Facom DL.50 Brugermanual

Mærke
Facom
Model
DL.50
Type
Brugermanual
19
DA
YDERST VIGTIGT
Læs disse sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt i tillæg til vejledning for brug, betjening og vedligeholdelse. Opbevar arket instruktionsarket, hvor det
er nemt at nde, da du kan få brug for det igen.
Denne gearede donkraft til værkstedsgrave er designet til løft af mekaniske komponenter på biler og trucks.
Enhver anden anvendelse, der går ud over de etablerede anvendelsesbetingelser for brug af denne donkraft, vil blive anset uegnet.
Betjen donkraften korrekt og vær sikker på, at alle dele er i god stand forud for brug.
Donkraften må ikke ændres på nogen måde.
Producenten påtager sig intet ansvar for ukorrekt anvendelse af donkraften.
SIKKERHEDSANVISNINGER!
Ejeren og/eller operatøren skal have en forståelse for produktets, dets betjeningsspecikationer og sikkerhedsregler ved driften, før det betjenes.
Sikkerhedsreglerne skal forstås således:
1. Læs, forstå og følg alle instruktioner, før du betjener dette redskab.
2. Pressens nominelle kapacitet må ikke overskrides.
3. Må kun benyttes på et fast, jævnt underlag.
4. Køretøjet skal være sikkert understøttet, før reparationsarbejderne igangsættes.
5. Der må ikke foretages ændringer på dette produkt.
6. Der må udelukkende benyttes tilbehør og/eller adaptorer, som leveres af producenten.
7. Der skal foretages en visuel inspektion forud for hver brug, idet der undersøges for unormale forhold, så som revnede svejsninger, utætheder samt
beskadigede, løse eller manglende dele.
8. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de relevante personlige værnemidler (PPE) er i overensstemmelse med gældende lokale
sikkerhedsbestemmelser.
9. Ethvert produkt, der ser ud til at være beskadiget, uanset hvordan, ndes slidt eller fungerer unormalt SKAL TAGES UD AF SERVICE INDTIL DET
ER REPARERET ELLER UDSKIFTET.
10. Før et køretøj løftes, skal man sikre sig, at det er placeret sig på en stabil, plan, vandret og ren overade (der må ikke være smørefedt eller olier) (1).
11. Sørg for, at det køretøj, der skal løftes, er helt ubevægeligt.
12. For at undgå at lasten glider, skal den altid centreres præcist på donkraften.
13. Dette produkt er begrænset til brug ved afmontering, montering og transport, når gearing, transfergear og transaksler er i laveste position.
14. Mens donkraften bruges, må ingen personer opholde sig i bilen eller støtte sig til den.
15. Når der skiftes olie, må der aldrig anvendes bremsevæske, sprit, glycerin, rensemidler, motorolie eller spildolie. Brug af en snavset olie kan medføre
interne skader på materiellet. Yderligere oplysninger fås ved direkte henvendelse til den FACOM forhandler, hvor materiellet er købt. FACOM
anbefaler brug af olie med referencen ISO 13 (4).
16. Kontroller, at etiketten med sikkerhedsanvisninger altid er læselig. Af hensyn til apparaternes overensstemmelse med gældende lovgivning er disse
etiketter samt brugsanvisningen tilgængelige (Q.NU-DL50/0616).
17. Brug ikke donkraften i kraftig vind, i frostvejr, under ekstreme klimaforhold, i nærheden af stærke magnetfelter eller i potentielt eksplosionsfarlig
atmosfære.
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til skade på personer og/eller ting.
ANVISNINGER TIL PERFEKT BRUG
1. Defekte dele skal udskiftes af kvaliceret personale, og der må kun anvendes originale FACOM reservedele. Kontakt en forhandler for reparation ved
spild af olie.
2. Alle donkraftens enkelte dele skal kontrolleres, hvis belastningen forekommer anormal eller efter et stød.
3. Det er vigtigt, at operatøren kan overvåge løfteanordningen og lasten under arbejdet. Hvis situationen bliver farlig, fx ved bevægelse af køretøjet mv.,
skal løfteoperationen straks afbrydes.
4. Donkraften skal placeres, så man undgår, at operatørens krop kommer ind under køretøjet. Før der udføres arbejde under et løftet køretøj, skal
køretøjet hvile på bukke eller andre midler til at understøtte køretøjet. Operatøren skal altid holde sig på afstand af donkraftens bevægelige dele.
SAMLEVEJLEDNING (se tegning side 23)
1. Fastgør to ben (19) til basen ved hjælp af bolte, låseringe og spændskiver.
2. Sæt re hjul (17) på benene (19) ved hjælp af møtrikkerne (17A).
3. Sæt adapteren (1) på den øverste ende af stempelstangen og skub den ned.
4. Skruen på tankens overside skrues løs og fjernes, hvorefter luftventilskruen sættes i og spændes til.
ANVISNINGER FØR BRUG
1. VIGTIGT : Sørg for, at luftventilskruen er monterer før første ibrugtagning, sådan som det vises på tegning nr. 8. Såfremt olieprop ikke
monteres bortfalder reklamationsretten.
