benzin.
Bland totakts motorolien med blyfri benzin i
beholderen i henhold til anvisningerne på oliens
emballage.
Denne motor er certi ceret til at arbejde på blyfri benzin til
brug i køretøjer og med oktantal 91 [(R + M)/2)] eller højere.
Brug ikke dieselolie eller totaktsolie til påhængsmotorer.
BEMÆRK: De  este brændstofblandinger forbliver friske
op til 30 dage. Bland IKKE mere end, hvad der skal bruges
til 30 dage.
TOTAKTS BRÆNDSTOF / OLIEBLANDING (50:1)
BENZIN OLIE
1 gallon (USA) 2,6 oz.
1 liter 20 cc (20 ml)
960413007-01.indd 89960413007-01.indd 89 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
90
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
OPFYLDNING AF TANKEN
ADVARSEL:
Benzin er overordentlig brandfarlig og eksplosiv.
En benzinbrand eller -eksplosion kan give dig
og andre forbrændinger. Sluk altid for motoren,
inden der fyldes benzin på. Fyld aldrig benzin
på, når motoren kører eller er varm. Flyt dig ca.
ti 9 meter væk fra påfyldningsstedet, inden du
starter motoren. Ryg ikke, og hold dig væk fra
åben ild og gnister. Hvis du ikke håndterer benzin
sikkert, kan det medføre alvorlig personskade.
Rengør området omkring brændstofdækslet for at
undgå forurening.
Løsn brændstofdækslet ved at dreje det langsomt
mod urets retning.
Kom brændstoffet forsigtigt i tanken.
Rengør og undersøg brændstofdækslets pakning,
inden du sætter dækslet på plads igen.
Sæt dækslet på plads igen og stram det ved at dreje
det i urets retning.
Tør spildt brændstof op med en klud.
Flyt dig ca. ti 9 meter væk fra påfyldningsstedet,
inden du starter motoren.
BEMÆRK: Det er normalt, at en ny motor afgiver røg, når
den bruges første gang.
ADVARSEL:
Tjek for brændsto ækager. Et lækkende
brændstofdæksel udgør en brandfare, hvorfor
det straks skal udskiftes. Stop alle eventuelle
lækager, inden du bruger maskinen. Gør du
ikke det, kan det medføre brand og alvorlig
personskade.
OXYGENERET BRÆNDSTOF
BRUG IKKE E85 BRÆNDSTOF. DET VIL ANNULLERE
GARANTIEN.
BEMÆRK: Skade på brændstofsystem eller
ydelsesproblemer, der skyldes brug af oxygeneret
brændstof med højere procentdel oxygenat end ovenfor
nævnt, er ikke dækket af garantien.
Ethanol: Benzin med op til 10% ethanol per volumen
(normalt kaldet E10) eller 15% ethanol per volumen
(normalt kaldet E15) accepteres. Brug ikke E85
brændstof.
START OG STOP
Se Fig. 7.
Start af kold motor:
Tryk IKKE på gashåndtaget før motoren er startet og
kører.
Læg blæseren/støvsugeren på en  ad, bar over ade
TIP (PRIME) – tryk syv gange på primer-kuglen.
STIL starthåndtaget i START position.
TRÆK i startgrebet, indtil motoren starter.
BEMÆRK: Tryk og slip af gashåndtaget frigør
starthåndtaget til KØR position.
Start af varm motor:
TRÆK i startgrebet, indtil motoren starter.
Sådan stoppes motoren:
Tryk og hold på kontakten i ”o” position, indtil motoren
stopper.
Se Fig. 8 og 9.
ADVARSEL:
Anbring ikke blæseren oven på eller i nærheden
af løst affald og grus. Affald kan blive suget
ind i blæserens ventilationsindtag og skade
maskinen, ligesom det kan medføre alvorlig
personskade.
Undgå at sprede affald. Blæs langs affaldsbunkens
kanter. Blæs aldrig midt ind i en bunke.
