Bosch POF 1300 ACE Brugervejledning

Mærke
Bosch
Kategori
legetøj
Model
POF 1300 ACE
Type
Brugervejledning
Dansk - 1
Nummereringen af maskinens enkelte dele refe-
rerer til illustrationen på illustrationssiden.
1 Drejehoved til finindstilling af fræsedybde
(POF 1300 ACE)
2 Skala til finindstilling af fræsedybde
(POF 1300 ACE)
3 Spændegreb
4 Venstrehåndgreb
5 Skala til grovindstilling af fræsedybde
6 Dybdeanslag
7 Skyder med indeksmærke
8 Vingeskrue til dybdeanslag
9 Beskyttelsesmanchet
10 Åbningshåndtag til kopiring
11 Trinstop
12 Grundplade
13 Glideplade
14 Fræser*
15 Spånbeskyttelse
16 Vingeskrue til føringsskinner
17 Muffe med spændetang
18 Spindellås
19 Højrehåndgreb (med start-stop-kontakt 23)
20 Kontaktspærre
21 Skruer til trinstop (POF 1100 AE)
22 Indstillingshjul omdrejningstal
23 Start-stop-kontakt
24 Markering til nulpunktudligning
25 Gaffelnøgle
26 Fingerskrue (2 x)
27 Opsugningsadapter*
28 Opsugningsslange Ø 35 mm*
29 Kopiring*
30 Parallelanslag
31 Føringsstang (2 x)
32 Centreringsdorn
33 Vingeskrue til centreringsdorn
34 Kurveanslag*
35 Fræsecirkel/adapter til føringsskinne**
36 Greb til fræsecirkel**
37 Vingeskrue „Grovindstilling fræsecirkel“
(2 x)*
38 Vingeskrue „Finiwndstilling fræsecirkel“
(1 x)*
39 Finindstilling til fræsecirkel*
40 Centreringsskrue**
41 Afstandsplade (findes i sættet „Fræsecirkel
2 609 200 143“)**
42 Føringsskinne**
**Tilbehør, kan kun bruges med separat parallelanslag
3 607 000 606.
* Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsvejled-
ningen, er ikke altid indeholdt i leveringen!
Tekniske data
Overfræser POF 1100 AE POF 1300 ACE
Bestillingsnummer 0 603 26A 0.. 0 603 26C 7..
Nominel optagen effekt* [W] 1 100 1 300
Afgiven effekt [W] 550 650
Omdrejningstal, ubelastet [/min] 11 000 28 000 11 000 28 000
Konstant-elektronik
Indstilling af omdrejningstal
Støvopsugning
Værktøjsholder [mm] 6/8
1/4"
6/8
1/4"
Slaglængde [mm] 55 55
Vægt uden netkabel, ca. [kg] 3,0 3,0
Isolationsklasse / II / II
Vær opmærksom på din maskines bestillingsnummer. Handelsbetegnelserne for de enkelte maskiner kan variere.
* Angivelser gælder for nominelle spændinger på [U] 230/240 V. Ved lavere spændinger og i længdespecifikke modeller
kan disse angivelser variere.
Maskinelementer
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
58 • 1 609 929 F23 • 04.04
Dansk - 2
Værktøjet er beregnet til, på fast underlag, at
fræse noter, kanter, profiler og lange huller i træ,
kunststof og lette byggematerialer og at ko-
pifræse.
Med reduceret omdrejningstal og tilsvarende fræ-
seværktøj er det også muligt at bearbejde ikke-
jernholdige metaller.
Sikkert arbejde med maskinen
forudsætter, at brugsvejlednin-
gen og sikkerhedsforskrifterne
læses helt igennem og anvisnin-
gerne overholdes, før den tages i
brug. Desuden skal de generelle
sikkerhedsforskrifter i vedlagte hæfte over-
holdes. Få en sagkyndig person til at vise dis,
hvordan maskinen fungerer, før den benyttes
første gang.
Brug beskyttelsesbriller og høreværn.
