Powerplus POW64123 Brugervejledning

Mærke
Powerplus
Model
POW64123
Type
Brugervejledning
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 ANVENDELSE ................................................................................ 3
2 BESKRIVELSE (FIG A) .................................................................. 3
3 MEDFØLGENDE INDHOLD ........................................................... 4
4 SYMBOLER..................................................................................... 4
5 SIKKERHED .................................................................................... 4
6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR TILBAGESLAG ....... 5
7 MONTERING ................................................................................... 6
7.1 Monteringsværktøj ................................................................................................ 6
7.2 Monteringskrav ...................................................................................................... 6
7.3 Påmontering af sværd / savkæde /koblingsskærm ............................................. 7
7.3.1 Påmontering af sværd: ............................................................................................. 7
7.3.2 Påmontering af savkæden: ...................................................................................... 7
7.3.3 Justering af savkædens stramning. .......................................................................... 7
7.3.4 Justering af savkæden ............................................................................................. 8
7.3.5 Test af den mekaniske kædebremse ....................................................................... 8
7.3.6 Test af kædebremsen: ............................................................................................. 8
8 BRÆNDSTOF OG SMØRELSE ..................................................... 9
8.1 Brændstof .............................................................................................................. 9
8.2 Blanding af brændstof ........................................................................................... 9
8.2.1 Symboler for brændstofs og smøring ....................................................................... 9
8.2.2 Brændstofblandingsskema....................................................................................... 9
8.2.3 Anbefalet brændstof ................................................................................................ 9
8.2.4 Påsmøring af kæde og sværd .................................................................................. 9
9 ANVENDELSE .............................................................................. 10
9.1 Motorkontrol før maskinopstart (Fig 8) .............................................................. 10
9.2 Koldstart af motoren............................................................................................ 10
9.3 Varmstart .............................................................................................................. 10
9.4 Når motoren er mættet med brændstof .............................................................. 10
9.5 Stop af motoren (Fig 9n)...................................................................................... 10
9.6 Test af kædebremsen .......................................................................................... 10
9.7 Smøring af savkæde og sværd ........................................................................... 11
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 2 www.varo.com
9.8 Auomatisk smøresystem..................................................................................... 11
9.9 Generel savningsvejledning ............................................................................... 11
9.9.1 Fældning ............................................................................................................... 11
9.9.2 Afgrening af et fældet træ ...................................................................................... 12
9.9.3 En stamme, der ligger på jorden ............................................................................ 13
9.9.4 Savning med savhest............................................................................................. 13
10 VEDLIGEHOLDELSE ................................................................... 13
10.1 Præventiv vedligeholdelse .................................................................................. 13
10.2 Vintervedligeholdelse .......................................................................................... 14
10.3 Luftfilter ................................................................................................................ 14
10.4 Brændstoffilter (fig 17) ........................................................................................ 14
10.5 Tændrør ................................................................................................................ 15
11 VEDLIGEHOLDELSE ................................................................... 15
11.1 Vedligeholdelse af sværdet ................................................................................. 15
11.2 Smøring af kædehjulskant: ................................................................................. 15
11.3 Vedligeholdelse af sværdet ................................................................................. 16
11.4 Slibning af kæden ................................................................................................ 16
11.5 Sværdet ................................................................................................................ 17
11.6 Vedligeholdelse af kæden ................................................................................... 17
12 TEKNISKE DATA .......................................................................... 18
13 STØJ .............................................................................................. 18
14 OPBEVARING AF MOTORSAV ................................................... 18
15 FEJLFINDING OG -LØSNINGER ................................................. 19
16 GARANTI....................................................................................... 20
17 MILJØ ............................................................................................ 20
18 KONFORMITETSERKLÆRING.................................................... 21
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 3 www.varo.com
BENZIN MOTORSAV 37.2CC 14”
POW64123
1 ANVENDELSE
Disse motorsavsmodeller er beregnet til lejlighedsvis brug af husejere, campister og lign. Til
normale formål såsom rydning, beskæring og savning af brænde etc. Motorsaven er ikke
beregnet til længerevarende brug. Hvis saven bliver brugt i længere tid ad gangen, kan det
give kredsløbsproblemer i brugerens hænder på grund af maskinens vibrationer.
ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt,
før maskinen tages i brug. Husk at medlevere denne brugsanvisning, hvis
du videregiver værktøjet til tredjepart.
2 BESKRIVELSE (FIG A)
1. Savkæde
2. Styrestang
3. Kædebremsehåndtag
4. Forreste håndtag
5. Starthåndtag
6. Stop-knap
7. Sikkerhedshåndtag
8. Baghåndtag / ledningsholder
9. Olietanksdæksel
10. Olietankdæksel
11. Sværdskærm
12. Savningsnagle
13. Bundmøtrikker til sværdet.
14. Luftfilterskærm
15. Choker-håndtag
16. Justeringsskrue til savkæde
17. Kædefang
18. Gashåndtag
19. Justeringsskrue for olietilførsel
20. Primerpumpe
SAVKÆDE MED LAVT TILBAGESLAG hjælper til kraftigt at reducere tilbageslaget, eller
dets styrke, takket være specialdesignede dybdemål og beskyttelsesled.
KÆDEBREMSE er en sikkerhedsanordning, som minimerer risikoen for personskade ved
tilbageslag ved at stoppe en savkæde i bevægelse på millisekunder. Kædebremsen
aktiveres
Hvis STOPKNAPPEN aktiveres, stopper motoren øjeblikkeligt. Stopknappen skal sættes i
ON-position for at starte eller genstarte motoren.
SIKKERHEDSHÅNDTAGET forhindrer, at motoren accelererer utilsigtet. Gashåndtaget
kan ikke klemmes, medmindre sikkerhedshaspen er trykket ned.
KÆDEBREMSEHÅNDTAG beskytter brugerens venstre hånd mod at glide af det forreste
håndtag, mens saven kører.
KÆDEFANG mindsker skadesfaren, hvis savkæden knækker eller falder af, mens saven
kører. Kædefanget er designet til at bremse en roterende kæde.
Bemærk: inspicer din sav, og vær bekendt med alle dens komponenter.
ADVARSEL Pas på tilbageslag. Hold motorsaven i et godt greb når du
bruger den. Læs og overhold, for din egen sikkerheds skyld, alle
sikkerhedsforskrifterne i denne vejledning før du bruger motorsaven.
