Athena AS-B1.2 Brugermanual

Mærke
Athena
Kategori
Bærbare højttalere
Model
AS-B1.2
Type
Brugermanual
GHTLBCKJDBT
Gjplhfdkztv Dfc c ghbj,htntybtv uhjvrjujdjhbntktq Athena TECHNOLOGIES
®
! Cjjndtncnde.ofz
nt[yjkjubz b ghjbpdjlcndj dscjrjuj rfxtcndf gjpdjkzn Dfv yfckf;lfnmcz yfb,jktt tcntcndtyyjq
b njxyjq vepsrjq ljkubt ujls7 Cjdtns9 ghtlkfuftvst d =njv herjdjlcndt9 yfghfdktys yf nj9
xnj,s gjvjxm Dfv edtkbxbnm b gjllth;bdfnm dscjrjt djcghjbpdtltybt b9 cjjndtncndtyyj9 Dfit
eljdjkmcndbt jn ghjckeibdfybz7 Gj;fkeqcnf9 ds,thbnt dhtvz9 xnj,s ghjxbnfnm dct bycnherwbb9
cjlth;fobtcz d =njv herjdjlcndt9 xnj,s ,snm edthtyysv9 xnj Dfif cbcntvf ljk;ysv j,hfpjv
ecnfyjdktyf b hf,jnftn ghfdbkmyj7
GTHBJL JNKFLRB
Vs yfcnjzntkmyj cjdtnetv9 xnj,s Ds cjghjnbdkzkbcm bcreityb. drk.xfnm uhjvrjujdjhbntkb
Athena TECHNOLOGIES
®
yf gjkye. vjom b =rcgthbvtynbhjdfnm c b[ hfpvtotybtv b
ghjckeibdfybtv lj nt[ gjh9 gjrf jyb yt ghjqlen gthbjl jnkflrb7 +njn ghjwtcc ljk;ty lkbnmcz
ghb,kbpbntkmyj %)–!)) xfcjd djcghjbpdtltybz vepsrb7 +nj vj;tn ,snm kturj dsgjkytyj c
gjvjom. dfituj CD gktthf9 yfcnhjtyyjuj yf ytghthsdyjt djcghjbpdtltybt ghb ghjbuhsdfybb
rjvgfrn lbcrf c ibhjrbv lbyfvbxtcrbv lbfgfpjyjv yf yjhvfkmys[ ehjdyz[ ghjckeibdfybz7
BCNJHBZ RJVGFYBB Athena TECHNOLOGIES
®
Athena TECHNOLOGIES
®
zdkztncz yjdtqibv jnltkjv Vt;leyfhjlyjq Rjhgjhfwbb Pderjds[
Bpltkbq bpdtcnyjq gjdc.le d ghjvsiktyyjcnb rfr “API”. Rfyflcrfz rjvgfybz API, jcyjdfyyfz d
!(&%9 — =nj cjdhtvtyysq pfdjl9 pfybvf.obq nthhbnjhb. d !^%9))) rdflhfnys[ aenf7
Hfpdbdf.ottcz ghjbpdjlcndj9 hfcgjkj;tyyjt d Njhjynj9 Rfyflt7 API — jlyf bp cfvs[ rhegys[
rjvgfybq d vbht gj ghjbpdjlcnde uhjvrjujdjhbntktq9 gjcnfdkz.ofz cdj. ghjlerwb. d ,jktt xtv
^) cnhfy dj dctv vbht7 Ecgtiyst bccktljdfybz nfkfynkbdjuj rjkktrnbdf9 bcgjkmpjdfybt
gthtljdjuj rjvgm.nthyjuj lbpfqyf b ckj;yst vtnjls bpvthtybz — dc∑ =nj yf[jlbnmcz d
ghjljk;f.ob[cz gjbcrf[ yjds[ b kexib[ frecnbxtcrb[ nt[yjkjubq7 +nj bccktljdfybt jcyjdfyj
yf ujlf[ jgsnf gthdjghj[jlwtd frecnbrb9 hfpdbdfzcm d cjnhelybxtcndt c Rfyflcrbv Yfwbjyfkmysv