Brug kun maskinværktøj på rimelige tidspunkter -
ikke tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor
det kan forstyrre folk. Overhold tidspunkterne anført
i lokale forordninger.
Man kan reducere lydniveauet ved at begrænse det
anvendte antal udstyrsdele og betjene blæseren
med den lavest mulige hastighed til udførelse
af arbejdsopgaven. Herved reduceres evt. også
vibrationsniveauet.
Begræns vandforbruget ved at bruge blæsere i
stede for vandslanger, f.eks. til rensning/rengøring
af tagrender, skærme, gårdhaver, griller, vindfang og
haver.
Tjek maskinen inden brugen, især lyddæmperen,
luftindtagene og luft ltrene.
Løsn affald med rive og kost inden blæsning.
Under støvede forhold skal du om muligt fugtiggøre
over ader med vand.
Pas på børn, kæledyr, åbne vinduer og nyligt
vaskede biler. Blæs i den rigtige retning.
Hold blæseren, som vist i Fig. 9, så luftstrømmen kan
gå tæt langs jorden.
Når du er færdig med at blæse, RYD OP! Bortskaf
affald på korrekt måde.
Højhastighedsdysen er specielt konstrueret til våde,
klæbrige blade. Den gør det muligt at rive våde blade
og vådt affald under brugen af blæseren.
FARTPILOT
Se Fig. 10.
Med fartpiloten kan brugeren betjene blæseren uden at
skulle holde hånden på gashåndtaget.
Aktivering af fartpiloten:
960413007-01.indd 90960413007-01.indd 90 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
91
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Træk fartpilotens håndtag tilbage mod brugeren og
stop ved den ønskede hastighed.
Deaktiver fartpiloten ved at skubbe fartpilotens
håndtag helt frem mod maskinens forende.
STØVSUGNING
Se Fig. 11.
ADVARSEL:
Hold lyddæmperen og alle varme over ader
væk fra kroppen. I modsat fald kan der opstå
alvorlig personskade.
Montering af støvsugerrør og -pose. Se
samleanvisningerne tidligere i denne
brugervejledning.
Start blæseren. Se Start og Stop tidligere i denne
brugervejledning.
Anbring støvsugerposens strop omkring højre
skulder. Hold det øvre håndtag i venstre hånd og
støvsugerhåndtaget i højre hånd.
Bevæg blæseren/støvsugeren fra side til side langs
med kanten af affaldet. For at undgå tilstopning må du
ikke anbringe støvsugerrøret direkte i affaldsbunken.
Hold motoren højere end støvsugerrørets indgang.
Ret altid støvsugerrøret ned ad bakke, når der
arbejdes på en skråning.
For at undgå alvorlig personskade eller skade på
maskinen, må du ikke suge sten, glasskår,  asker
og lignende op.
Hvis støvsugerrørene stopper til, skal du, inden
du fjerner blokeringen, stoppe motoren, tjekke, at
skovlbladene er stoppet og fjerne tændrørsledningen
fra tændrøret.
Fjern støvsugerrørene og fjern affaldet fra blæserens
ventilatorhus. Fjern posen og rens røret. En lille stang
eller lignende kan være nødvendigt for at rense røret
i hele dets længde. Kontroller, at alt affald er fjernet,
inden rørene samles igen.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL:
Udskift kun med identiske reservedele. Hvis der
bruges andre dele, kan der opstå fare, ligesom
maskinen kan blive beskadiget.
ADVARSEL:
Brug altid øjenbeskyttelse med sideværn
mærket EN166 samt ørebeskyttelse. Hvis
dette ikke gøres, kan partikler blive slynget
ind i øjnene, ligesom det kan medføre anden
personskade.
ADVARSEL:
Inden inspektion, rengøring og servicering af
maskinen, skal du slukke for motoren, vente
til, at alle bevægelige dele er stoppet, og
fjerne ledningen fra stikkontakten. Hvis disse
anvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig
skade på person og omgivelser.
ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
Brug ikke opløsningsmidler til rengøring af plastikdele.
