Widex UNI-DEX Users Instructions

Mærke
Widex
Model
UNI-DEX
Type
Users Instructions
45
BESKRIVELSE AF ENHEDEN Se illustration 1
 Trykknap
 HA-mikFra
 Halsslynge
 Mikrofon
 Ladeindikator
 Opladerstik
 Jackstik
Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning.
Påtænktanvendelse
UNI-DEX enheden er beregnet til brug i forbindelse med overførsel af lyd
fra en mobiltelefon til trådløse høreapparater under telefonsamtaler, og
når man lytter til musik fra en lydkilde. Enheden kan også anvendes som
et headset.
Bemærk: Enheden anvender et 4-polet standard-jackstik, som er
almindeligt i nyere mobiltelefoner. Hvis din mobiltelefon eller audiokilde
anvender en anden konfiguration, virker den muligvis ikke sammen med
dette produkt.
TILBEHØR Se illustration 2
 Oplader
 Stik(fireområdespecifikkeversioner)
Placérdenkorrektestikversionovenpåladerensomvistpåtegningen
()ogskubdenindpåplads()
OPLADNING Se illustration 3
 Tilslutopladerentilenheden
 Sætopladerenivægstikket
 RødtlysunderopladningGrøntlysfuldtopladet
Batterilevetidtimersstreamingmånedersstandbytid
ANVENDELSE Se illustration 4
 Sætdetohalsslyngedelesammen
 Sætkabelstikketimobiltelefonellerandetegnetaudioudstyr
46
Indkomne opkald
– Se illustration 5
 SvarTrykpåtrykknappen
 Talindimikrofonen
 AfslutopkaldTrykpåtastpåmobiltelefonen
Udgående opkald
Se illustration 5
 Ringopfratelefonen
Lydstyrkereguleringunderbrug
Lydstyrkenregulerespålydkilden
UdelukomgivendelydetrykpåknappenHA-mikFra(Roomoff)
VEDLIGEHOLDELSE
Rengør med en fugtig klud. Brug ikke kemikalier.
Udsæt ikke enheden for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed.
Nedsænk ikke i væske.
Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, hvor
rn og kæledyr ikke kan få fat i den.
Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Dette må kun ud-
føres af autoriseret personale.
FEJLFINDING
Problem Mulig årsag Løsning
Enheden virker
ikke
a) Lavt batteriniveau i enhed
b) Mobiltelefon er indstillet
til lydløs
c) Lavt batteriniveau i høre-
apparat
a) Oplad batteri til enhed
b) Indstil til normal
c) Skift batteri i høreapparat
Ingen lyd
Ingen lyd, når
anvendt sammen
med mobiltelefon
a) Stik er ikke sat helt ind
b) Mobiltelefon anvender
ikke standard jackstik
a) rg for, at jackstikket er
korrekt forbundet
b) Kontakt høreklinikken
Hvis problemet fortsætter, kontakt høreklinikken.
47
ADVARSLER
ADVARSEL
Forsøg ikke selv at skifte batteri. Kontakt høreklinikken.
Hvis du skal have udført røntgen, MRI-scanning eller anden scanning
eller strålebehandling, må din enhed ikke medtages. Anbring heller aldrig
enheden i en mikrobølgeovn.
Sørg for at holde enheden og dens dele og tilbehør uden for rækkevidde
af børn og andre, som kan risikere at sluge dele af enheden eller på anden
de komme til skade med dem. Er skaden sket, skal du straks kontakte
en læge.
Brug ikke enheden i flyvemaskiner eller på hospitaler uden tilladelse.
Brug ikke enheden i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.
Denne enhed får strøm fra en ekstern strømforsyning.
Tilslut kun en oplader, som er kompatibel med enheden.
Opladeren skal have en udgangseffekt på 5 VDC og et mikro-USB-stik.
Opladerens indgangseffekt og vægstik skal være kompatible med en
vekselsstrømsstikkontakt i dit område.
Opladeren skal være CE-mærket.
Brug kun den oplader, der leveres af producenten, for at sikre en sikker
og effektiv brug af din enhed.
Når enheden anvendes sammen med udstyr, som er forbundet til en stik-
kontakt, f.eks. en PC, en lydkilde eller lignende, skal sikkerhedsreglerne
for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, IEC 60950-1, IEC
60601-1 eller tilsvarende standarder.
Interferens med aktive implantater
For at udvise forsigtighed anbefaler vi, at du følger de retningslinjer,
som producenterne af defibrillatorer og pacemakere giver i forbindelse
med anvendelse af mobiltelefoner:
Hvis du bærer en aktiv implanterbar enhed, skal du holde trådløse
høreapparater og høreapparattilbehør som trådløse fjernbetjeninger
eller kommunikationsudstyr mindst 15 cm væk fra implantatet.