Cjdtnjv gj Bccktljdfybzv (NRC), xnj,s cjplfnm uhjvrjujdjhbntkb9 rjnjhst cvjuen jndtxfnm
dscjrbv nht,jdfybzv ghjckeibdfybz d nbgbxyjq ljvfiytq j,cnfyjdrt7 J,ibhyjt bccktljdfybt
rf;ljuj fcgtrnf uhjvrjujdjhbntkz9 fyfkbp b jwtyrf ght;lt9 xtv cnflbz ghjtrnf yfxy∑n
htfkbpjdsdfnmcz9 zdkztncz rjywtgwbtq rjvgfybb9 b vs j,hfoftv Dfit dybvfybt yf =nj9 rfr
wtkjcnysq gjl[jl ghjtrnf7 +njn vtnjl ufhfynbhetn9 xnj cfvst ghtdjc[jlyst rjvgjytyns b
vfnthbfks drk.xtys d ghjbpdjlcndj b ghjdthtyys ckj;ysvb cbcntvfvb bcgsnfybz9
ghjbpdjlcndjv b rjynhjktv rfxtcndf9 xnj,s ufhfynbhjdfnm bcrk.xbntkmye. b ghtdjc[jlye.
hf,jne uhjvrjujdjhbntktq9 rjnjhst cnjzn pfgkfxtyyjq pf yb[ wtys
NHT<JDFYBZ R ECBKBNTK>
Uhjvrjujdjhbntkm Athena TECHNOLOGIES
®
“Audition” hfphf,jnfyf nfr9 xnj,s ,snm xhtpdsxfqyj
=aatrnbdyjq9 b gj=njve jxtym ytghb[jnkbdf r nht,jdfybzv ecbkbntkz7 Dcz cthbz hfphf,jnfyf nfr9
xnj,s ,snm *-vb jvbxtcrjq b cjdvtcnbvjq c djcghjbpdtltybtv yf gjxnb k.,jv ecbkbntkt bkb
ghbtvybrt9 rjnjhst ghtlcnfdktys yf hsyrt7 <jkmibycndj ecbkbntktq c jwtyrjq vjoyjcnb @)–!))
dfnn yf rfyfk ,eltn =aatrnbdyj hf,jnfnm c felbj rjkjyrfvb Athena TECHNOLOGIES® “Audition”.
Tckb ,jkmit xtv jlyf gfhf rjkjyjr bcgjkmpetncz yf jlby b njn ;t rfyfk ecbkbntkz9
5ljgjkybntkmyfz gfhf uhjvrjujdjhbntktq lkz lheujq rjvyfns9 yfghbvth89 nj ghjdthmnt
rjyabuehfwb. ecbkbntkz e bpujnjdbntkz9 xnj,s e,tlbnmcz9 xnj ecbkbntkm vj;tn hf,jnfnm c
yfuheprjq vtymit9 xtv * jv7
Ghtleght;ltybt6 Tckb ecbkbntkm gthtuhe;ty9 htpekmnfnjv ,eltn bcrf;tybt9 rjnjhjt
afrnbxtcrb dj vyjuj hfp ,jkmit9 xtv yjvbyfkmyfz vjoyjcnm7 Gthtuhe;tyyjt bcrf;tybt
ecbkbntkz yfpsdftncz ≥lht,tp;fybt÷9 tuj kturj hfcgjpyfnm gj ytxtnrjve9 bcrf;tyyjve pdere b
=nj vj;tn gjdhtlbnm k.,jq uhjvrjujdjhbntkm7 Htuekznjh uhjvrjcnb ,jkmibycndf
ecbkbntktq b ghb∑vybrjd — kjufhbavbxtcrjuj nbgf7 +nj jpyfxftn9 xnj gjkyfz vjoyjcnm
vj;tn ,snm ljcnbuyenf htuekznjhjv d gjpbwbb gjkjdbys uhjvrjcnb7 Ltqcndbz ≥uhjvrjcnm÷9
≥dscjrbt xfcnjns÷9 bkb ≥,fc÷ [jhjij edtkbxbdf.n ds[jlye. vjoyjcnm pf ghtltkfvb
yjvbyfkmys[ ehjdytq7 Jlyfrj9 ufhfynbz yf Dfib rjkjyrb yt hfcghjcnhfyztncz d nt[ ckexfz[9