De  este plastikprodukter påvirkes af forskellige typer
kommercielle opløsningsmidler og kan blive skadet af
dem. Fjern snavs, støv, olie, smørefedt osv. med en ren
klud.
ADVARSEL:
Plastikdelene må ikke på noget tidspunkt
komme i kontakt med bremsevæske, benzin,
oliebaserede produkter, gennemtrængende
olier osv. Kemikalier kan skade, svække og
ødelægge plastik med alvorlig personskade til
følge.
Du kan ofte foretage justeringer og reparationer som
beskrevet her. Med hensyn til andre reparationer skal
blæseren/støvsugeren serviceres på et autoriseret
serviceværksted.
RENGØRING AF LUFTFILTERET
Se Fig. 12 og 13.
Hold luft lteret rent for at opnå korrekt ydelse og lang
levetid.
Fjern luft lterets dæksel ved at dreje drejeknappen
mod urets retning, mens du forsigtig trækker i
dækslet.
Skyl  lteret med rent vand.
Klem  lteret forsigtigt, indtil overskydende vand er
fjernet. Sæt  lteret på plads igen.
Sæt  lterets dæksel på plads igen. Drej
drejeknappen, indtil dækslet sidder fast.
RENGØRING AF UDSTØDNINGSÅBNING,
LYDDÆMPER OG GNISTSTOPPER
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte brændstoftype,
typen og mængden af olie og/eller arbejdsforholdene,
kan udstødningsåbningen, lyddæmperen og/eller
gniststopperen blive blokeret af kula ejringer. Hvis du
mærker et krafttab på maskinen, kan det være nødvendigt
at fjerne disse a ejringer for at genoprret ydelsen. Det
anbefales stærkt, at kun autoriserede servicefolk udfører
dette arbejde.
Gnisstopperen skal rengøres eller udskiftes for hver 50
timer eller én gang årligt for at sikre korrekt maskinydelse.
Gnisstopperen kan være anbragt forskellige steder
afhængigt af den pågældende model. Kontakt det
960413007-01.indd 91960413007-01.indd 91 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
92
Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)
DA
FR EN DE ES IT PT NL SV NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
nærmeste serviceværksted for at få oplyst gnisstopperens
placering på din model.
ADVARSEL:
For at undgå brandfare, kør aldrig blæseren/
støvsugeren uden gniststopperen på plads.
STØVSUGERPOSE
En snavset pose nedsætter ydelsen. Rengør posen ved
at vende indersiden udad og ryste den. Vask posen i
sæbevand mindst én gang om året.
BRÆNDSTOFDÆKSEL
ADVARSEL:
Et lækkende brændstofdæksel udgør en
brandfare, hvorfor det straks skal udskiftes.
Brændstofdækslet har et ikke-servicerbart  lter og en
kontraventil. Et tilstoppet  lter giver dårlig motorydelse.
Hvis ydelsen forbedres, når brændstofdækslet løsnes,
kan der være fejl ved kontraventilen, eller  lteret kan være
tilstoppet. Udskift om nødvendigt brændstofdækslet.
UDSKIFTNING AF TÆNDRØR
Denne motor bruger et Ryobi AC00160, Champion
RCJ-6Y eller NGK BPMR7A tændrør med .025 tommer
elektrodeafstand. Udskift årligt med nøjagtigt det samme.
OPBEVARING AF MASKINEN
Fjern alle fremmedlegemer fra maskinen. Opbevar
maskinen på et tørt, velventileret sted udenfor børns
rækkevidde. Hold den væk fra ætsende midler
såsom havekemikalier og tøsalt.
Overhold alle ISO og lokale regler for sikker
opbevaring og håndtering af benzin.
Ved opbevaring en måned eller længere.
Kom alt brændstoffet i tanken ned i en beholder,
der er godkendt til benzin. Kør motoren, indtil den
stopper.
FEJLFINDING
Problem Mulig årsag Løsning
Motor starter ikke
Ingen brændstof i tanken.