Forkert anvendelse kan forårsage alvorlige skader.
0ADVARSEL! Ved brug af benzindrevne maskiner skal de grundlæggende
sikkerhedsforskrifter, inklusiv dem herunder, altid overholdes for at
reducere risikoen for alvorlige personskader og/eller beskadigelse af
maskinen.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 4 www.varo.com
3 MEDFØLGENDE INDHOLD
Fjern al emballage.
Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
Kontroller værktøjet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under
transporten.
Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit
lokale affaldssystem bagefter.
ADVARSEL Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer!
Risiko for kvælning!
1 Benzin motorsav 37.2cc 14”
1 Instruktionsbog
1 kæde
1 sværd
1 sværdbeskyttelse
1 flaske til 2-taktsolie (tom)
1 tændrørsnøgle
1 rundfil
1 lille skruetrækker
2 unbrakonøgle til fastgørelse af
kædesværd
Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er
beskadigede.
4 SYMBOLER
I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:
Anvendelse af
beskyttelse mod støj
anbefales
Anvendelse af beskyttelsebriller
anbefales.
Brug handsker
Bar andedraetsvsern ved
stovdannelse
Symboliserer risiko for
personskader eller
skader på værktøjet.
I overensstemmelse med
grundlæggende
sikkerhedsstandarder i de
europæiske direktiver.
Læs vejledningen før
brug
Anvendelse af beskyttelsessko
anbefales
5 SIKKERHED
En motorsav må aldrig betjenes med kun én hånd, da dette kan påføre brugeren, hjælpere
og/eller omkringstående alvorlige kvæstelser! En motorsav er designet til at blive betjent
med to hænder.
Betjen aldrig en motorsav, hvis du er udmattet, påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
Brug sikkerhedsfodtøj, tætsluttende tøj samt øjen-, høre- og hovedværn.
Udvis altid forsigtighed ved håndtering af brændstof. For at undgå ildebrand skal
motorsaven flyttes mindst 3 meter væk fra brændstoffets påfyldningssted, før motoren
startes.
Lad ikke andre personer være tæt på motorsaven, når den startes eller under savningen.
Hold tilskuere og dyr væk fra arbejdsområdet.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 5 www.varo.com
Begynd aldrig at save før du har et ryddet arbejdsområde, et sikkert fodfæste og en
planlagt tilbagetrækningsvej fra det faldende træ.
Hold alle kropsdele væk fra savkæden, når motoren kører.
Inden du starter motoren, skal du sikre dig, at savkæden ikke rører ved noget.
Bær altid motorsaven med stoppet motor og således, at sværdet og savkæden vender
bagud og med lyddæmperen væk fra kroppen.
Betjen aldrig en motorsav der er beskadiget, justeret forkert eller som ikke er samlet
komplet og sikkert. Kontroller at savkæden ikke flytter sig mere, når gasreguleringsgrebet
slippes.
Sluk for motoren inden den sættes ned.
Udvis ekstra forsigtighed når du skærer småkrat og ungtræer, da tyndt materiale kan
fanges i savkæden og blive slynget mod dig eller få dig til at miste balancen.
Når du saver en gren, der er i spænd, skal du være opmærksom på tilbagespring, så du
undgår at blive ramt, når spændet i træfibrene løsnes.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og brændstofblanding.
Betjen kun motorsaven i godt ventilerede områder
Brug ikke motorsaven i et træ medmindre du er specielt uddannet til dette.
Al service på motorsaven, udover punkterne oplistet i betjenings- og
vedligeholdelsesvejledningen, bør udføres af kompetente fagmænd.
Når du transporterer din motorsav, skal du sørge for, at skeden der passer til, sidder på
sværdet.
Betjen aldrig motorsaven tæt på brandbare væsker eller gasser uanset om det er
udendørs eller indendørs, da det kan forårsage eksplosioner og/eller ildebrand.
Der må ikke påfyldes brændstof, olie eller smørelse, mens motoren kører.
Anvend det rigtige værktøj: brug ikke saven til andet end træ. Anvend ikke motorsaven til
formål den ikke er beregnet til. Motorsaven må eksempelvis ikke bruges til at save i
plastik, murværk og lignende materialer.
En førstegangsbruger bør instrueres i brug af motorsaven af en erfaren bruger.
Hold aldrig motorsaven med kun én hånd. Det er umuligt at kontrollere reaktionskræfterne,
og du kan miste kontrollen over saven, hvilket kan resultere i, at sværdet og kæden
springer eller glider hen over træet.
Motorsaven er kun beregnet til udendørs brug. Lige så snart motoren startes afgiver
motorsaven giftig udstødningsgas, der både kan være usynlig og duftløs. Motorsaven kan
generere smuld, tåge og dampe, som indeholder kemikalier, der kan skade
forplantningsevnen. Pas på skadeligt smuld, tåge (eksempelvis savsmuld eller olietåge fra
kædesmørelsen) og beskyt dig selv ordentligt.
Brug handsker og hold dine hænder varme. Langvarig brug af motorsave udsætter
brugeren for vibrationer, der kan forårsage raynaud’s sygdom, hvide fingre. Brug handsker
og hold dine hænder varme for at mindske risikoen for hvide fingre. Hvis der ses nogen af
symptomerne på hvide fingre, skal der straks søges lægehjælp.
Sæt motorsavens takkede stødfanger direkte bag på det hængslet beregnet dertil og drej
saven rundt om dette punkt, så stødfangeren kører mod træstammen.
Brugeren må kun selv udskifte kæde, styreskinne og tændrør. Sørg for at du altid udskifter
delene med korrekt materiale som anført i manualens specifikationer.
brugen af denne type værktøj. Betjeningsvejledningen skal også altid følge med saven.
6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR TILBAGESLAG
Tilbageslag kan opstå når spidsen eller enden af sværdet rører et objekt, eller når træet lukker
i og klemmer savkæden i snittet.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 6 www.varo.com
Berøring med enden kan i visse tilfælde forårsage en lynhurtig omvendt reaktion, der slår
sværdet op og tilbage mod brugeren.
Når savkæden bliver klemt langs bunden af sværdet, kan det trække saven fremad og væk fra
brugeren.
Når savkæden bliver klemt langs toppen af sværdet, kan det skubbe sværdet hurtigt tilbage
mod brugeren.