rjulf pderjdst rfneirb cj;;tys bkb gjdht;ltys d htpekmnfnt gthtuheprb bkb lht,tp;fybz7
PF<JNF J RJHGECT
Ytvfkfz pf,jnf b vfcnthcndj djikb d bpujnjdktybt b c,jhre rjhgecf7 Gthbjlbxtcrb dsnbhfqnt
rjhgec9 bcgjkmpez vzure.9 ce[e. nrfym lkz elfktybz gskb bkb jngtxfnrjd gfkmwtd7 Yt bcgjkmpeqnt
,evf;yjt gjkjntywt bkb lheubt ;tcnrbt vfnthbfks9 gjcrjkmre =nj vj;tn gjdhtlbnm rjhgec7
J<HFNBNT DYBVFYBT6 Gj;fkeqcnf9 cj[hfybnt rfhnjy b egfrjdjxysq vfnthbfk =njuj
bpltkbz Athena TECHNOLOGIES
®
. Jy vj;tn Dfv gjyflj,bnmcz d ckexft gthttplf bkb jnghfdrb
tuj d wtynh j,cke;bdfybz lkz htvjynf7 Tckb bpltkbt ,skj ljcnfdktyj d wtynh j,cke;bdfybz
gjdht;ltyysv9 d htpekmnfnt njuj9 xnj yt ,skj egfrjdfyj d jhbubyfkmye. egfrjdre
gjkmpjdfntktv9 nj jyj ,eltn djccnfyjdktyj pf cxtn gjkmpjdfntkz9 jnhtvjynbhjdfyj b
ljk;ysv j,hfpjv egfrjdfyj lkz j,hfnyjq jnghfdrb7
HFCGJKJ:TYBT UHJVRJUJDJHBNTKZ
Hfcgjkj;tybt rjkjyjr cgthtlb
AS-B1.2, AS-B2.2, AS-F1.2, AS-F2.2
Lkz kexituj jnj,hf;tybz cnthtj=aatrnf9 ktdst b ghfdbkmyst
uhjvrjujdjhbntkb ljk;ys ,snm yf jlbyfrjdjv hfccnjzybb jn
cjjndtncnde.ob[ cnty7 Tckb hfccnjzybt jn jlyjq rjkjyrb lj ckeifntkz
cbkmyj jnkbxftncz jn hfccnjzybz lj lheujq9 =nj vj;tn bpvtybnm pder bkb
jnj,hf;tybt cnthtj7 Gj=njve bltfkmyjt hfcgjkj;tybt
uhjvrjujdjhbntktq nj9 ghb rjnjhjv hfccnjzybt jn yb[ lj ckeifntkz ,eltn
jlbyfrjdsv7
J,ott ghfdbkj lkz hfpvtotybz rjkjyjr cjcnjbn d njv9 xnj,s ecnfyjdbnm
hfccnjzybt vt;le ybvb b ckeifntktv ghb,kbpbntkmyj d gjknjhf hfpf
,jkmit hfccnjzybz vt;le rjkjyrfvb7 Yfghbvth9 tckb rjkjyrb gjvtotys
vbybvev yf ^ aenjd 5!7* v8 jlyf jn lheujq 5f,cjk.nysq vbybvev89
yfbkexitt hfpvtotybt ckeifntkz ,skj ,s yf hfccnjzybb ( aenjd [email protected]$ v8
jn yb[7
Hfcgjkj;tybt uhjvrjujdjhbntkz Wtynhfkmyjuj Rfyfkf
AS-C1.2
Jn wtynhfkmyjuj rfyfkf djpvj;yj djcghjbpdtltybt wtks[ ^)º pderjd bp
rbyjabkmvf9 ,jkmibycndj bp rjnjhs[ zdkz.ncz lbfkjufvb7 Xnj,s
cj[hfybnm =aatrn ujkjcjd9 bc[jlzob[ bp ecn frn∑hjd9 AS-C1 ljk;ty ,snm
hfcgjkj;ty wtynhfkmyj9 vt;le ktdsv b ghfdsv ukfdysvb rfyfkfvb b
gjvtoty dsit bkb yb;t ntktdbpjhf7 E,tlbntcm d njv9 xnj AS-C1
hfcctbdftn gjnjr c =rhfyf ntktdbpjhf bkb rjhgecf9 xnj,s