Tændrør kortsluttet eller snavset.
Tændrør er brækket (sprukket porcelæn
eller knækkede elektroder),
Tændrørsledning kortsluttet, brækket eller
ikke forbundet til tændrøret.)
Tænding virker ikke.
Fyld tanken op.
Udskift tændrør.
Udskift tændrør.
Udskift tændrørsledning eller forbind til
tændrør.
Kontakt autoriseret serviceværksted.
Motor vanskelig at
starte.
Vand i benzinen eller gammel
brændstofblanding.
For meget olie i blandingen.
Motoren får for lidt eller for megen choker.
Svag(t) gnist eller tændrør
Tøm hele systemet og fyld op med frisk
brændstof.
Tøm og genopfyld med korrekt blanding.
Juster om nødvendigt chokeren.
Kontakt autoriseret serviceværksted.
Motor mangler
kraft.
Luft lter tilstoppet.
Rengør luft lter. Se Rengøring af luft lter
tidligere i brugervejledningen.
Motor overopheder. Ikke nok olie i brændstofblanding.
Bland brændstof som beskrevet i
startanvisninger.
960413007-01.indd 92960413007-01.indd 92 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
BEPERKTE GARANTIE
(VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES)
TTI garandeert dat dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of
vakmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele
koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw
rekening te bewaren als bewijs van aankoopdatum.
Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor
persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze
garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste
oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik,
nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de
eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman,
onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of
onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd.
Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes
of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en
binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet
specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze
garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen.
Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken
van het product (merknaam, serienummer, enz.) niet meer leesbaar,
gewijzigd of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende
handelaar wordt gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET
GEBREKEN wordt verkocht.
Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de
bepalingen van deze beperkte garantie in plaats van elke andere
geschreven garantie hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling,
inclusief elke garantie van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF
INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE
MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR
U BETAALDE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN.
Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië
en Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi
handelaar te contacteren om vast te stellen of een andere garantie
van toepassing is.
BEGRÄNSAD GARANTI
VERSÄTTNING FRÅN ORIGINALINSTRUKTIONER)
TTI garanterar att denna utomhusprodukt är fri från fel vad gäller material
och tillverkning i 24 månader från originalinköparens inköpsdatum,
begränsat enligt nedan. Behåll kvittot som bevis på inköpsdatum.
Denna garanti är enbart giltig där produkten används för personligt
och icke-kommersiellt bruk. Denna garanti täcker inte skador eller ansvar
orsakad av felanvändning, vanvård, oavsiktlig eller avsiktlig handling
hos användaren, felaktig hantering, orimlig användning, vårdslöshet,
slutanvändares misslyckande att följa användningsinstruktioner som
framgår i användarmanualen, försök till reparation av icke-kvalificerad
yrkesman, otillåten reparation, modifiering eller användning av tillbehör
och/eller tillbyggnader som inte är rekommenderade av auktoriserad part.
Denna garanti täcker inte bälten, borstar, påsar, lampor eller andra delar
som behöver bytas under garantiperioden på grund av normalt slitage.
Denna garanti gäller inte transportkostnader eller förbrukningsartiklar så
som säkringar, om inte annat anges i applicerbar lag.
Denna begränsade garanti är förbrukad om produktens
originalidentifikationsmärken (trade mark, serienummer etc.) är
bortnötta, ändrade eller borttagna eller om produkten inte är inköpt från
en auktoriserad återförsäljare eller om produkten är såld i befintligt skick.
Föremål för alla applicerbara, lokala ordningsregler. Villkoren i denna
begränsade garanti gäller istället för alla andra skrivna garantier, oavsett
om de är uttryckta eller implicerade, skriva eller muntliga, inklusive alla
garantier för SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT
SYFTE. VI KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA,
OAVSIKTLIGA, FÖLJDRIKTIGA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR.
VÅRT MAXIMALA ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA
INKÖPSPRISET SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN.