Begge disse reaktioner kan bevirke, at du mister kontrollen med motorsaven, hvilket kan
forårsage alvorlige personskader.
Hvis du har en grundlæggende forståelse for tilbageslag, kan du reducere eller fjerne
overraskelsesmomentet. Pludselig overraskelse medvirker til uheld.
Hold et godt fast greb på saven med begge hænder når motoren kører; hold højre hånd
på det bageste håndtag og den venstre på det forreste. Et fast greb reducerer tilbageslag
og bibeholder kontrollen over saven. Giv aldrig slip!
Kontroller at området, hvor du saver, er fri for forhindringer. Lad aldrig sværdets spids røre
en kævle, gren eller andre forhindringer, som ville kunne rammes, mens du betjener
saven.
Sav ved høje motoromdrejningstal.
Sav ikke over skulderhøjde.
Følg producentens filings- og vedligeholdelsesvejledning for savkæden.
Brug kun udskiftningssværd og kæder, der er anbefalet af producenten eller tilsvarende.
Bemærk: en savkæde med lavt tilbageslag er en kæde, som har levet op til
tilbageslagsforskrifterne.
Advarsel: tilbageslag kan medføre farligt kontroltab af motorsaven og kan
resultere i alvorlige eller dødelige skader på brugeren, og alle andre der står
i rheden. Pas altid roterende tilbageslag og klemningstilbageslag, da
disse udgør en stor fare for brugeren af motorsaven og er de primære
ulykkesårsager.
Pas på:
Roterende tilbageslag(fig. 1)
A = tilbageslagsbane
B = tilbageslagets reaktionszone
Skub (klemningstilbageslag) og træk reaktioner (fig. 2)
A = træk
B = solide/hårde objekter
C = skub
7 MONTERING
Bemærk: arbejdshandlingerne beskrevet herunder kan variere en smule
afhængig af, hvilken motorsavsmodel, du har købt.
7.1 Monteringsværktøj
Du skal bruge følgende værktøj til at montere din motorsav:
Kombineret skruenøgle-skruetrækker (følger med maskinen)
Kraftige arbejdshandsker (følger ikke med maskinen)
7.2 Monteringskrav
Advarsel: motoren må ikke startes før saven er klargjort ordentligt.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 7 www.varo.com
Før din nye motorsav er klar til brug, skal den have justeret kæden, påfyldt korrekt brændstof
på brændstoftanken og påfyldt olietanken med smøreolie til kæden.
brugsvejledningen før du anvender motorsaven. Vær ekstra opmærksom alle
sikkerhedsforskrifter.
Betjeningsvejledningen er både en referenceguide og en håndbog, som giver generel
information om montering, brug og vedligeholdelse af saven.
7.3 Påmontering af sværd / savkæde /koblingsskærm
Advarsel: anvend altid beskyttelseshandsker ved håndtering af kæden.
7.3.1 Påmontering af sværd:
Anvend kun originale sværd, hvor oliens passage-rende (A) sidder som vist I (fig. 3a) for at
sikre korrekt olietilførsel til sværd og kæde.
Kontroller at kædebremsehåndtaget er slået fra (fig. 3b).
Løsn møtrikkerne (B) fjern kædedækslet (C) ved at trække det lige ud, dækslet sidder
godt fast(fig. 3c).
Placer sværdets opslidsede ende over sværdbolten (F). Træk sværdet bag
koblingstrommen (G) indtil sværdet stopper (fig. 3d).
7.3.2 Påmontering af savkæden:
Brug altid kraftige beskyttelseshandsker, når du håndterer savkæden eller foretager
justeringer på savkæden.
Hold kæden i en bue så skærekanterne (A) peger med uret.(fig. 4a).
Sæt kæden rundt om kædehjulet (B) bag ved koblingen (C). Kontroller at ledene passer
mellem kædehjulstænderne (fig. 4b).
Sæt køreledene ind i fordybningen (D) og videre rundt om kanten af sværdet (fig. 4b).
Bemærk: det er normalt, at savkæden hælder lidt i den nederste ende af
sværdet.
Træk sværdet fremad indtil kæden sidder stramt. Kontroller at alle køreledene sidder i
sværdets fordybning.
Kontroller at angelen sidder i sværdets nederste hul, når koblings-coveret monteres.
Kontroller at kæden ikke glider af sværdet. Spænd sværdets bundskruer til med fingrene
og følg instruktionerne for justering af stramningen i afsnittet om justering af savkædens
stramning.
Bemærk: sværdets bundskruer strammes kun til med fingrene på dette
tidspunkt, fordi det er nødvendigt at justere savkæden. Følg instruktionerne
i afsnittet om justering af savkædens stramning.
7.3.3 Justering af savkædens stramning.
Det er meget vigtigt, at savkæden er strammet korrekt til, og stramningen skal kontrolleres
både før motorsaven startes, og mens den er i brug.
Hvis der bruges tid at foretage de påkrævede justeringer, opnås der et bedre resultat ved
savningen, og kædens levetid forlænges.
Advarsel: brug altid kraftige beskyttelseshandsker når du håndterer
savkæden eller foretager justeringer på savkæden.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 8 www.varo.com
7.3.4 Justering af savkæden
Hold sværdets spids opad mens justeringsskruen (16) drejes med uret for at stramme
kæden til. Hvis skruen drejes mod uret, reduceres kædens stramning. Kontroller at kæden
er tætsluttende hele vejen rundt om sværdet (fig. 5).
Efter savkæden er justeret, og mens sværdets spids stadig holdes opad, strammes
bundskruerne sikkert til. Kæden er spændt ordentligt til, når den sidder stramt hele vejen
rundt og kan trækkes rundt med håndkraft.
Bemærk: hvis kæden er svær at rotere på sværdet, eller hvis den binder, er
det fordi, den er for stram. I dette tilfælde kræves følgende mindre justering:
A. Løsn bundskruerne de kun er fingerstramme. Formindsk stramningen ved at dreje
justeringsskruen langsomt mod uret. Kør kæden frem og tilbage sværdet. Fortsæt
justeringen indtil kæden roterer frit, men stadig sidder stramt. Forøg stramningen ved at dreje
justeringsskruen med uret.
B. Når savkæden er blevet strammet korrekt, holdes sværdets spids opad, mens de to
bundskruer strammes ordentligt til.