vfrcbvbpbhjdfnm lbcgthcb.7
GHBVTXFYBT6 Dct vjltkb lbyfvbrjd9 rhjvt AS-R1729 abhvs athena
TECHNOLOGIES
®
bvt.n pfobne jn vfuybnys[ bpkextybtq9 gj=njve ds
vj;tnt hfcgjkfufnm b[ jrjkj ntktdbpjhf7 Tckb ds pfvtnbnt vfktqitt
bpvtytybt wdtnf yf bpj,hf;tybb ntktdbpjhf9 lbyfvbr ytj,[jlbvj
gthtvtcnbnm yf nfrjt hfcnjzybt9 ghb rjnjhjv bcxtpftn bcrf;tybt wdtnf7
HFCGJKJ:TYBT UHJVRJUJDJHBNTKZ
Hfcgjkj;tybt uhjvrjujdjhbntktq rheujdjuj =aatrnf
Uhjvrjujdjhbntkb rheujdjuj =aatrnf vjuen ,snm hfpvtotys hfpkbxysvb vtnjlfvb7 Yfb,jktt
gjgekzhyst vtcnf9 bcgjkmpetvst lkz rheujdjuj =aatrnf cktle.obt6
<jrjdst cntys6 Vfrcbvbpbhjdfnm jrhe;f.oe. j,kfcnm vj;yj9 gjvtcnbd rjkjyrb yf ,jrjdst cntys
b ckturf gjpflb gthdbxyj ds,hfyyjq j,kfcnb ghjckeibdfybz yf dscjnt ghb,kbpbntkmyj ^ aenjd7
Pflybt cntys6 Vfrcbvbpbhjdfnm jrhe;f.oe. j,kfcnm vj;yj9 gjvtcnbd rjkjyrb yf pfly.. cntye7
Gjvtcnbnt rjkjyrb nfr9 xnj,s jyb cvjnhtkb yf ukfdye. j,kfcnm ghjckeibdfybz9 r wtynhe rjvyfns7
Jyb ljk;ys ,snm gjlyzns yf dscjne ghb,kbpbntkmyj ^ aenjd b9 d bltfkt9 ljk;ys bvtnm hfccnjzybt
gj rhfqytq vtht ^ aenjd vt;le ybvb7
Rhtgktybt yf cntylt6 gjvtcnbnt ecnfyjdktyyst yf cntyl uhjvrjujdjhbntkb ckturf gjpflb b yf rf;ljq
cnjhjyt ukfdyjq j,kfcnb ghjckeibdfybz7 Jyb vjuen ,snm ult-kb,j yf hfccnjzybb jn !–^ aenjd gjpflb
bkb d cnjhjyt jn ukfdyjq j,kfcnb ghjckeibdfybz7
Tckb Ds cktljdfkb =nbv ghbywbgfv9 nj rjkjyrb ljk;ys jrhe;fnm dfie j,kfcnm ghjckeibdfybz b
cjplfdfnm =aatrn jrhe;tybz pderfvb7 +nj jcyjdyst herjdjlzobt ghbywbgs9 b jyb vjuen
gjlcnhfbdfnmcz nfr9 xnj,s eljdktndjhbnm nht,jdfybz Dfitq rjvyfns7 Cv7 lbfuhfvvs %–&7
ECNFYJDRF LBYFVBRF
Gj;fkeqcnf9 gjcvjnhbnt Lbfuhfvve %
GJLCJTLBYTYBT LBYFVBRJD
Dybvfybt6 ° Dsrk.xbnt dct gbnfybt d dfitq pderjdjq3dbltj cbcntvt9 ght;lt xtv ghjljk;fnm
ecnfyjdre7 Yt ltkfqnt ybxtuj9 xnj,s vjukj cnfnm gjdht;ltybtv lkz cbcntvs7
Cjtlbytybt lbyfvbrjd
Yf nskmyjq cnjhjyt Dfib[ lbyfvbrjd Athena TECHNOLOGIES
®
tcnm ldf cjtlbybntkmys[ nthvbyfkf7
Jlby bp yb[ gjvtxty rhfcysv wdtnjv9 lheujq xthysv7 Bcgjkmpez cnfylfhnyst ghjdjlf lbyfvbrjd9
cjtlbybnt cbcntve jlby rfyfk pf lheubv yfxbyfz ghjwtcc c ghbtvybrf7 Cjtlbybnt rjkjyrb