Hvis du oplever nogen form for interferens, skal du holde op med at
anvende høreapparaterne og kontakte producenten af implantatet.
48
Bemærk, at interferens også kan forårsages af strømførende ledninger,
elektronisk udladning, metaldetektorer i lufthavne, etc.
Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, bedes du kontakte producenten
af implantatet for en risikovurdering.
Hvis du har en implanterbar enhed, anbefaler vi, at du holder magne-
ter* mindst 15 cm væk fra implantatet.
(* kan specificeres som Autophone magnet, høreapparatæske, magnet
i et værktøj, etc.)
Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr UNI-DEX
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under:
http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLER
Symbol Titel/Beskrivelse
Producent
Produktet er fremstillet af den fabrikant, hvis navn og
adresse står ud for symbolet. Hvis hensigtsmæssigt, kan
fremstillingsdatoen også være angivet.
Fremstillingsdato
Dato for fremstilling af produktet.
Holdbarhedsdato
Dato, hvorefter produktet ikke bør anvendes.
Partikode
Produktets partikode (identifikation af sending eller parti)
Katalognummer
Produktets katalognummer (artikelnummer).
Serienummer
Produktets serienummer.
Undgå sollys
Produktet skal være beskyttet mod lyskilder og/eller Pro-
duktet må ikke udsættes for varme
Opbevares tørt
Produktet skal være beskyttet mod fugt og/eller Pro-
duktet må ikke udsættes for regn
49
2
SYMBOLER
Symbol Titel/Beskrivelse
Producent
Produktet er fremstillet af den fabrikant, hvis navn og
adresse står ud for symbolet. Hvis hensigtsmæssigt, kan
fremstillingsdatoen også være angivet.
Fremstillingsdato
Dato for fremstilling af produktet.
Holdbarhedsdato
Dato, hvorefter produktet ikke bør anvendes.
Partikode
Produktets partikode (identifikation af sending eller parti)
Katalognummer
Produktets katalognummer (artikelnummer).
Serienummer
Produktets serienummer.
Undgå sollys
Produktet skal være beskyttet mod lyskilder og/eller Pro-
duktet må ikke udsættes for varme
Opbevares tørt
Produktet skal være beskyttet mod fugt og/eller Pro-
duktet må ikke udsættes for regn
3
Symbol Titel/Beskrivelse
Laveste temperatur
Den laveste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat
for.
Højeste temperatur
Den højeste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat
for.
Temperaturbegrænsninger
Den højeste og laveste temperatur, produktet kan tåle at
blive udsat for.
Se brugsanvisning
Brugsanvisningen indeholder vigtige advarselsoplysnin-
ger (advarsler/sikkerhedsforanstaltninger) og skal læses,
inden produktet tages i brug.
Forsigtig/Advarsel
Tekst markeret med et advarsels-/sikkerhedsforanstalt-
ningssymbol skal læses, inden produktet tages i brug.
WEEE-mærke
“Ikke til almindeligt affald”
Når produktet skal bortskaffes, skal det sendes til et ind-
samlingssted anvist til genbrug og genindvinding.
CE-mærke
Produktet er i overensstemmelse med kravene i det euro-
pæiske direktiv til CE-mærkning.
50
3
Symbol Titel/Beskrivelse
Laveste temperatur
Den laveste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat
for.
Højeste temperatur
Den højeste temperatur, produktet kan tåle at blive udsat
for.
Temperaturbegrænsninger
Den højeste og laveste temperatur, produktet kan tåle at
blive udsat for.
Se brugsanvisning
Brugsanvisningen indeholder vigtige advarselsoplysnin-
ger (advarsler/sikkerhedsforanstaltninger) og skal læses,
inden produktet tages i brug.
Forsigtig/Advarsel
Tekst markeret med et advarsels-/sikkerhedsforanstalt-
ningssymbol skal læses, inden produktet tages i brug.
WEEE-mærke
“Ikke til almindeligt affald”
Når produktet skal bortskaffes, skal det sendes til et ind-
samlingssted anvist til genbrug og genindvinding.
CE-mærke
Produktet er i overensstemmelse med kravene i det euro-
pæiske direktiv til CE-mærkning.
4
Symbol Titel/Beskrivelse
Alarm
Produktet identificeres i R&TTE-direktiv 1999/5/EC som
udstyr af klasse to produkt med enkelte begrænsninger
for brug i nogle EU-medlemslande.
C-afmærkning
Produktet overholder de lovgivningsmæssige krav (elek-
trisk sikkerhed, EMC og radiospektrum) til produkter, der
leveres til det australske eller newzealandske marked.
Interferens
Elektromagnetisk interferens kan opstå i området omkring
produktet.
Genbrug ikke
Produktet er beregnet til brug af en enkelt bruger.
Det sekscifrede nummer på produktet udgør serienummeret
.
/

på andre sprog