Forsigtig: en ny savkæde strækker sig, og har derfor brug for at blive
justeret efter lidt som 5 savsnit. Dette er normalt for en ny kæde og
tidsrummet mellem fremtidige stramninger bliver hurtigt større.
Forsigtig: hvis savkæden sidder for løst eller for stramt vil kædehjulet,
sværdet, kæden og krumtappen blive slidt hurtigere. Se fig. 6 for
information om korrekt stramning når kæden er kold (a), varm (b) og som
en vejledning til, hvornår savkæden har brug justering (c).
7.3.5 Test af den mekaniske kædebremse
Motorsaven er udstyret med en kædebremse, som mindsker risikoen for tilbageslagsskader.
Bremsen aktiveres, hvis der påføres tryk på bremsehåndtaget, hvilket sker ved tilbageslag, da
brugerens hånd rammer håndtaget. Når bremsen er mekanisk styret, stopper kæden med det
samme.
Advarsel: kædebremsens formål er at mindske risikoen for skader forvoldt
af tilbageslag, men den kan ikke yde fuld beskyttelse, hvis motorsaven
bruges uden omtanke. Test altid kædebremsen før saven bruges og
regelmæssigt, mens den anvendes.
7.3.6 Test af kædebremsen:
Kædebremsen er slået fra (kæden kan bevæge sig) når bremsehåndtaget er trukket
tilbage og låst. Kontroller at kædebremsen står i off-position. (fig. 7a)
Kædebremsen er slået til (kæden er stoppet) når bremshåndtaget er trukket fremad og
kædebremsens står i on-positionen. Du bør ikke være i stand til at bevæge kæden. (fig.
7b)
Bemærk: bremsehåndtaget bør give en klik-lyd i begge positioner. Hvis der
mærkes en stor modstand, eller hvis håndtaget ikke kan sættes i begge
positioner, saven ikke anvendes og skal straks indleveres til reparation
hos en autoriseret fagmand.
Lad ikke motoren køre med høj hastighed, mens kædebremsen er aktiveret.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 9 www.varo.com
8 BRÆNDSTOF OG SMØRELSE
8.1 Brændstof
Opnå de bedste resultater ved at anvende blyfri benzin med et normalt oktantal blandet med
olie til 2-takts benzin motorer i blandingsforholdet 40:1. Benyt blandingsforholdende i
brændstofblandingsskemaet herunder.
Advarsel: der ikke fyldes benzin motorsaven, da dette forårsager
permanent maskinskade og ugylddiggøre produktgarantien. Brug
ikkebrændstofblandinger, der har været opbevaret i mere end 90 dage.
Advarsel: 2-takts olien skal være af høj kvalitet, beregnet til luftkølede 2-
takts motorer og have blandingsforholdet 40:1. Der ikke anvendes 2-
takts olie med blandingsforholdet 100:1. Hvis motoren bliver beskadiget
grund af manglende smøring uggylddiggøres producentens motorgaranti.
8.2 Blanding af brændstof
Hæld olien i en godkendt brændstofbeholder og tilsæt derefter benzinen, så den bliver blandet
med olien. Omrør derefter blandingen godt for at sikre at olien og benzinen bliver blandet
ordentligt.
Advarsel: Manglende smøring ugyldiggør motorgarantien. Benzinen og
olien skal blandes i forholdet 40:1.
8.2.1 Symboler for brændstofs og smøring
8.2.2 Brændstofblandingsskema
Liter benzin
1
2
3
5
2-taktsolie ml
25
50
75
125
8.2.3 Anbefalet brændstof
Visse benzin typer bliver blandet med oxygenater såsom alkohol eller en æterblandning for at
kunne leve op til kravene for reduceret luftforurening. Motoren er designet til at køre
tilfredstillende enhver type benzin, der er beregnet til motordrift, og dette omfatter også
benzin typer med oxygenater.
8.2.4 Påsmøring af kæde og sværd
Olietanken skal fyldes op hver gang brændstoftanken genfyldes. Benyt altid kædehjulsolie af
høj kvalitet, som indeholder additiver, der mindsker friktion og slid, og samtidig forebygger
tjæredannelse sværd og kæde.vi anbefaler, at du bruger vores reservedele til sværd og
kæde.
40:1
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 10 www.varo.com
9 ANVENDELSE
9.1 Motorkontrol før maskinopstart (Fig 8)
Advarsel: saven må aldrig startes eller bruges, medmindre sværdet og
kæden er korrekt monteret.
Påfyld brændstoftanken (A) med korrekt brændstofblanding.
Påfyld olietanken (B) med korrekt kæde- og sværdolie.
9.2 Koldstart af motoren
Aktiver kædebremsen (flyt beskyttelsesskærmen fremad og kobl den til).
For opstart af saven trykkes kontakten (on/off kontakten) til on (i) positionen. (fig. 9b)
Træk chokeren ud til den position, hvor den låser fast (fig. 9c)
Sæt saven på en fast og jævn overflade. Hold saven sikkert ved hjælp af din fod som vist
på illustrationen. Træk hårdt i startsnoren adskillige gange, indtil den første startlyd
høres.(fig. 9d)
Choke stoppes automatisk, når der trykkes på gashåndtaget (fig. 9e).
Træk herefter hårdt i startsnoren indtil motoren starter. (Fig 9f)
Tryk let ned på gashåndtaget. (Fig 9g)
Træk bremsehåndtaget tilbage for at frigøre kædebremsen. (Fig 9h)
9.3 Varmstart
Aktiver kædebremsen. (Fig 9i)
Flyt tænd/sluk-knappen til ON (I)-positionen. (Fig9j)
Træk herefter hårdt i startsnoren indtil motoren starter e. (Fig 9k)
Tryk let ned på gashåndtaget. (Fig 9i)
Frigør kædebremsen. (Fig 9m)
9.4 Når motoren er mættet med brændstof
Afmonter luftfilteret
Fjern tændrøret
Placer maskinen i en vinkel på 45°, således at sværdet peger opad.
Træk et par gange i startsnoren
Rengør tændrøret og sæt det på igen
Sæt luftfilteret på igen og start uden choke
9.5 Stop af motoren (Fig 9n)
Slip udløseren og lad motoren køre i tomgang
Stop motoren ved at dreje I/O- kontakten (on/off) til o (off).