ghjdjljv jn gjkj;bntkmyjuj 5RHFCYSQ ≠8 nthvbyfkf yf ghbtvybrt r gjkj;bntkmyjve
5RHFCYSQ ≠8 nthvbyfke yf uhjvrjujdjhbntkt7 Cjtlbybnt jnhbwfntkmysq 5XTHYSQ –8
nthvbyfk yf ghbtvybrt c jnhbwfntkmysv 5XTHYSQ –8 nthvbyfkjv yf rjkjyrt7 Ghjltkfqnt =nj cj
dctvb rfyfkfvb gjjxth∑lyj9 lj nt[ gjh9 gjrf dct dfib lbyfvbrb yt ,elen cjtlbytys ljk;ysv
j,hfpjv7 <elmnt jcnjhj;ys9 cjtlbyzqnt ghfdbkmyj b cjjndtncndtyyj gjkj;bntkmyst b
jnhbwfntkmyst nthvbyfks9 f nfr;t gjlcjtlbyzqnt cjjndtncndtyyst lbyfvbrb r ghfdbkmyjve
rfyfke7 Gjcvjnhbnt Lbfuhfvvs !–@7
J<HFNBNT DYBVFYBT6 Tckb Ds ytjcnjhj;yj gjvtyztnt jlyj bp cjtlbytybq 5nj tcnm9
rhfcysq r xthyjve89 Ds pfvtnbnt cthmtpysq ytljcnfnjr ,fcf d Dfitq cbcntvt7 +nj
yfpsdftncz9 cjtlbyznm cbcntve ≥yt d afpe÷7 Tckb =nj ghjbpjql∑n9 ghjdthmnt vjynf; b
pfyjdj gjlcjtlbybnt9 nfr rfr =nj ytj,[jlbvj7
Ghbvtxfybt jnyjcbntkmyj iyehf uhjvrjujdjhbntkz
Djghtrb vytyb. vyjub[9 yt dct iyehs jlbyfrjds7 Njkmrj iyeh lkz lbyfvbrf ljk;ty cjtlbyznm
lbyfvbr c ecbkbntktv7 Tckb njyrbq9 ybprjuj rfxtcndf rf,tkm9 nbgf ≥iyeh lkz kfvgs÷ ,eltn
bcgjkmpjdfnmcz9 nj rfxtcndj pderf ,eltn cnhflfnm9 jcj,tyyj yf hfccnjzybb !) aenjd bkb ,jkmit7
Vs yfcnjzntkmyj htrjvtyletv bcgjkmpjdfnm iyehs dscjrjuj rfxtcndf9 xnj,s gjkexfnm
jgnbvfkmyjt pdexfybt bp Dfib[ uhjvrjujdjhbntktq7
UFHFYNBZ DYT CJTLBYTYYS{ INFNJD
B RFYFLS6
D pfdbcbvjcnb jn pfrjyjd cnhfys9 Ufhfynbz yf bpltkbt jlyjq cnhfys vj;tn jnkbxfnmcz jn
lheujq7 Cghjcbnt dfituj vtcnyjuj lbkthf jnyjcbntkmyj ltnfktq JUHFYBXTYYJQ
UFHFYNBB9 ghbvtybvjq d Dfitq Cnhfyt7
UFHFYNBZ LKZ CJTLBYTYYS{ INFNJD B RFYFLS
5Cv7 J<HFNYE> CNJHJYE J<KJ:RB8
Athena TECHNOLOGIES
®
, SCT™, and Create Your Sound™ zdkz.ncz njhujdsvb vfhrfvb Audio Products
International Corp. “Dolby”, “Dolby Pro-Logic”, and “Dolby Digital” — njhujdst vfhrb Dolby Laboratories
Licensing. “DTS” — njhujdfz vfhrf Digital Theater Systems Inc.
Herjdjlcndj gj =rcgkefnfwbb
10
INDLEDNING
Tillykke med Deres nye højttalere fra athena TECHNOLOGIES
®
. Varemærket teknologi og en
produktion, der lægger vægt på kvalitet, vil sikre, at De i mange år frem i tiden kan nyde