2. Indvendig smøring
Aktiver grebet ere gange, mens ventilen er åben, for at sikre at apparatet er korrekt smurt.
3. Hurtig udluftning af hydrauliksystemet
Under transport af en donkraft til inspektionsgrave kan der komme luft i systemet, hvilket gør den mindre effektiv. Luk ventilen (5) for at udlufte det
hydrauliske system. Pump med håndtaget, så den maksimale arbejdslængde opnås. bn ventilen, og skub stemplet tilbage.
BRUGSANVISNING
1. Løft af lasten
F
ø
r et k
omponent
l
ø
ftes, skal det kontrolleres, at bilen er helt ubevægeligt og placeret p
å
en plan og vandret ade (1).
Donkraften skal st
å
p
å
et stabilt underlag, hvor der ikke er nogen sm
ø
remidler.
Luk ventilen (5) ved at dreje den med uret, indtil den er blokeret (forsigtigt!). Aktiver pumpen (6).
Fortsæt med at bruge pumpen, indtil den ønskede position er nået.
2. Sænkning af lasten
Drej ventilen (7) langsomt mod uret, og tag donkraften væk. Hastigheden for denne handling kan indstilles i henhold til, hvor hurtigt man drejer
ventilen.
NOK
OK
NU-DL.50_0516.indd 19 20/06/2016 16:20:03
20
GARANTI
Type D = 2 år. Se de generelle betingelser i FACOM’s prisliste.
Symptomer
Donkraften kan ikke løfte lasten eller virker «blød»
Donkraften kan ikke holde lasten
Donkraften sænkes ikke helt
Donkraften løftes ikke til højeste position
Mulige årsager
Lukkemekanismen er ikke helt lukket
Der er luft i kredsen
Oliestanden er for lav
Pumpen virker ikke
Oliestanden er for lav
Pumpen virker ikke
Der er luft i kredsen
Oliestanden er for lav
Pumpen virker ikke
Der er luft i kredsen
Oliestanden er for lav
Løsninger
Kontroller, at lukkemekanismen lukker
Udluft det hydrauliske system
Tilføj olie
udskift
Tilføj olie
udskift
Udluft det hydrauliske system
Tilføj olie
udskift
Udluft det hydrauliske system
Tilføj olie
BETJENINGSANVISNINGER
1. Kør donkraften i stilling og pump på fodpumpepedalen til liften, indtil adapteren når den rette højde.
BEMÆRK: Følg bilfabrikantens anbefalede procedurer for fjernelse af lasten som vist i bilens servicemanual eller reparationsvejledning.
2. Centrer lasten på adapteren. Sørg for, at lastens tyngdepunkt er centreret på adapteren og at opstillingen er stabil og sikker.
BEMÆRK: Før lasten sænkes, skal det sikres, at der ikke er hverken værktøj eller personer i umiddelbar nærhed, og at det er sikkert at sænke lasten.
3. Drej overtryksventilen mod uret (aldrig mere en en halv omgang) for at sænke lasten til dens lavest mulige position.
ADVARSEL! Der kan opstå farlige stødslag, hvis sikkerhedsventilen åbnes eller lukkes hurtigt, mens lasten sænkes. Den overbelastning, dette kan
medføre, kan få det hydrauliske system til at fejle, hvilket kan medføre skade på ting og/eller personer.
4. Hvis påkrævet, kan donkraften yttes forsigtigt og langsomt.
5. Flyt straks lasten over til en egnet support for service eller reparation.
VEDLIGEHOLDELSE
Donkraftens levetid afhænger af korrekt vedligeholdelse.
Donkraften skal vedligeholdes og repareres i henhold til producentens anvisninger.
Vigtigt: Vedligeholdelse og reparation af donkraften skal udføres af kvaliceret personale, der er i stand til at styre funktionen af de hydrauliske
systemer, der anvendes i enheden.
Når donkraften til inspektionsgrave ikke anvendes, skal den opbevares i laveste position med ventilen lukket. Hold altid donkraften og håndtagene
rene. Smør regelmæssigt dele i bevægelse.
Hurtig udluftning af det hydrauliske system (se afsnit ANVISNINGER FØR BRUG)
- Når oliestanden skal kontrolleres eller efterfyldes, med helt tilbagetrukket stempel, løsnes påfyldningsdækslet, og olien tømmes ud i en beholder.