Bemærk: for at nødstop skal kædebremsen blot aktiveres og I/O-kontakten
(on/off) drejes til o (off).
9.6 Test af kædebremsen
Test kædebremsen med jævne mellemrum.
Test kædebremsen før den første savning, efter omfattende savning og efter enhver form for
reparation af kædebremsen
Kædebremsen testes på følgende måde:
Placer saven på en ren, fast og flad overflade.
Start motoren
Hold i det bageste håndtag (A) med din højre hånd (fig. 10).
Hold det forreste håndtag fast (B) med din venstre hånd (ikke kædebremsens håndtag)
(fig. 10).
Klem gashåndtaget til 1/3 kraft og aktiver øjeblikkeligt kædebremsehåndtaget (C) (fig. 10).
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 11 www.varo.com
Advarsel: aktiver kædebremsen langsomt og med fuldt vidende. Kæden må
ikke røre ved noget; saven må ikke tippe forover.
Kæden bør stoppe øjeblikkeligt. Slip omgående gashåndtaget når den stopper.
Advarsel: sluk motoren og tag motorsaven med til det nærmeste
autoriserede fagmand, hvis kæden ikke stopper.
Sluk motoren og træk kædebremsen tilbage, hvis kædebremsen fungerer ordentligt.
9.7 Smøring af savkæde og sværd
Det er vigtigt, at savkæden altid er tilpas smurt for at minimere friktionen med sværdet.
Savkæden og sværdet må aldrig mangle olie.
Hvis der er for lidt olie motorsaven formindskes savens effektivitet, savkædens levetid
forkortes, kæden vil hurtigt blive sløv og sværdet vil blive slidt ekstra meget grund af
overophedning. Mangel på olie ses ved røg, misfarvning af sværdet eller tjæreophobning.
Bemærk: savkæden strækkes under brug, især når den er ny, og det er
nødvendigt at justere og stramme den til med jævne mellemrum. En ny
kæde skal justeres efter cirka fem minutters brug.
9.8 Auomatisk smøresystem
Motorsaven er udstyret med et automatisk koblingsdrevet olieringssystem. Systemet tilfører
automatisk den korrekte mængde olie til sværdet og kæden, og olietilførslen øges i takt med
motorhastigheden.
Der er ingen tilførselskontrol på saven og olietanken vil løbe tør for olie på omtrent samme tid,
som brændstoftanken løber tør.
Fare!! Fare for skader! Kædesmøringssystemet ikke indstilles
medmindre motoren er slukket!
Kædesmøringssystemet er blevet fabriksindstillet til at have et olieflow mellemniveau.
Flowet kan justeres om nødvendigt.
Olieflowet indstilles ved at dreje på justeringsskruen der sidder forneden i siden på
kabinettet (19)(Fig 11)
Drejes der med uret reduceres olieflowet, og drejes der mod uret formindskes olieflowet.
9.9 Generel savningsvejledning
9.9.1 Fældning
Små træer mellem 15-18 cm. I diameter saves normalt over i et enkelt snit. Større træer
kræver indhak, som bestemmer træets faldretning.
Træfældning:
Advarsel: der skal altid være en planlagt og ryddet tilbagetrækningsvej (A)
før fældningen påbegyndes. Tilbagetrækningsvejen bør gå diagonalt tilbage
til bagenden af den forventede faldretning som vist i fig. 12a.
Forsigtig: hvis træet fældes en skrænt, skal savens bruger stå den
opadgående del af terrænet, idet træet sandsynligvis ruller eller glider
nedad, efter det er blevet fældet.
19
19
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 12 www.varo.com
Bemærk: faldretningen (B) bestemmes af indhakket. Tag placeringen af
træets større grene samt dets naturlige hældning med i overvejelserne af
træets faldretning, før der foretages nogen form for savning.
Advarsel: fæld aldrig træer i blæsevejr, i omskiftelig vejr eller hvis det
udgør en fare for huse. Konsulter en professionel træfælder. Fæld ikke
træer, hvis der er fare for at de rammer el-ledninger; kontakt el-selskabet
før du begynder at save.
Generelle retningslinjer ved træfældning:
Normal træfældning består af 2 primære savninger: indhak (C) og fældesnit (D). Sav det øvre
indhak (C) på den side, som træet skal vælte til. (E). Pas du ikke laver det nedre fældesnit
for dybt ind i stammen. Indhakket (C) skal være dybt nok til at danne en fældekam (F) med
tilpas vidde og styrke. Indhakket skal være stort nok til at styre træets faldretning i så lang tid
som muligt.
Advarsel: aldrig ind foran et træ, som har fået et indhak. Foretag
fældesnittet (D) fra træets modsatte side og 3-5 cm over indhakkets kant (C)
(fig. 12b).
Sav aldrig helt igennem stammen. Efterlad altid en fældekam, der styrer træet. Hvis der saves
helt igennem stammen, er der ingen kontrol over træets faldretning.
Sæt en kile eller fældestang i indhakket i god tid før træet bliver ustabilt og begynder at
bevæge sig. Dette forebygger, at sværdet binder sig i fældesnittet, hvis du har fejlberegnet
faldretningen. Kontroller at der ikke er nogen omkringstående, som står inden for det faldende
træs radius, før du vælter det.
Advarsel: før det sidste snit laves, skal området genkontrolleres for
tilskuere, dyr og forhindringer.
Fældesnit:
Benyt træ eller plastikkiler (G) til at forebygge, at sværdet eller kæden (H) binder sig fast i
snittet. Kiler styrer også fældningen (fig. 12c).
Når diameteren på det træ det fældes er større end sværdet skal der laves to snit som vist
(fig. 12d).
Advarsel: Når fældesnittet kommer tæt fældekammen, bør træet
begynde at vælte. Stop motoren, fjern saven fra snittet og læg saven
jorden når træet begynder at vælte og forlad derefter området via
tilbagetrækningsvejen (fig. 12a).
9.9.2 Afgrening af et fældet træ
Fjern ikke støttende grene (A) før træet er savet i længder (fig. 13).
Grene, der er i spænding, skal skæres fra bunden og opad for at undgå at motorsaven binder
sig fast.
Advarsel: sav aldrig grene af mens du står på stammen.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 13 www.varo.com
9.9.3 En stamme, der ligger på jorden
Kontroller at du har et godt fodfæste og står øverst skrænten i forhold til stammen, når du
saver på skrænter.