Bær fastsiddende fodtøj.
Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun
med tætsiddende tøj.
Hvis strømkablet beskadiges eller skæres
over under arbejdet, må kablet ikke berøres.
Træk straks netstikket ud. Benyt aldrig maski-
nen, hvis kablet er beskadiget.
Maskiner, som benyttes ude i det fri, tilsluttes
via et HFI-relæ med max. 30 mA udløs-
ningstrøm. Brug ikke maskinen, når det reg-
ner.
Ledningen skal altid føres bagud fra maskinen.
Anvend egnede søgeinstrumenter til at
finde frem til skjulte forsyningsledninger,
eller kontakt det lokale forsyningsselskab.
Kontakt med elektriske ledninger kan føre til
brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en
gasledning kan føre til eksplosion. Brud på et
vandrør kan føre til materiel skade eller elek-
trisk stød.
Hold altid el-værktøj med isolerede hånd-
greb, hvis der udføres arbejde, hvor ind-
satsværktøjet kan komme til at ramme en
skjult ledning eller værktøjets eget kabel.
Kontakt med en spændingsførende ledning
kan sætte maskinens metaldele under spæn-
ding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
Hold altid maskinen fast med begge hænder
og sørg for at stå sikkert under arbejdet.
Sikre emnet. Et emne holdes bedre fast med
spændeanordninger eller skruestik end med
hånden.
Maskinen skal altid være tændt, når den føres
hen til pladen.
Fræseværktøjet skal kontrolleres for korrekt
montering, før det tages i brug.
Fræs aldrig hen over metalgenstande, søm og
skruer.
Hold hænderne væk fra den roterende fræser.
Efter afsluttet arbejde føres værktøjet tilbage i
den øverste udgangsposition ved at aktivere
spændearmen, før det slukkes.
Sluk altid for maskinen og vent til maskinen
står helt stille, før den lægges fra.
Beskyt værktøj mod stød og slag.
Lad aldrig børn anvende denne maskine.
Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis
der benyttes originalt tilbehør.
Valg af fræser
Fræseværktøj findes i forskellige udførelser og
kvaliteter, som skal vælges afhængigt af bear-
bejdning og formål:
Fræseværktøj af highspeed-stål (HSS) er
egnet til fræsning af bløde materialer som f.eks.
blødt træ og kunststof.
Fræseværktøj af hårdmetal (HM) er især veleg-
net til hårde og porøse materialer som f.eks.
hårdt træ og aluminium.
Der må kun benyttes fræseværktøj, hvis
godkendte omdrejningstal er mindst så
højt som værktøjets max. omdrejnings-
tal i ubelastet tilstand.
Fræserens skaftdiameter skal stemme
overens med den angivne diameter for
værktøjsholderen (spændetang).
Originalt fræseværktøj fra det omfangsrige
Bosch-tilbehørsprogram kan købes hos din for-
handler.
Isætning af fræser (se billede )
Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.
Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker,
når fræseværktøj skal sættes i og skiftes.
Klap spånbeskyttelsen 15 ned.
Beregnet anvendelsesområde
For din egen sikkerheds
skyld
Isætning af fræseværktøj
A
1 609 929 F23 - Buch Seite 2 Montag, 19. April 2004 8:27 08
59 • 1 609 929 F23 • 04.04
Dansk - 3
Tryk på spindellåsen 18 og hold den fast. Drej
evt. spindlen med hånden, til låsen falder i hak.
Tryk kun på låsen, når værktøjet står stille.
Isæt fræseren. Fræserskaftet skal skubbes
mindst 20 mm (skaftlængde) ind.
Spænd muffen 17 med gaffelnøglen 25 (SW 19).
Slip spindellåsen 18.
Klap spånbeskyttelsen 15 op.
Spænd under ingen omstændigheder
spændetangen med møtrikken, hvis der
ikke er sat nogen fræser i.
Støv, der opstår under arbejdet, kan være
sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt.
Det er forskrift at bruge egnet beskyttelses-
værn.