en naturlig og akkurat musikgengivelse i særklasse. I denne vejledning tilbyder vi Dem
nogle gode råd, der kan hjælpe Dem til at opnå og vedligeholde højttalerens
toppræstation og dermed Deres nydelse, når De lytter. Giv Dem venligst tid til at læse
alle instruktionerne i denne vejledning, så De er sikker på, at Deres system er korrekt
installeret og fungerer rigtigt.
INDKØRINGSPERIODE
Vi råder Dem på det kraftigste til at modstå fristelsen til at spille athena TECHNOLOGIES
®
højttalerne med den fulde kapacitet, eller til at eksperimentere med opfindsomme
placeringer og aflytning, før højttalerne er "kørt til". Det tager ca. 50 til 100 timers
spilletid. Det gøres lettest ved, at De sætter Deres CD player på "gentag", og afspiller en
CD med et bredt dynamisk lydbillede på normalt lytteniveau.
BAGGRUNDEN FOR athena TECHNOLOGIES®
athena TECHNOLOGIES
®
er den nyeste afdeling inden for Audio Products International Corp.,
der inden for industrien er kendt som "API". Firmaet er canadisk, og det blev startet i
1975. API fabrikken er et moderne 15.500m (165.000 kvadratfod) forsknings- og
fabrikationsanlæg, der ligger i Toronto, Canada. API er en af verdens største fabrikanter
af højttalere, og vi eksporterer vore højttalere til mere end 60 lande. En talentfuld gruppe
af forskere og udviklingsfolk anvender avanceret computer-baseret design og raffineret
måleteknik i en stadig søgen efter ny og bedre akustisk teknologi. Denne forskning er
baseret på årevis af banebrydende psyko-akustisk forskning, der udføres i samarbejde
med det canadiske "National Research Council" (NRC), i et forsøg på at fremstille
højttalere, der kan yde toppræstation i et typisk hjemmemiljø. Omfattende undersøgelse
af alle højttalerens komponenter analyseres og bedømmes, før designstadiet
påbegyndes, det kalder vi en holistisk fremgangsmåde. Den garanterer, at de bedste
komponenter og materialer bliver fremstillet og afprøvet med en avanceret fremstillings-
og kvalitetskontrol teknik, så der sikres en enestående ydelse, der er bedre end langt
dyrere højttaleres.