Hvis det er muligt, bør træet understøttes således, at den ende, der saves af, ikke hviler
jorden.
Hvis stammen er understøttet i begge ender, og du er nødt til at save i midten, lav et
nedadgående snit, som går halvvejs gennem stammen, og lav derefter undersnittet.
Dette forebygger at stammen klemmer sværdet og kæden. Kontroller at kæden ikke skærer
ned i jorden, da dette hurtigt gør kæden sløv. Når du saver en stamme på en skrænt, skal du
altid stå på den øverste side af skrænten.
Stamme, der er støttet over hele dens længde: sav fra toppen, og undgå at save ned i
jorden(fig. 14a).
Stamme, der er understøttet i en ende: sav først 1/3 a stammens diameter for neden for at
undgå, at den splintres. Sav dernæst fra toppen af for at undgå klemning ved at mødes
med snittet fra neden (fig. 14b).
Stamme, der er understøttet i begge ender: sav først 1/3 af stammens diameter fra oven
for at undgå splintring. Sav dernæst fra neden for at undgå klemning ved at mødes med
det første snit (fig. 14c).
Bemærk: den bedste måde at understøtte en stamme, der ligger ned, er ved
at bruge en savhest. Hvis dette ikke er muligt, bør stammen hejses og
understøttes med træstykker. Kontroller at stammen, der skal saves, er
ordentligt understøttet.
9.9.4 Savning med savhest
For personlig sikkerhed og lethed ved savning er det yderst vigtigt at have den rigtige position
ved vandret savning (fig. 15).
Vandret savning:
Hold saven i et fast greb med begge hænder og hold saven til højre for din krop, mens du
saver.
Hold højre arm så strakt som muligt.
Stå på begge ben.
Forsigtig: kontroller at sværd og kæde bliver smurt ordentligt, mens saven
kører.
10 VEDLIGEHOLDELSE
Al service motorsaven, ud over de ting der er beskrevet i brugsvejledningens afsnit om
vedligeholdelse, bør udføres af en fagmand.
10.1 Præventiv vedligeholdelse
Et godt præventivt vedligeholdelsesprogram med regelmæssig inspektion og pleje forlænger
motorsavens levetid og forbedrer dens ydeevne. Denne vedligeholdelsesliste er en guide til
sådan et program. Rengøring, justering og udskiftning af dele kan i visse tilfælde være
påkrævet oftere end vist i listen.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 14 www.varo.com
Vedligeholdelsesliste
Efter hver
brug
Efter antal timers
brug
Komponent
Handling
10
20
Skruer/møtrikker/bolte
Inspicer/stram til
V
Luftfilter
Rengør eller udskift
V
Brændstoffilter/oliefilter
Udskift
V
Tændrør
Rens/juster/udskift
V
Brændstofslanger
Inspicer
V
Udskift som nødvendigt
Bremsekædekomponenter
Inspicer
V
Udskift som nødvendigt
10.2 Vintervedligeholdelse
Din kædesav kræver en vintervedligeholdelse. Kontakt til det formål din lokale forhandler.
Den indeholder følgende:
Udskiftning af tændrør
Slibning af kæde
Rengøring af luftfilter (Erstatning om nødvendigt)
Rengøring af sværd
Kontrol af oliepumpe
Grundig rensning
Finindstilling og kontrol
10.3 Luftfilter
Forsigtig: anvend aldrig saven uden luftfilter. Støv og snavs suges ind i
motoren og beskadiger den. Hold luftfilteret rent!
Rengøring af luftfilter
Fjern kuglehåndtaget (A) der holder luftfilter-coveret på plads. Fjern det øverste cover (B)
ved at løsne dets skruer. Coveret kan derefter løftes af (fig. 16a)
Tag luftfilteret ud af luft-boksen. (fig. 16b).
Rengør luftfilteret med trykluft, når det er stærkt forurenet, vask filteret i rent, varmt
sæbevand. Rens det i ren, kold vand. Lufttør filteret helt igennem.
Bemærk: det er tilrådeligt at have en beholdning reservefiltre.
Påmonter luftfilteret. Påmonter motor/luftfilter-coveret. Kontroller at spærhage spærhage
og cover sidder ordentligt. Stram coverets kuglehåndtag ordentligt til.
Advarsel: for at undgå forbrændinger hænder og fingre der aldrig
udføres vedligeholdelse på saven, mens motoren er varm.
10.4 Brændstoffilter (fig 17)
Fjern brændstofdækslet.
Buk et stykke ståltråd (el. Lign.) Så det har en krog for enden.
Før tråden ned i tankens åbning og få brændstofslangen på krogen. Hiv slangen forsigtigt
op mod tankens åbning, indtil du kan nå den med dine fingre.
Bemærk: træk ikke slangen helt op af tanken
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 15 www.varo.com
Løft filteret (A) ud af tanken.
Træk filteret af med en rotationsbevægelse. Smid filteret ud.
Påmonter et nyt filter. Sæt filterets ende i tankens åbning. Kontroller at filteret sidder i
tankens nederste hjørne. Brug, om nødvendigt, en lang skruetrækker til hjælp for at få
filteret på plads.
Fyld tanken med friskt brændstof / olieblanding. Se i afsnittet om brændstof og smørelse.
Skru brændstofdækslet på.
10.5 Tændrør
Bemærk: hvis savens motor skal fungere optimalt, skal tændrøret holdes
rent og have det korrekte mellemrum
Tryk stopknappen ned.
Fjern kuglehåndtaget (A) der holder luftfilter-coveret på plads, fjern det øverste cover (B)
ved at løsne skruerne, der holder det. Coveret kan herefter løftes af.(fig. 18a)
Afbryd derefter ledningsforbindelsen (C) fra tændrøret (D) ved at trække og rotere på
samme tid (fig. 18b).
Afmonter tændrøret med en tændrørstopnøgle
Brug ikke andet værktøj til dette formål.
Kontroller elektrodemellemrummet med kablets føler og sæt mellemrummet til 0,635 mm.
Hvis nødvendigt.
Påmonter et nyt tændrør
Bemærk: der skal udskiftes med et modstandstændrør
Bemærk: gnisttændingssystemet overholder alle ice-forskrifter
(interference-causing equipment).