For eksempel: Nogle støvarter kan være
kræftfremkaldende. Brug egnet støv-/spånop-
sugning og bær støvbeskyttelsesmaske.
Letmetalstøv kan brænde eller eksplodere.
Sørg for at arbejdspladsen altid er ren, da en
blanding af forskellige materialer er særlig far-
lig.
Montering af adapter til støvopsugning
(se billede )
Tryk spånebeskyttelsen 15 på grundpladens hol-
der sammen og tag den af.
Fastgør adapteren til støvopsugning 27
grundpladen 12 med begge fingerskruer 26 og
tilslut støvsugeren med opsugningsslangen 28
(tilbehør).
Kontrollér at adapteren til støvopsug-
ning monteres rigtigt!
Til opsugning kan den 35-mm-Ø-opsugnings-
slange 28 tilsluttes direkte til adapteren.
Rengør udsugningsadapteren 27 med regel-
mæssige mellemrum. Det sikrer en optimal ud-
sugning af spånmaterialet.
Maskinen kan tilsluttes direkte til stikdåsen på en
Bosch-universalsuger med fjernstart. Sugeren
går automatisk i gang, når der tændes for maski-
nen.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale,
som skal opsuges.
Benyt altid en specialsuger til opsugning af særlig
sundhedsfarligt, kræftfremkaldende og tørt støv.
Kontrollér netspændingen: Strømkildens
spænding skal svare til angivelserne på maski-
nens typeskilt. Maskinen til 230 V kan også til-
sluttes 220 V.
Start og stop
Maskinen tages i brug ved først at aktivere kon-
taktspærren 20 og derefter trykke på start-stop-
kontakten 23 og holde den nede.
POF 1300 ACE: En lampe belyser fræseområdet.
Maskinen slukkes ved at slippe start-stop-kon-
takten 23.
POF 1300 ACE: Lampen slukker langsomt.
Indstilling af omdrejningstal
Indstillingshjulet 22 bruges til at indstille den nød-
vendige hastighed (også når maskinen er i gang).
1 2 = lavt omdrejningstal
3 4 = middelt omdrejningstal
5 6 = højt omdrejnigstal
Den nødvendige hastighed afhænger af materia-
let og fastlægges bedst ved at prøve sig frem.
Efter længere tids arbejde ved lav hastighed skal
maskinen arbejde med maks. hastighed i tomgang
i ca. 3 minutter, så afkøling af motoren sikres.
Tabel over omdrejningstal
Værdierne i tabellen skal betragtes som vejle-
dende. Det nødvendige omdrejningstal afhænger
af materialet og de pågældende arbejdsbetingel-
ser og fastlægges bedst ved at prøve sig frem.
Konstant-elektronik (POF 1300 ACE)
Konstant-electronik holder det indstillede omdrej-
ningstal mellem ubelastet og belastet tilstand
næsten konstant.
Støv-/spånopsugning
B
Ibrugtagning
Materiale Fræser-Ø Omdrejningstal-trin
Hårdt træ 4 10 mm 5–6
(Bøg) 12 20 mm 3–4
22 40 mm 1–2
Blødt træ 4 10 mm 5–6
(Fyrretræ) 12 20 mm 3–6
22 40 mm 1–3
Spånplader 4 10 mm 3–6
12 20 mm 2–4
22 40 mm 1–3
Kunststof 4 15 mm 2–3
16 40 mm 1–2
Aluminium 4 15 mm 1–2
16 40 mm 1
1 609 929 F23 - Buch Seite 3 Montag, 19. April 2004 8:27 08
60 • 1 609 929 F23 • 04.04
Dansk - 4
Fræsedybden kan forindstilles i flere trin afhæn-
gigt af bearbejdningen.
Fræsedybden må kun indstilles, når ma-
skinen er slukket.
Indstil fræsedybden groft
Stil værktøjet på det emne, som der skal fræ-
ses i.