Anbring donkraften horisontalt, og påfyld den passende mængde olie, der svarer til oplysningerne for modellen. På skemaet vises den nødvendige
mængde olie. Undgå, at der trænger snavs ind med den nye olie. Efter en periode med intensiv brug anbefales det at skifte olie for at forlænge
donkraftens levetid.
Vigtigt: For meget olie kan medføre, at donkraften ikke fungerer korrekt.
Der må kun bruges hydraulikolie ISO 13.
- Forsyningsslangerne må ikke beskadiges, være bøjet eller slidte. Der må ikke placeres en last under dem, de må ikke anbringes i nærheden af
varmekilder, og de må ikke røres. For at sikre korrekt funktion af udstyret og undgå brud skal slangerne udlægges så lige som muligt, uden at være
snoet, bøjet eller i skarpe vinkler. Kontroller også, at tilslutningen er korrekt udført. Trykaast altid systemet før frakobling af en slange.
- Brug kun originale reservedele.
- Der må under ingen omstændigheder udføres ændringer på donkraften.
- Når donkraften ikke bruges, skal løftearmen foldes helt sammen for at undgå korrosion. Hvis det er nødvendigt, kan der anvendes et
anti-korrosionsmiddel på stemplet.
- Opbevar donkraften på et rent og tørt sted, der er utilgængeligt for børn.
- Når donkraften skal tages ud af brug, skal olien udtømmes. Aever olien til en autoriseret forhandler, og bortskaf donkraften i henhold til de
lokale regler.
- Reparationssættet, der består af O-ringe og pakninger til donkraften, og reservedelssættene skal bestilles ved hjælp af referencenummeret i
skemaet.
NU-DL.50_0516.indd 20 20/06/2016 16:20:03
Nature de l’opération
Type of operation
Art der Maßnahme
Aard van de verrichting
Tipo de operación
Natura dell’operazione
Natureza da operação
Rodzaj operacji
Arbejdets art
Είδος εργασίας
Mise en service - Date placed in service - Inbetriebnahme - Inwerkingstelling - Puesta en servicio - Messa in servizio
Colocação em funcionamento -
Oddanie do użytkowania
- Ibrugtagningsdato - Επισκευή
Examen d’adéquation Date ....................
Compliance inspection Date ....................
Übereinstimmungsprüfung Datum ....................
Gelijkvormigheidsonderzoek Datum ....................
Examen de adecuación Fecha ...................
Esame di adeguamento Data ....................
Exame de adequação Data ....................
Kontrola zgodności
Data ....................
Egnethedstest Den ....................
Έλεγχος επάρκειας
Ημερομηνία ..................
Essai de fonctionnement Date ....................
Operating test Date ....................
Funktionsprüfung Datum ....................
Funcioneringsproef Datum ....................
Prueba de funcionamiento Fecha ...................
Test di funzionamento Data ....................
Exame de funcionamento Data ....................
Testy działania
Data ....................
Funktionstest Den ....................
Έλεγχος λειτουργίας
Ημερομηνία ..................
Cachet / Signature
Seal/Signature
Stempel/Unterschrift
Handtekening
Sello/Firma
Timbro/Firma
Carimbo/Assinatura
Pieczęć/Podpis
Stempel/Underskrift
Σφραγίδα / Υπογραφή
Cachet / Signature
Seal/Signature
Stempel/Unterschrift
Handtekening
Sello/Firma
Timbro/Firma
Carimbo/Assinatura
Pieczęć/Podpis
Stempel/Underskrift
Σφραγίδα / Υπογραφή
Périodicité
Frequency
Häufigkeit
Periodiciteit
Periodicidad
Periodicità
Periodicidade
Okresowość
Interval
Περιοδικότητα
Références des pièces changées
Part numbers replaced
Bestellnummern der ausgetauschten Teile
Referenties van de vervangen stukken
Referencias de las piezas cambiadas
Referenza dei pezzi sostituiti
Referências das peças substituídas
Symbole wymienionych części
Varenummer på udskiftede dele
Κωδ. αναφοράς των εξαρτημάτων που αντικαταστήθηκαν
Signature
Signature
Unterschrift
Handtekening
Firma
Firma
Assinatura
Podpis
Underskrift
Υπογραφή
Elenco delle operazioni di manutenzione, verifica periodica, sostituzione, modifiche effettuate sul materiale.
Lista das operações de manutenção, verificações periódicas, substituição, alterações ao material.
Lista operacji przeglądów, kontroli okresowych, wymiany, wprowadzonych modyfikacji w wyposażeniu.
Liste over vedligeholdelsesarbejde, periodiske eftersyn, udskiftning og ændringer, der er foretaget på materiellet.
Κατάλογος εργασιών συντήρησης, περιοδικοί έλεγχοι, αντικατάστασεις, τροποποιήσεις που έγιναν στο υλικό.
NU-DL.50_0516.indd 25 20/06/2016 16:20:08
/