11 VEDLIGEHOLDELSE
11.1 Vedligeholdelse af sværdet
Det er påkrævet at smøre sværdets kædehjulskant (skinnen, der støtter og holder savkæden)
regelmæssigt. Det er vigtigt, at vedligeholde sværdet ordentligt, som det er forklaret i dette
afsnit, for at det fungerer optimalt.
11.2 Smøring af kædehjulskant:
Forsigtig: kædehjulskanten på din nye sav er allerede blevet smurt på
fabrikken. Hvis kædehjulskanten ikke bliver smurt, som det forklares
herunder, vil det resultere i dårlig ydelse og kortslutning, hvilket gør
produktgarantien ugyldig.
Det anbefales, at kædehjulskanten smøres for hver 25 timers brug eller en gang om ugen alt
efter, hvad kommer først. Rengør altid sværdets kædehjulskant grundigt, før den smøres.
Smøringsværktøj:
Det anbefales, at bruge en smørekande (valgfri) til at tilføre fedtstof til sværdets kædehjulskant.
Smørekanden er udstyret med en nåltangskant, som er nødvendig for at opnå en effektiv
påsmøring af fedtstof på kædehjulskanten.
Påsmøring af kædehjulskanten:
Advarsel: brug altid arbejdshandsker når du arbejder med sværdet og
kæden.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 16 www.varo.com
Tryk på stopkontakten
Bemærk: det er ikke nødvendigt at fjerne savkæden for at smøre sværdets
kædehjulskant.
Rengør kædehjulskanten
Sæt smørekandens nåltangskant ind i smørehullet og sprøjt fedt ind indtil det ses på
yderkanten af kædehjulet(fig. 19).
Roter savkæden med håndkraft. Gentag smøringsprocessen indtil hele kædehjulskanten
er blevet smurt.
11.3 Vedligeholdelse af sværdet
De fleste problemer med sværdet kan undgås, hvis motorsaven vedligeholdes ordentligt.
Utilstrækkelig smøring af sværdet og brug af saven med en kæde, der sidder for stramt
nedslider sværdet hurtigt. For at reducere sliddet sværdet anbefales det at følge
vedligeholdelsesprocedurerne for sværdet.
Advarsel: brug altid beskyttelseshandsker ved
vedligeholdelsesoperationer. Udfør ikke vedligeholdelse maskinen,
mens motoren er varm.
11.4 Slibning af kæden
Hvis man ikke er en erfaren motorsavsbruger, anbefaler vi, atden slibes professionelt hos
den nærmeste fagmand. Hvis du selv vil slibe kæden, kan det specielle værktøj købes i
specialbutikker. Vi anbefaler uerfarne brugere, at de får kæden slebet af en autoriseret
fagmand
Slibning af kæden kræver specielt værktøj for at sikre, at skæretøjet slibes ved korrekt vinkel
og dybde. Hvis man ikke er en erfaren motorsavsbruger, anbefaler vi, at kæden slibes
professionelt hos den nærmeste fagmand. Vi anbefaler uerfarne brugere, at de får kæden
slebet af en autoriseret fagmand
Advarsel: hvis kæden ikke er slebet ordentligt, er der større fare for
tilbageslag.
Brug følgende værktøj til slibning af kæden:
rund kædefil
fil med blyindfatning
kalibermål til kæden.
Dette værktøj kan købes i specialbutikker.
For at få velformede savsmuldspartikler skal kæden være skarp. Hvis der forekommer
træagtigt pulver under savningen, skal savkæden slibes.
Advarsel: alle skæretænder skal være lige lange. Hvis de har forskellige
længder, kan saven risikere at køre ujævnt og endda knække.
Tænderne skal være mindst 4 mm. Lange. Hvis de er kortere end dette, skal savkæden
kasseres.
Tændernes vinkler skal følges.
For at slibe kæden skal filen blot rives 2-3 gange fra indersiden og ud.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 17 www.varo.com
Advarsel: efter 3-4 slibninger af skæretænderne skal savkæden slibes hos
en autoriseret fagmand. Her vil kædens dybdebegrænsning også blive
slebet, hvilket giver saveafstanden.
Kædeslibning
Kædespændingen afhænger af modellen. (fig. 20)
POW64123
Kædedeling
9.525mm (3/8
Kædedybde
1.27mm (0.05”)
Slib kæden med en rund 4mm.fil mens du bruger beskyttelseshandsker. Skæretænderne skal
altid files med udadgående ryk (fig.21). Vis hensyn til værdierne angivet i fig. 20. Efter
slibningen skal alle skæretænder have den samme længde og bredde.
Advarsel: en skarp de producerer veldefinerede spåner. Når kæden
begynder at producere savsmuld, er det på tide at den bliver slebet.
For hver 3-4 slibninger af skæretænderne skal højden dybdemålene kontrolleres, og hvis
det er nødvendigt, skal de gøres mindre med den medleverede fladfil og skabelon (valgfri),
derefter afrundes det forreste hjørne (fig. 22).
Advarsel: det lige vigtigt at justere dybdemålene, som det er at slibe
kæden ordentligt.
11.5 Sværdet
Sværdet bør vendes for hver 8 arbejdstimer for at sikre, at det slides ens overalt. Hold
sværdets fordybning og smørehullet ren med en dybderenser (valgfri) (fig. 23). Kontroller
sværdets kædeskinner for slid regelmæssigt.
Advarsel: påmonter aldrig en ny kæde et slidt kædehjul eller en
selvindstillelig ring.
Olierender- sværdets olierender skal rengøres for at sikre en ordentlig påsmøring af sværd og
kæde under brug.
Bemærk: olierendernes tilstand kan nemt kontrolleres. Hvis renderne er
tomme, vil kæden automatisk sprøjte olie i dem sekunder efter at saven
startes. Saven er udstyret med et automatisk olieringssystem.
11.6 Vedligeholdelse af kæden
Kædestramning:
Kontroller kædens stramning regelmæssigt, og juster den så tit det er nødvendigt, for at
kæden sidder tæt om sværdet, men dog stadig så løst, at den kan roteres ved håndkraft.
Tilkøring af ny savkæde
Nye kæder og sværd har brug for at blive justeret efter lidt som 5 snit. Dette er normalt i
tilkøringsperioden, og intervallet mellem fremtidige justeringer øges hurtigt.