POF 1300 ACE: Stil finindstillingsvejen i midten
med finindstillingen 1; dette gøres ved at dreje på
drejeknappen på finindstillingen, indtil markerin-
gerne 24 på bagsiden af værktøjet stemmer
overens som vist.
Drej herefter skalaen 2 hen på „0“ (se billede ).
Stil trinstoppet 11 på laveste trin; anslaget falder
mærkbart i hak.
POF 1100 AE: Drej skruerne til trinstoppet 21
halvt ind eller ud.
Stil trinstoppet 11 på laveste trin; anslaget falder
mærkbart i hak. Ønskes en finindstilling af fræse-
dybden, vælges en af de 3 trin, der er forsynet
med skruen 21.
POF 1100 AE/POF 1300 ACE:
Løsne vingeskruen 8, så dybdeanslaget 6 kan
bevæge sig frit.
Spændearmen 3 løsnes ved at dreje den mod
højre og trykke maskinen langsomt nedad, til
fræseren berører emnets overflade. Maskinen
fastlåses ved at dreje spændearmen 3 mod
venstre.
Tryk dybdeanslaget 6 ned, indtil det sidder på
trinstoppet 11. Tryk skyderen 7 ned og stil den
på „0“.
Indstil dybdeanslaget 6 på den ønskede fræ-
sedybde og spænd vingeskruen 8. Her er det
vigtigt, at skyderen 7 herefter ikke justeres
mere.
Løsne spændearmen 3 og før maskinen opad.
Den grove indstilling af fræsedybden bør kontrol-
leres i et praktisk forsøg og korrigeres efter be-
hov.
Finindstilling af fræsedybden
(POF 1300 ACE)
Efter en prøvefræsning kan finindstillingen 1
(1 delstreg = 0,1 mm/1 omdrejning = 2,0 mm)
justeres ved at dreje den. Den maks. indstillings-
vej er i alt ca. +/– 8 mm.
Eksempel: Før værktøjet op og mål den fræsede
notdybde (indstillet = 10,0 mm; faktisk = 9,8 mm).
Løft værktøjet et stykke og læg glidepladen 13
ind under værktøjet således, at det er muligt at
sænke værktøjet ned og fræseren ikke berører
emnet.
Tryk maskinen ned igen, indtil dybdeansla-
get 6 står på trinstoppet 11.
Drej herefter skalaen 2 hen på „0“, hvis dette
ikke er gjort endnu.
Løsne vingeskruen 8.
Indstil fræsedybden 0,2 mm/2 delstreger
(= forskel mellem indstillet og faktisk værdi)
mod højre med finindstillingen 1.
Spænd vingeskruen 8 fast igen.
Før værktøjet op og kontrollér fræsedybden i
et nyt forsøg.
Når fræsedybden er indstillet, bør indeksmær-
kets 7 position ikke mere ændres på dybdeansla-
get, så den aktuelt indstillede fræsedybde altid
kan aflæses på skalaen 5.
Finindstilling af fræsedybden
(POF 1100 AE)
Med trinstoppet 11 er det muligt at indstille op til
tre forskellige fræsedybder. Indstillingen gen-
nemføres i henhold til ovenstående forklaring,
dog med den forskel, at højdeforskellen mellem
de enkelte anslag kan ændres ved at dreje på
skruerne til trinstoppet 21.
Brug af trinstop
a) Opdeling i flere arbejdsskridt
Ved større fræsedybder anbefales det at udføre
flere bearbejdningsprocesser med små spånaf-
tag. Ved hjælp af trinstoppet 11 kan fræsepro-
cessen opdeles i flere trin.
Indstil den ønskede fræsedybde med trinstop-
pets laveste trin. Herefter vælges de højeste trin
til de første fræseprocesser.
b) Forindstilling af forskellig fræsedybde
Hvis man har brug for forskellige fræsedybder til
fræsning af et emne, kan disse ligeledes indstil-
les ved hjælp af trinstoppet 11.
Indstilling af fræsedybde
C
1 609 929 F23 - Buch Seite 4 Montag, 19. April 2004 8:27 08
61 • 1 609 929 F23 • 04.04
Dansk - 5
Fræseretning
Fræsearbejdet skal
altid gennemføres
mod fræserens om-
løbsretning (mod-
løb).