KRAV TIL FORSTÆRKEREN
athena TECHNOLOGIES
®
Audition serien er designet, så den er uhyre effektiv (stor
virkningsgrad), og den stiller derfor ingen særlige krav til den tilsluttede forstærker. Hele
serien er normeret til 8 ohm impedans, hvilket gør det muligt at afspille på næsten alle
de forstærkere eller modtagere, der findes på markedet. De fleste forstærkere med en
ydelse på 20-100 watt per kanal kan effektivt forsyne athena TECHNOLOGIES
®
Audition
højttalerne. Hvis der sluttes mere end eet par højttalere til den samme forstærkerkanal (f.
eks. et ekstra højttalerpar i et andet rum), bør man henvende sig til fabrikanten af
forstærkeren for at høre, om forstærkeren kan klare belastninger under 8 ohm.
Advarsel: Hvis en forstærker overbelastes, bliver den resulterende
forvrængning i realiteten mange gange større end den nominelle effekt.
Forvrængning af en overbelastet forstærker kaldes "Clipping", et fænomen der
er let genkendeligt på en ulden, forvrænget lyd. Clipping kan skade en højttaler.
Styrkekontrollen på de fleste forstærkere og modtagere er logaritmisk, hvilket
betyder, at fuld styrke kan opnås, når styrkekontrollen kun er drejet halvvejs op.
Indstilling af loudness (lavniveau-frekvenskompensation), diskant og bas
knapperne forøger ydelsen et godt stykke over det angivne niveau. Garantien på
Deres højttalere gælder derfor ikke, hvis spolerne er brændt eller beskadigede
på grund af overbelastning eller clipping.
VEDLIGEHOLDELSE AF KABINETTET
Vi har været meget omhyggelige og anvendt de bedste håndværkere, da vi konstruerede
og byggede kabinettet. Støv og fedtede fingre fjernes nu og da med en tør, blød klud.
Brug ikke køkkenrullen eller andre materialer, der kan ridse lakken.
BEMÆRK: Gem venligst både kasse og pakkemateriale til athena TECHNOLOGIES
®
højttalerne for at beskytte dem, hvis de på et tidspunkt skal flyttes eller sendes
til et servicecenter. Enheder, der modtages i beskadiget stand på et
servicecenter, og som ikke er sendt i den originale emballage, vil på kundens
regning blive repareret, renoveret og forsvarligt emballeret for returnering.
ANBRINGELSE AF HØJTTALERE
Anbringelse af fronthøjttalere
AS-B1.2, AS-B2.2, AS-F1.2, AS-F2.2
For at opnå den bedste stereolyd bør højre og venstre højttaler anbringes med lige stor
afstand til de respektive sidevægge. Hvis afstanden fra den ene højttaler til lytteren er
meget forskellig fra den anden, kan det have indvirkning på lyden og stereovirkningen.
Det er derfor ideelt, hvis højttalerne anbringes med samme afstand til lytteren.
Tommelfingerreglen for placering af højttalerne er, at afstanden mellem højttaleren og
lytteren skal være ca. 1fi gang afstanden mellem højttalerne. Et eksempel: Hvis
højttalerne er anbragt med 1,8 m afstand (det absolutte minimum), vil den bedste
lytteposition være en afstand på 2,4m. Se tegninger 5-6.
Anbringelse af midterkanalhøjttaler AS-C1.2
En midterkanal forventes at gengive ca. 60% af en films lydspor, hvoraf det meste er
dialog. For at bibeholde fornemmelsen af, at stemmen kommer fra skuespillerens mund,
bør AS-C1 anbringes centralt mellem højre og venstre hovedkanal og placeres over eller
under fjernsynet. For at opnå størst mulig spredning bør man kontrollere, at den forreste
del af højttaleren er på linje med den forreste del af fjernsynet eller kabinettet.
BEMÆRK: Alle athena TECHNOLOGIES
®
Audition serie højttalere - med
undtagelse af AS-R1.2 - er magnetisk skærmede, så det er muligt at anbringe
dem nær ved Deres fjernsyn. Hvis De får en misfarvning af billedet, må De flytte
højttaleren, til misfarvningen forsvinder.