Denna garanti gäller endast inom den Europeiska Unionen, i
Australien och i Nya Zeeland. Kontakta din auktoriserade Ryobi-
handlare för att avgöra om några andra garantier gäller utanför
dessa områden.
BEGRÆNSET GARANTI
(OVERSÆTTELSE FRA ORIGINAL BRUGSANVISNING)
TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale
og håndværk i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber,
dog med nedenstående begrænsninger. Gem venligst din kvittering som
bevis for købsdato.
Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig
og ikke-kommercielle formål. Denne garanti dækker ikke skader eller
erstatningsansvar forårsaget af / som følge af forkert anvendelse,
misbrug, utilsigtede eller tilsigtede handlinger af brugeren, ukorrekt brug,
urimelig brug, forsømmelighed, hvis brugeren ikke er i stand til at følge
instruktionerne i brugermanualen, forsøgt reparation af en ikke-kvalificeret
person, uautoriseret reparation, foretagelse af ændringer, eller brug af
tilbehør og/eller dele som ikke specifikt er anbefalet af producenten.
Denne garanti dækker ikke bælter, børster, tasker, pærer eller andre dele
hvis almindelig slid og slitage kræver udskiftning indenfor garantiperioden.
Med mindre det er specificeret under gældende lovgivning, så dækker
denne garanti ikke transportomkostninger eller brugsartikler, såsom
sikringer.
Denne begrænsede garanti annulleres hvis produktets originale
identifikation (varemærke, serienummer, osv.) markeringer er ødelagt,
ændret eller fjernet eller hvis produktet ikke er købt fra en autoriseret
forhandler eller hvis produktet er solgt i AS IS og / eller WITH ALL FAULTS.
Er underlagt lokale regulativer, forudsætningerne for denne begrænsede
garanti er i stedet for enhver anden skriftlig garanti, enten udtrykket
eller antyder, skriftligt eller mundtligt, inklusive enhver garanti angående
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. VI ER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE,
RESULTERENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER. VORES MAKSIMALE
ANSVAR KAN IKKE OVERSKRIDE DEN FAKTISKE KØBSPRIS BETALT
FOR PRODUKTET.
Denne garanti er kun gældende i EU, Australien og New Zealand.
Udenfor disse områder, så kontakt venligst din autoriserede Ryobi
forhandler for at finde ud af, om en anden garanti måtte være
gældende.
GARANTIBEGRENSNINGER
(OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING)
TTI garanterer at dette produktet til utendørs bruk er fri for feil i material
og tilvirkning i 24 måneder fra datoen når det opprinnelige ble kjøpt med
de begrensninger som er gitt nedenfor. Vennligst ta vare på kvitteringen
som bevis på kjøpsdato.
Denne garantien kommer kun til anvendelse dersom produktet brukes
privat og i ikke kommersiell sammenheng. Denne garantien dekker ikke
skader eller ansvar forårsaket av / forårsaket av feil bruk, misbruk, dersom
brukeren gjør noe utilsiktet eller med vilje, uriktig håndtering, urimelig bruk,
uaktsomhet, dersom sluttbruker ikke overholder bruksanvisningen, dersom
det gjøres forsøk på reparasjoner av ukvalifisert personale, ikke autoriserte
reparasjoner, endringer eller bruk av tilleggsutstyr og/eller påmonteringer
som ikke er særskilt anbefales av autorisert part.
Denne garantien gjelder ikke belter, børster, bager, lyspærer eller
andre deler som har en vanlig slitasje som krever utstifting innenfor
garantiperioden. Dersom ikke annet er spesifisert i gjeldende lov, så
dekker denne garantien ikke transportkostnader eller forbruksvarer som
f. eks. sikringer.
Denne begrensede garantien er ugyldig dersom produktets originale ID
(varemerke, serienummer osv.) har blitt gjort uleselig, endret eller fjernet,
eller dersom produktet ikke er kjøpt av en autorisert forhandler eller
dersom produktet er solgt AS IS og / eller MED ALLE FEIL.