Advarsel: der aldrig fjernes mere end tre led fra kæden, da dette kan
beskadige kædehjulet.
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 18 www.varo.com
Smøring af kæden:
Kontroller at det automatiske olieringssystem altid virker ordentligt. Olietanken skal altid være
fyldt med kæde-, sværd- og kædehjulsolie af høj kvalitet.
Tilpas påsmøring af sværd og kæde under brug er nødvendigt for at minimere friktionen med
sværdet.
Sværd og kæde må aldrig mangle smøreolie. Hvis saven bruges uden eller med for lidt olie vil
det nedsætte savningseffektiviteten, afkorte savkædens levetid, gøre kæden sløv hurtigt og
føre til ekstra meget slid sværdet grund af overophedning. Mangel olie ses ved røg
og /eller misfarvning af sværdet.
12 TEKNISKE DATA
Model:
POW64123
Motorforskydning
37.2cc
Maks. akselbremseeffekt
1.2 kW
Klingens længde
350 mm
Styrets skærelængde
14”
Kædedeling
9.525mm (3/8")
Kædetykkelse
1.27mm (0.05")
Motoromdrejningstal i tomgang (maks).
3000 omdr.pr. min.
Anbefalet maks. motoromdrejningstal med udstyr.
10500 omdr.pr. min.
Brændstofkapacitet
310 ml
Antivibration
Ja
Kædehjul
6 tænder
Oliekapacitet
210ml
Kædebremse
Ja
13 STØJ
Støjværdier målt i henhold til den relevante standard. (K=3)
Lydtryksniveau LpA
97 dB(A)
Lydeffektniveau LwA
110 dB(A)
BEMÆRK: brug høreværn når lydtrykket er over 85 dB(A).
Vibrationsniveau
Max. 5.0 m/s²
K = 1.5 m/s²
14 OPBEVARING AF MOTORSAV
Advarsel: en motorsav ikke opbevares i mere end 30 dage, uden at følgende procedurer
følges. Hvis en motorsav skal opbevares i mere end 30 dage, kræver det
opbevaringsvedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, vil det resterende brændstof i
karburatoren fordampe, hvilket efterlader gummiagtige aflejringer, som kan give
startproblemer og føre til omkostningsfulde reparationer.
Fjern brændstofdækslet langsomt for at frigøre det pres der måtte være i tanken. Dræn
derefter tanken forsigtigt.
Start derefter motoren og lad den køre indtil saven stopper. Dette fjerner brændstof fra
karburatoren,
Lad motoren køle af (ca. 5 min.)
Afmonter tændrøret med en tændrørsnøgle.
Hæld en teske 2-taktsolie ned i forbrændingskammeret. Træk langsomt i startsnoren
adskillige gange så olien overdækker de interne komponenter. Udskift tændrøret (fig.24).
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 19 www.varo.com
Bemærk: motorsaven skal opbevares på et tørt sted og væk fra mulige
antændelseskilder såsom ovne, varmtvandsopvarmere o.lign.
Når motorsaven skal tages i brug igen:
Afmonter tændrøret.
Træk hurtigt i tændrøret for at fjerne overskydende olie fra forbrændingskammeret.
Rengør tændrøret og indstil det med det korrekte mellemrum eller påmonter et nyt
tændrør med det korrekte mellemrum.
Klargør motorsaven til brug.
Fyld tanken op med ordentligt brændstof / olieblanding. Se i afsnittet om brændstof og
smørelse.
15 FEJLFINDING OG -LØSNINGER
PROBLEM
MULIG LØSNINGER
FEJLRETNING
Saven vil ikke
starte eller
starter, men
kører ikke.
Forkerte opstartsprocedurer.
Forkert karburatorindstilling
Beskidt tændrør.
Tom brændstoftank.
Primeren blev ikke trykket nok.
Følg instruktionerne i
betjeningsvejledningen
Få karburatoren instillet af en autoriseret
fagmand.
Rengør/indstil mellemrummet eller
udskift tændrøret.
Fyld korrekt blandet brændstof på
tanken.
Saven starter,
men motoren
kører for lav
kraft.
Brændstoffilteret er tilstoppet.
Håndtaget står forkert.
Beskidt gnistkskærm
Beskidt luftfilter.
Forkert karburatorindstilling
Udskift brændstoffilteret.
Sæt håndtaget i run/kør-positionen.
Udskift gnistskærmen.
Afmonter, rengør og genmonter filteret.
Få karburatoren instillet af en autoriseret
fagmand.
Motoren hakker.
Forkert karburatorindstilling
Tilstoppet luftfilter.
Olien er for gammel eller er ikke
blandet rigtigt.
Få karburatoren instillet af en autoriseret
fagmand.
Udskift eller rengør luftfilteret.
Dræn brændstoftanken og påfyld friskt
brændstof.
Ingen kraft
underbelastning
Forkert karburatorindstilling.
Olien er for gammel eller er ikke
blandet rigtgt.
Tilstoppet luftfilter.
Beskidt tændrør.
Få karburatoren instillet af en autoriseret
fagmand.
Dræn brændstoftanken (se afsnittet om
opbevaring)/ påfyld frisk
brændstofblanding.
Udskift eller rengær filteret.
Udsikft eller rengør tændrøret
Uregelmæssig
kørsel.
Tændrørsmellemrummet er ikke
justeret ordentligt.
Tilstoppet gnistfanger.
Beskidt luftfilter.
Rengør/indstil mellemrummet eller
udskift tændrøret.
Rengør eller udskift ginsfangeren.
Rengør eller udskift luftfilteret.
Stor
røgafgivelse.
Forkert karburatorindstilling
Forkert brændstofblanding.
Få karburatoren instillet af en autoriseret
fagmand.
Brug korrekt blandet brændstof
(blandingsforhold 40:1)
POW64123 DA
Copyright © 2015 VARO P a g e | 20 www.varo.com
16 GARANTI
Produktet dækkes af garanti i henhold til gældende retlige bestemmelser i en periode på
24 måneder fra den første købers købsdato.
Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier,
opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller
tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af
misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende
garanti.
Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af
værktøjet.
Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt
skriftligt.
Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på
apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven
støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende
anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke
at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert
netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller
påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det
er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger,
regelmæssig service af kulbørster,…)
Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.
Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale
blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.
17 MILJØ
Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som
husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.
/