Når der fræses med
omløbsretningen (li-
geløb), kan overfræ-
seren rives ud af
hånden på bruge-
ren.
Fræsning
Indstil fræsedybden iht. ovenstående forklaring.
Stil værktøjet på emnet og tænd værktøjet.
Spændearmen 3 løsnes ved at dreje den mod
højre og maskinen trykkes langsomt ned, til dyb-
deanslaget 6 hviler på emnet. Maskinen fastlå-
ses ved at dreje spændearmen 3 mod venstre.
Udfør fræsearbejdet med jævn fremføring.
Når fræsearbejdet er færdigt, føres værktøjet op,
før det slukkes.
Fræsning med kopiring
Kopiringen 29 benyttes til at overføre konturer fra
mønstre og skabeloner til emnet.
Isæt kopiringen 29 (se billede )
Anbring kopiringen 29 på undersiden af glidepla-
den 13 ved at aktivere låsegrebet 10. Kodelå-
sene skal falde tydeligt i hak i kopiringen.
Fræsning (se billede )
Vælg en fræser-Ø, som er mindre end
den indvendige Ø på kopiringen.
Maskinen med kopihylsteret 29 lægges op ad
skablonen. Spændearmen 3 løsnes ved at dreje
den mod højre og maskinen sænkes langsomt
ned mod emnet, til den indstillede fræsedybde er
nået.
Før værktøjet med udragende kopiring langs
med skabelonen, samtidigt med at det udsættes
for et let tryk fra siden.
Bemærk: Da kopiringen har en udragende
højde, skal skabelonen være mindst 8 mm tyk.
Fræsning med anslagsliste
(se billede )
Fastgør en egnet anslagsliste med passende
spændeanordning (skruetvinge) på emnet.
Før den flade side på glidepladen langs med an-
slagslisten.
Overhold fremføringsretningen:
For at undgå at værktøjet „løber væk“ fra
anslagslisten, er det vigtigt at værktøjet fø-
res som vist på illustrationen.
Kant- eller formfræsning
Ved kant- eller formfræsning uden parallelanslag
skal fræseværktøjet være udstyret med en styre-
tap eller et kugleleje.
Før værktøjet hen til emnet fra siden og fræs ned
i emnet, indtil styretapperne eller kuglelejerne på
fræseværktøjet ligger langs med emnets kant.
Før værktøjet med begge hænder langs med em-
nets kant. Det er vigtigt, at værktøjet ligger vinkel-
ret på emnet. Et for stort tryk kan beskadige kan-
ten på emnet.
Fræsning med parallelanslag
(tilbehør se billede + )
Skub parallelanslaget 30 ind i grundpladen 12
med føringsstængerne 31 og spænd det med
vingeskruerne 16 iht. det ønskede mål.
Før værktøjet langs med emnets kant og udfør
fræsearbejdet med jævn fremføring, samtidigt
med at parallelanslaget 30 udsættes for et let tryk
fra siden.
Fræsning af cirkler (se billede + )
Vend parallelanslaget 30 om (anslagsfladerne
peger opad) og skub styrestængerne ind i grund-
pladen 12. Før centreringsstiften 32 gennem bo-
ringen og skru den fast til parallelanslaget med
vingeskruen 33.
Stik centreringsstiften ind i det markerede midter-
punkt på cirklen og før værktøjet med jævn frem-
føring hen over emnets overflade.
Fræsning med cirkelanslag
(se billede + )
Skub parallelanslaget 30 ind i grundpladen 12
med føringsstængerne 31. Fastgør kurveansla-
get med monteret føringsrulle 34 på paralle-
lanslaget 30.
Før værktøjet langs med emnets kant, samtidigt
med at værktøjet udsættes for et let tryk fra siden.