Anbringelse af surround højttalere AS-R1.2
Surround højttalere kan anbringes forskellige steder. De mest brugte placeringer af disse
højttalerne er:
Sidevægge: Når højttalerne skal være på en sidevæg, placeres de ved siden af og lidt
bag det foretrukne lytteområde i en højde af ca. 180 cm., så man kan få mest muligt ud
af udstrålingsfeltet.
Bagvægge: Hvis man ønsker størst muligt udstrålingsfelt ved montering på en bagvæg,
anbringes højttalerne på hver side af det primære lytteområde med forsiden mod den
forreste del af rummet. Højttalerne bør anbringes ca. 1,8 m oppe, og der bør være mindst
1,8 m mellem dem.
Montering på stand: Anbring højttalere, der er monteret på en stand, en smule bag og
på hver side af det foretrukne lytteområde. De kan placeres fra 30 til 180 cm. bag eller
ved siden af det foretrukne lytteområde.
Hvis De følger disse anvisninger, har De højttalere, der omkredser lytteområdet, så De får
en dækkende "surround" lydgengivelse. Disse grundregler kan tilpasses møbleringen i
Deres miljø. Se tegninger 5-6.
MONTERING AF HØJTTALERE
Se venligst tegning 8
TILSLUTNING AF HØJTTALERE
Advarsel: Afbryd strømmen til audio/video systemet, før tilslutningen
påbegyndes. Systemet kan ellers blive beskadiget.
Tilslutning af højttalerne
Bag på athena TECHNOLOGIES
®
højttalere er der to terminaler, den ene med rødt mærke,
den anden med sort mærke. Start tilslutningen på modtageren, og tilslut systemet med
almindelig højttalerledning een kanal ad gangen. Forbind højttalerledningen fra den
positive (RØDE+) terminal på modtageren til den positive (RØDE+) terminal på højttaleren.
Forbind den negative (SORTE-) terminal på modtageren til den negative (SORTE-) terminal
på højttaleren. Dette gentages een kanal ad gangen, til alle højttalerne er rigtigt
tilsluttede. Vær omhyggelig med at sætte positiv til positiv og negativ til negativ, og den
rigtige højttaler til den rigtige kanal. Se tegning 1 og 2.
BEMÆRK: Hvis De kommer til at vende en af forbindelserne (f.eks. rød til sort) ,
vil De lægge mærke til, at systemet i høj grad mangler bas. Det kaldes at
tilslutte systemet "ude af fase". Hvis det sker, kontrolleres tilslutningen og
ændres, hvor det er nødvendigt.
Om højttalerledninger
Uanset hvad der siges, er alle højttalerledninger ikke ens. Højttalerledningen er den
eneste kontakt højttaleren har med forstærkeren. Hvis der anvendes en tynd ledning af
dårlig kvalitet - såsom en "lampeledning", vil den samlede lydkvalitet blive forringet,
særlig hvis ledningen er længere end 3 m. Derfor anbefaler vi på det stærkeste, at De
anvender en højttalerledning af god kvalitet, så De kan få det mest mulige ud af Deres
højttalere.
GARANTI UDEN FOR USA OG CANADA
Udenfor Nordamerika kan garantien være ændret, så den er i overensstemmelse med
stedlige lovbestemmelser. Spørg Deres lokale athena TECHNOLOGIES
®
forhandler om
enkelthederne i den begrænsede garanti, der gælder i Deres land.
GARANTI FOR USA OG CANADA (SE BAGSIDEN)
athena TECHNOLOGIES
®
,SC1
og Create your Sound
er varemærker tilhørende Audio Products
International Corp. "Dolby", "Dolby Pro-Logic" og "Dolby Digital" er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories Licensing . "DTS" er et varemærke, der tilhører Digital Theater Systems Inc.
brugervejledning
7
Athena Audition 2 -9lang (printers) 2/21/05 1:48 PM Page 13
/