Garantien følger alle gjeldende lokale regler. Bestemmelsene i denne
begrensede garantien gjelder istedenfor alle andre skriftlige garantier,
eksplisitte eller implisitte, skriftlige eller muntlige, deriblant garantier om
SALGBARHET ELLER DUGELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VI
PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGE-
ELLER ANDRE SKADER. VÅRT MAKSIMALE ANSVAR OVERSTIGER
IKKE DEN VIRKELIG BETALTE KJØPSPRISEN SOM DU HAR BETALT
FOR PRODUKTET.
Denne garantien gjelder kun for den Europeiske Union, Australia
og New Zealand. Utenfor disse regionene: ta vennligst kontakt med
din autoriserte Ryobi forhandler for å undersøke om det er andre
garantibestemmelser som gjelder.
NL
SV
NO
DA
960413007-01.indd 232960413007-01.indd 232 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Oversættelse Fra Original Brugsanvisning)
Fabrikant: Homelite Far East Co.,Ltd
Adresse: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong.
Navn og adresse på personen bemyndiget til at udarbejde de tekniske data:
Navn: Simon Del-Nevo (Direktør for Elektrisk Værktøj til Undendørs Brug)
Adresse: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB
Vi erklærer hermed, at produktet
Kategori ...................................................................................... Blæser Støvsuger
Model ............................................................................................................ RBV26
Serienummer .....................................................Se produktets klassi ceringsetiket
Fremstillingsår .................................................. Se produktets klassi ceringsetiket
overholder de relevante bestemmelser i Maskindirektivet (2006/42/EC)
er i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende andre EC-direktiver
EMC direktiv (2004/108/EC)
Støjemissionsdirektiv (2000/14/EC med ændring per 2005/88/EC) og
Gasemissionsdirektiv (97/68/EC med ændring per 2002/88/EC og 2004/26/EC).
Og vi erklærer yderligere, at
de følgende (dele/bestemmelser af) europæiske harmoniserede standarder er blevet anvendt
EN 15503:2009
EN ISO 22867:2008
EN ISO 22868:2008
EN ISO 14982:1998
EN ISO 3744:2009
Målt støjniveau 105.9 dB(A)
Garanteret støjniveau 119 dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag V/ Direktiv 2000/14/EC
Sted, dato: Hong Kong, 29/10/2009 Underskrift: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vicepræsident for teknik
EC-erklæring om produktoverensstemmelse
(Oversettelse Av Original Bruksanvisning)
Produsent: Homelite Far East Co.,Ltd
Adresse: 24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong Kong.
Navn og adresse på vedkommende person som er autorisert til å kompilere den tekniske data len:
Navn: Simon Del-Nevo (Direktør for utendørs motorisert redskap)
Adresse: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB
Herved erklærer vi at produktet
Kategori ................................................................................... Løvblåser/Løvsuger
Modell ...........................................................................................................RBV26
Serienummer ............................................................................ Se produktetiketten
Produksjonsår........................................................................... Se produktetiketten
er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (2006/42/EC)
er i samsvar med bestemmelsene i følgende øvrige EC-direktiver
EMC-direktiv 2004/108/EC
Støyutslippsdirektiv 2000/14/EC endret av 2005/88/EC
Gassutslippsdirektiv (97/68/EC endret av 2002/88/EC & 2004/26/EC)
I tillegg erklærer vi at
følgende (deler/bestemmelser i) harmoniserte europeiske standarder er benyttet
EN 15503:2009
EN ISO 22867:2008
EN ISO 22868:2008
EN ISO 14982:1998
EN ISO 3744:2009
Målt lydeffektnivå 105.9 dB(A)
Garantert lydeffektnivå 119 dB(A)
Metode for vurdering av konformitet til tillegg V / Direktiv 2000/14/EC
Sted, dato: HongKong, 29/10/2009 Signatur: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Visepresident for konstruksjon
DA
NO
960413007-01.indd 242960413007-01.indd 242 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
/

Relaterede papirer.