Arbejdshenvisninger
D
E
F
G
H
I K
L
M
1 609 929 F23 - Buch Seite 5 Montag, 19. April 2004 8:27 08
62 • 1 609 929 F23 • 04.04
Dansk - 6
Fræsning med fræsecirkel
(tilbehør se billede )
Cirkelrundt fræsearbejde gennemføres med
fræsecirklen/føringsskinne-adapteren 35 (tilbe-
hør).
Montér fræsecirklen iht. illustrationen.
Skru skruen 40 ind i gevindet. Anbring skruespid-
sen i midtpunktet på den cirkelbue, som skal fræ-
ses. Kontrollér at denne griber ind i emnets over-
flade.
Den ønskede radius indstilles ved at forskyde
fræsecirklen groft og spænde vingeskruerne 37
og 38.
Fræsecirklen indstilles med finindstillingen 39,
efter at vingeskruen 37 er løsnet (1 delstreg =
0,1 mm/1 omdrejning = 2,0 mm).
Før værktøjet hen over emnet med højrehånd-
grebet 19 og grebet 36.
Fræsning med føringsskinne
(tilbehør se billede )
Til arbejde med styreskinnen 42 skal der altid be-
nyttes en styre-adapter 35 (tilbehør).
Lige fræseprocesser gennemføres med førings-
skinnen 42 (tilbehør).
Højdeforskellen udlignes altid med afstandspla-
den 41 (tilbehør).
Montér føringsskinne-adapteren 35 med førings-
stængerne 31.
Læg føringsskinnen på emnet og montér den
med en egnet spændeanordning (f.eks. skrue-
tvinger).
Anbring værktøjet med føringsskinne-adapte-
ren 35 på føringsskinnen.
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Maskine og ventilationshuller skal altid
holdes rene for at sikre et godt og sikkert
arbejde.
Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og
kontrol engang holde op med at fungere, skal re-
parationen udføres af et autoriseret serviceværk-
sted for Bosch elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestill.nr. på maskinen skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele!
Genbrug af råstoffer i stedet for
bortskaffelse af affald
Maskine, tilbehør og emballage
skal genbruges på en miljøvenlig
måde.
Denne vejledning er skrevet på klorfrit genbrugs-
papir.
Kunststofdele er markeret for at garantere en
rensorteret recycling.
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lyd-
trykniveau 95 dB (A); lydeffektniveau 106 dB (A).
Måleusikkerhed K = 3 dB.
Brug høreværn!
Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under
2,5 m/s
2
.
Reservedelstegninger og informationer om
reservedele findes under:
www.bosch-pt.com
Bosch Service Center for el-værktøj
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Service: .......................................... +45 44 89 88 55
Fax
............................................................ +45 44 89 87 55
Teknisk vejledning: ................. +45 44 89 88 56
Den direkte linje: ...................... +45 44 68 35 60
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med følgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60 745 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 89/336/EØF og 98/37/EF.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Ret til ændringer forbeholdes
Vedligeholdelse og rengøring
N
O
Miljøbeskyttelse
Støj-/vibrationsinformation
Service og kunderådgiver
Overensstemmelses-
erklæring
1 609 929 F23 - Buch Seite 6 Montag, 19. April 2004 8:27 08
63 • 1 609 929 F23 • 04.04
Ø mm / "
6 2 608 570 100
1/4" 2 608 570 101
8 2 608 570 102
13 2 609 200 138
17 2 609 200 139
24 2 609 200 140
27 2 609 200 141
30 2 609 200 142
1 609 203 M87
1 609 203 M85
1 609 203 M86
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
97 • 1 609 929 F23 • 04.04
Ø mm
8 2 609 200 144 (L = 0,6 m)
8 3 607 000 606
2 607 001 161
8 2 609 200 143
2 602 317 030 (L = 0,7 m)
2 609 317 031 (L = 1,4 m)
Ø 35 mm
3 m 2 607 002 149 PAS 11-21/
5 m 2 607 002 150 12-27/12-27 F
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
98 • 1 609 929 F23 • 04.04
/

Denne vejledning er også velegnet til