Exido 235-014 Brugermanual

Mærke
Exido
Kategori
hårtørrer
Model
235-014
Type
Brugermanual
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye
apparat, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager apparatet
i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skulle få brug for at genopfriske din viden om
apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
Forkert brug af apparatet kan medføre
personskade og beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det, det er beregnet
til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug eller håndtering
(se også under Reklamationsbestemmelser).
Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Apparatet, ledningen og stikket må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller
stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
Symbolet [ ] betyder, at apparatet ikke må
anvendes i badet eller i nærheden af vand,
håndvaske, vandfade eller lign. Hvis apparatet
falder ned i vand, skal du først tage stikket ud af
stikkontakten, før du samler apparatet op.
Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det
kun at anvende apparatet, hvis installationen er
beskyttet med HFI-/HPFI-relæ. Spørg evt. din
elinstallatør.
Når apparatet er i brug, skal det holdes under
konstant opsyn. Børn skal altid holdes under
opsyn, når apparatet anvendes.
Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller
anbefalet af producenten.
Brug af apparatet
Under brug må luftindtaget bag på apparatet
ikke blokeres. Hvis luftindtaget blokeres,
overophedes apparatet. Hvis det sker, afbryder
varmesikringen automatisk strømmen til
apparatet. Sluk apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten. Vent 10-15 minutter, før du bruger
apparatet igen.
• Apparatetmåikkebrugesudenbaglteret
monteret.
Apparatet må ikke tildækkes, når det er i brug.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig er
varmt et stykke tid efter, at du har slukket for
det. Lad altid apparatet køle helt af, før du
lægger det væk.
Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det
placeres i sikker afstand fra brændbare
genstande såsom gardiner, duge eller lignende.
Apparatet må ikke lægges eller opbevares i
fugtige omgivelser.
Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger.
Ledning og stik
Hold ledningen og apparatet væk fra varme
genstande og åben ild.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
Sluk apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, når det ikke er i brug og før
rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du
tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring
apparatet.
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet,
tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden
måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er
beskadiget, skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation,
der falder ind under reklamationsretten. Hvis
der foretages uautoriserede indgreb i apparatet,
bortfalder reklamationsretten.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Fønnæb
2. Udblæsning
3. Display
4. Funktionsindikatorer
5. Baglter
6. Tænd/sluk-knap
7. Funktionsknapper
8. Ophængsøje
9. Ledning med stik
10. Fingerdiffuser
DK
235014_IM.indd 2 2008-7-8 15:50:30
2 3
2 3
Funktionsknapper
a. Køleknap
b. Ioniseringsknap
c. Hastighedsknap
d. Varmeknap
Funktionsindikatorer
e. Køleindikator
f. Ioniseringsindikator
g. Hastighedsindikator
h. Varmeindikator
Display
i. Varmesymbol
j. Ioniseringssymbol
k. Kølesymbol
l. Hastighedssymbol
m. Hastighedstrin
n. Temperaturangivelse
o. Varmetrin
BRUG
• Trykfønnæbbet(1)ellerngerdiffuseren(10)fast
på udblæsningen (2).
o Fønnæbbet giver koncentreret lufttilførsel.
o Fingerdiffuseren fordeler luften i mange
punkter over et bredere område.
Sæt stikket (9) i stikkontakten, og tænd for
strømmen.
Tænd apparatet ved at skubbe tænd/sluk-
knappen (6) til position "I" (tændt).
Tryk på køleknappen (a) for at slå kølefunktionen
til eller fra.
o Kølesymbolet (k) vises på displayet (3), og
køleindikatoren (e) lyser.
o Når kølefunktionen er slået til, udsender
apparatet kølig luft. Dette er nyttigt, når håret
er tørt og skal sættes.
Tryk på ioniseringsknappen (b) for at slå
ioniseringsfunktionen til eller fra.
o Ioniseringssymbolet (j) vises på displayet, og
ioniseringsindikatoren (f) lyser.
o Ioniseringsfunktionen forhindrer statisk
elektricitet i håret og gør det blødt og
skinnende.
o Ioniseringsfunktionen kan bruges sammen
med varme- eller kølefunktionen.
Tryk på hastighedsknappen (c) for at indstille
apparatets blæserhastighed.
o Hastighedssymbolet (l) vises på displayet, og
hastighedsindikatoren (g) lyser.
o Der er 4 indstillingstrin; det aktuelle trin vises
på hastighedsindikatoren (m).
Tryk på varmeknappen (d) for at indstille
temperaturen på den luft, apparatet udsender.
o Varmesymbolet (i) vises på displayet, og
varmeindikatoren (h) lyser.
o Der er 4 indstillingstrin; det aktuelle trin vises
på varmeindikatoren (o).
o Den aktuelle temperatur vises på
temperaturindikatoren (n) midt på displayet.
Apparatet slukkes ved at skubbe tænd/sluk-
knappen til position "0".
o Når apparatet slukkes, gemmes den seneste
indstilling, så du kan bruge den igen næste
gang.
Apparatet kan ophænges i ophængsøjet (8)
nederst på håndtaget.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle helt af, før du rengør det.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må
ikke trænge vand ind i det.
Rengør apparatet ved at tørre det af med en
fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel
til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen
former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre apparatet med,
da det kan ødelægge apparatets udvendige
overader.
VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt efter
rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må
ikke bruges, hvis det er fugtigt.
• Baglteret(5)kanåbnesvedattrykke
ngergrebetpålteretsoverkantnedogvippe
lteretudogned.Fjernfratidtilandenstøvog
hårfrabaglteretogluftindtagetmedenbørste.
o Bemærk! Apparatet må ikke bruges uden
baglteretmonteret.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdningeriEUkangratisaeverebrugtudstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
235014_IM.indd 3 2008-7-8 15:50:33
4 5
4 5
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
en voldsom behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som
duikkekanndesvarpåidennebrugsanvisning,
ndessvaretmuligvispåvoreshjemmesidewww.
adexi.dk.
Dundersvaretvedatklikkepå"Spørgsmål&svar"
i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede
spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidenderduogså
kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte
os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og
reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
235014_IM.indd 4 2008-7-8 15:50:33
/